Chỉ thị 12/2004/CT-UB

Chỉ thị 12/2004/CT-UB về một số biện pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đất đai do tỉnh Yên Bái ban hành

Chỉ thị 12/2004/CT-UB tăng cường công tác quản lý đất đai Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 183/QĐ-UBND 2008 Danh mục văn bản pháp luật Uỷ ban Yên Bái ban hành từ 1998 đến 2006 và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2004/CT-UB tăng cường công tác quản lý đất đai Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2004/CT-UB

Yên Bái, ngày 23 tháng 6 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.

Trong những năm qua, công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, còn bộc lộ nhiều yếu kém, nhất là trong công tác quản lý Quy hoạch. Tình trạng vi phạm Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, giao đất trái thẩm quyền, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý san, lấp mặt bằng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường; xây dựng công trình trái phép còn diễn ra phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý Quy hoạch sau này. Các vi phạm tập trung nhiều ở những khu vực công nghiệp, khu vực mới đô thị hoá, ven các trục đường và đầu mối giao thông, thuộc các Địa phương có nhiều dự án đang triển khai như huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Một số doanh nghiệp Nhà nước sử dụng đất còn lãng phí, kém hiệu quả. Uỷ ban nhân dân cấp xã còn buông lỏng quản lý đất đai, chưa làm tốt việc phát hiện, xử lý các vi phạm; công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng chưa thường xuyên, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa triệt để.

Để sớm ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng đất trong địa bàn toàn tỉnh vào trật tự, kỷ cương, đúng Quy hoạch và Pháp luật, việc sử dụng đất ngày càng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện một số biện pháp sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra tình hình sử dụng đất của tất cả các tổ chức trên địa bàn, trọng tâm là Công ty Lương thực Yên Bái, Công ty Thương mại và Du lịch Yên Bái. Lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi diện tích đất sử dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng không hiệu quả để đưa vào quản lý, sử dụng theo Qui hoạch; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Yên Bái kiểm tra tình hình sử dụng đất tại các khu vực công nghiệp, khu vực Quy hoạch mở rộng đô thị của huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái để phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát Quy hoạch xây dựng các công trình, các dự án có sử dụng đất tại các khu vực công nghiệp, khu thương mại, khu vực Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới, các trung tâm xã, cụm xã, ven các trục đường và đầu mối giao thông nhằm khắc phục tình trạng "Quy hoạch treo", làm cho việc sử dụng đất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức công bố công khai các Quy hoạch và Dự án sử dụng đất theo qui định, để nhân dân biết và thực hiện, làm căn cứ cho công tác quản lý đất đai theo Quy hoạch và Pháp luật.

Nghiêm cấm việc tự ý điều chỉnh Quy hoạch không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật qui định; các Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt mà có sự điều chỉnh quy hoạch chung thì phải rà soát điêù chỉnh quy hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, những nơi chưa có quy hoạch các cơ quan chức năng phải trình cấp có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch chấp thuận vị trí, địa điểm, nghiêm cấm việc giao đất trái qui hoạch, giao đất vi phạm hành lang an toàn bảo vệ các công trình công cộng như đường giao thông, đường dây dẫn điện, cầu cống vv.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất trong địa bàn, nhất là các xã, phường, thị trấn có dự án sử dụng đất đang triển khai, các trung tâm xã, cụm xã, những khu vực đầu mối giao thông, khu vực mới qui hoạch mở rộng đô thị, các trường hợp có đơn thư khiếu tố để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật những trường hợp vi phạm như: tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; san gạt mặt bằng và xây dựng công trình trái phép; sử dụng đất trái qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; giao đất trái thẩm quyền; chuyển quyền sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất đai và các trường hợp vi phạm khác.

4. Trong quá trình thực hiện các nội dung trên, cần làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các tổ chức, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, các cá nhân liên quan trong việc quản lý đất đai, để tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; phát hiện các trường hợp cán bộ, công chức Nhà nước lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý vi phạm hoặc bao che cho người vi phạm pháp luật đất đai. Kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm theo pháp luật.

5. Đẩy nhanh công tác Qui hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp xã làm cơ sở cho công tác quản lý đất đai theo Qui hoạch và Pháp luật. Cần đẩy nhanh và thực hiện tốt việc cấp giấy quyền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân đã đủ các điều kiện được cấp quyền sử dụng đất, cho thuê đất. Nghiêm cấm và sử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sách nhiễu, cửa quyền trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng qui trình và đơn giá lập qui hoạch sử dụng đất các cấp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua cơ chế đầu tư cho công tác qui hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã theo hướng cấp nào có trách nhiệm lập qui hoạch thì Ngân sách cấp đó đầu tư và được lấy từ nguồn thu từ đất của các địa phương để bù đắp kinh phí.

Các huyện, thành phố, thị xã và các xã được thuê các đơn vị tư vấn và các trường đại học chuyên ngành để đẩy nhanh tiến độ qui hoạch sử dụng đất cấp xã, làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo qui định của pháp luật đất đai. Trước mắt tập trung thực hiện tại các phường, thị trấn, các xã vùng thấp.

Các ngành, các cấp lập chương trình, kế hoạch thực hiện các nội dung của Chỉ thị, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2004 và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, ba tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ ( báo cáo);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường( báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh uỷ (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể (t/h);
- HĐND và UBND các huyện, TP, TX (t/h);
- Các CV: NC, XDCB, CN, TC, NLN;
- Lưu: HC - TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH

Phùng Quốc Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2004
Ngày hiệu lực03/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 12/2004/CT-UB tăng cường công tác quản lý đất đai Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2004/CT-UB tăng cường công tác quản lý đất đai Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhùng Quốc Hiển
        Ngày ban hành23/06/2004
        Ngày hiệu lực03/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 12/2004/CT-UB tăng cường công tác quản lý đất đai Yên Bái

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2004/CT-UB tăng cường công tác quản lý đất đai Yên Bái