Chỉ thị 11/CTLT-BCT-CĐCT

Chỉ thị 11/CTLT-BCT-CĐCT phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch 5 năm 2011-2015 do Bộ Công thương - Công đoàn Công Thương Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CTLT-BCT-CĐCT thi đua phát triển kinh tế xã hội kế hoạch 2011 2015


BỘ CÔNG THƯƠNG-
CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CTLT-BCT-CĐCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2011-2015) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Ngày 17 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 725/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Căn cứ Chỉ thị nêu trên và xuất phát từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước trong ngành Công Thương, Bộ Công Thương và Công đoàn Công thương Việt Nam yêu cầu các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các Tập đoàn, các Tổng công ty, Công ty, Doanh nghiệp, Cơ quan, Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới như sau:

1. Nghiên cứu quán triệt trong lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức, người lao động 7 nội dung nêu trong Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 02/CTLT-BCT-CĐCT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam “về tổ chức phong trào thi đua năm 2011”; Chỉ thị số 05/CTLT-BCT-CĐCT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam “về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2011)" và Quyết định số 1018/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ đã gửi đến các đơn vị trong ngành.

2. Chỉ thị thi đua số 02/CTLT-BCT-CĐCT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam gồm 11 nội dung chủ yếu; Chỉ thị số 05/CTLT-BCT-CĐCT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam gồm 6 nội dung chủ yếu và các nội dung nêu trong Quyết định số 1018/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương là những vấn đề cơ bản mà ngành Công Thương thực hiện trong quá trình thực hiện Chỉ Thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thi đua yêu nước năm 2011 và những năm tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị trong ngành căn cứ vào các nội dung văn bản trên, xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua và các biện pháp cụ thể thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011 tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

3. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở tất cả các cấp từ đơn vị cơ sở trở lên ngoài việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư đào tạo, nghiên cứu khoa học... cần chú trọng đặc biệt xây dựng các giải pháp cụ thể cho việc thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý, hiệu quả, bền vững.

- Đảm bảo việc làm và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Cải cách hành chính, nâng hiệu lực bộ máy quản lý, xây dựng Đảng và các đoàn thể trong đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng.

- Phát huy năng lực quần chúng trong cải cách hành chính, đổi mới quản lý, cải tiến kỹ thuật. Khen thưởng kịp thời những sáng kiến làm tăng hiệu quả kinh tế trong đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lối sống văn hóa công nghiệp, kỷ luật lao động, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các đơn vị.

- Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức phong trào thi đua. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác của các Hội đồng thi đua khen thưởng ở đơn vị. Nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ chuyên trách (hoặc bán chuyên trách) làm công tác thi đua khen thưởng ở các đơn vị.

4. Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng và phát triển thương hiệu là những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy hơn lúc nào hết, các đơn vị phải phát huy tính tự lực, tự cường, phát huy năng lực cạnh tranh để tiếp tục đổi mới, đầu tư chiều sâu, tái cơ cấu, tạo xung lực mới cho sự phát triển bền vững. Phong trào thi đua yêu nước cần được lãnh đạo tập trung hướng vào việc động viên tiềm năng sẵn có trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, người lao động; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí vượt khó, tạo nên động cơ mới cho sự phát triển của đơn vị và toàn ngành.

5. Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất văn hóa cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động phải gắn liền với hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, tiền lương, tiền thưởng phải được thực hiện công bằng hợp lý trong mỗi đơn vị. Không đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng tham nhũng, mất đoàn kết và không thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước.

Các cấp lãnh đạo trong ngành Công Thương có trách nhiệm phổ biến rộng rãi Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong ngành đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả (định kỳ sáu tháng, cả năm) về Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Công Thương.

Toàn ngành Công Thương Việt Nam quan tâm tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả cao nhất, thiết thực góp phần thực hiện thắng Lợi kế hoạch năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐCTVN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đăng Hiếu

BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
Vũ Huy Hoàng


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Khối thi đua các Bộ, Ngành kinh tế;
- Lãnh đạo Bộ;
- Công đoàn CTVN;
- Các đơn vị trong ngành Công Thương;
- Lưu VT, TĐKT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CTLT-BCT-CĐCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CTLT-BCT-CĐCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực20/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CTLT-BCT-CĐCT

Lược đồ Chỉ thị 11/CTLT-BCT-CĐCT thi đua phát triển kinh tế xã hội kế hoạch 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CTLT-BCT-CĐCT thi đua phát triển kinh tế xã hội kế hoạch 2011 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CTLT-BCT-CĐCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương, Công đoàn Công thương Việt Nam
        Người kýVũ Huy Hoàng, Đỗ Đăng Hiếu
        Ngày ban hành20/07/2011
        Ngày hiệu lực20/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CTLT-BCT-CĐCT thi đua phát triển kinh tế xã hội kế hoạch 2011 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CTLT-BCT-CĐCT thi đua phát triển kinh tế xã hội kế hoạch 2011 2015

           • 20/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực