Quyết định 183/QĐ-UBND

Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2008 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ năm 1998 đến năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 183/QĐ-UBND 2008 Danh mục văn bản pháp luật Uỷ ban Yên Bái ban hành từ 1998 đến 2006


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội Đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị Định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy Định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội Đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

Xét Đề nghị của Giám Đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 58/STP-XDKTrVB ngày 24/12/2007 về việc Đề nghị ban hành Quyết Định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết Định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ năm 1998 Đến năm 2006 Đã hết hiệu lực thi hành”.

Điều 2: Quyết Định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám Đốc Sở Tư pháp; Lãnh Đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan căn cứ Quyết Định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chánh, Phó VP;
- Các Chuyên viên;
- Lưu VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1998 ĐẾN 31/12/2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết Định số: 183/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ - KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY THÁNG NĂM VĂN BẢN

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

1

Quyết Định

39/QĐ-UB

17/3/1998

Ban hành quy Định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

2

Quyết Định

84/QĐ-UB

8/6/1998

Về việc ban hành Quy chế Đầu tư và phát triển cà phê

3

Quyết Định

315/QĐ-UB

11/6/1998

Về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật 1998 - 2002

4

Quyết Định

86/QĐ-UB

17/6/1998

Về việc chuyển một số trường PTCS và tiểu học thành Đơn vị dự toán

5

Quyết Định

155/QĐ-UB

24/6/1998

Về việc Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng

6

Quyết Định

89/QĐ-UB

26/6/1998

Về việc ban hành Quy Định khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh lâm sản

7

Quyết Định

101/QĐ-UB

22/7/1998

Ban hành Quy chế tạm thời về Đầu tư phát triển trồng rừng nguyên liệu công nghiệp

8

Quyết Định

108/QĐ-UB

11/8/1998

Về mức thu học phí năm học 1998 - 1999

9

Quyết Định

109/QĐ-UB

11/8/1998

Về việc huy Động sự Đóng góp của nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng

10

Quyết Định

386/QĐ-UB

19/8/1998

Về việc trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ nhân dân thuộc xã, phường, thị trấn

11

Quyết Định

454/QĐ-UB

23/9/1998

Ban hành quy Định về phân công, phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ

12

Quyết Định

123/QĐ-UB

24/9/1998

Ban hành Quy chế thi cấp Đổi giấy phép lái xe cơ giới Đường bộ

13

Quyết Định

157/QĐ-UB

04/12/1998

Về việc ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu hồ sơ vào trung tâm lưu trữ tỉnh

14

Chỉ thị

14/CT-UB

01/7/1998

Về việc tổ chức quản lý thu nộp các loại phí

15

Chỉ thị

15/CT-UB

11/8/1998

Về việc triển khai thực hiện luật thuế giá trị gia tăng và luật thuế thu nhập doanh nghiệp

16

Chỉ thị

17/CT-UB

21/8/1998

Về việc tăng cường chỉ Đạo Đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảo vệ Đường phố và vệ sinh môi trường

17

Chỉ thị

22/CT-UB

04/12/1998

Về việc tăng cường chỉ Đạo công tác lưu trữ trong thời gian tới

18

Quyết Định

07/QĐ - UB

12/01/1999

Về việc lập bộ Đơn giá cơ bản của tỉnh Yên Bái theo các quy Định mới

19

Quyết Định

12/QĐ - UB

01/3/1999

Về việc quy Định giá thóc thu thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 1999

20

Quyết Định

80/QĐ - UB

25/3/1999

Về việc quy Định mức Đất ở khi giao cho các hộ gia Đình và cá nhân làm nhà tại các huyện, thị xã

21

Quyết Định

82/QĐ - UB

27/3/1999

Về việc Ban hành bộ Đơn giá xây dựng cơ bản

22

Quyết Định

81/QĐ - UB

25/3/1999

Về việc Ban hành Quy chế các loại giấy tờ hợp lệ về Đất và xử lý một số vấn Đề về Đất Đai khi xét hợp pháp hoá Để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất

23

Quyết Định

56/QĐ - UB

11/5/1999

Quy Định về thu và sử dụng thuỷ lợi phí

24

Quyết Định

278/QĐ - UB

10/7/1999

Quy Định phân loại Đường bộ do Địa phương quản lý

25

Quyết Định

113/QĐ - UB

17/8/1999

Ban hành Quy chế hoạt Động của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái

26

Quyết Định

140/QĐ - UB

15/9/1999

Ban hành quy Định quản lý các Đề tài, dự án khoa học - công nghệ của tỉnh Yên Bái.

27

Quyết Định

204/QĐ - UB

8/12/1999

Về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý các hoạt Động khoáng sản trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

28

Quyết Định

219/QĐ - UB

22/12/1999

Về việc phê duyệt dự án quy hoạch phát triển công nghiệp trên Địa bàn tỉnh Yên Bái Đến năm 2010

29

Chỉ thị

05/CT-UB

8/5/1999

Về việc tăng cường chỉ Đạo Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông vệ sinh môi trường

30

Chỉ thị

7/CT-UB

27/5/1999

Về việc Đẩy mạnh công tác giao Đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất và thu tiền giao Đất

31

Chỉ thị

10/CT-UB

30/8/1999

Về việc tăng cường chỉ Đạo thực hiện Nghị Định của Chính phủ về Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

32

Chỉ thị

14/CT-UB

02/11/1999

Về việc tổng kiểm kê Đất Đai năm 2000

33

Chỉ thị

15/CT-UB

20/12/1999

Về việc tăng cường chỉ Đạo thực hiện QĐ của công dân về bảo Đảm trật tự an toàn giao thông

34

Quyết Định

17/QĐ - UB

16/02/2000

Quy Định giá thóc thu thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 2000

35

Quyết Định

20/QĐ - UB

02/3/2000

Ban hành Quy chế phân cấp quản lý Để Điều hành thực hiện nhiệm vụ Đầu tư và xây dựng

36

Quyết Định

88/QĐ - UB

20/3/2000

Về việc phân cấp kết quả tuyển dụng công chức Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo

37

Quyết Định

116/QĐ - UB

30/3/2000

Giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2000

38

Quyết Định

55/QĐ - UB

04/4/2000

Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000

39

Quyết Định

37/QĐ - UB

06/4/2000

Quy Định về Đối tượng và mức Đóng góp quỹ quốc phòng an ninh

40

Quyết Định

159/QĐ - UB

27/4/2000

Giao chỉ tiêu ngoài biên chế hành chính sự nghiệp cho sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

41

Quyết Định

61/QĐ - UB

24/5/2000

Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

42

Quyết Định

177/QĐ - UB

27/6/2000

Ban hành bản Quy Định về phân loại Đường phố, giá các loại Đất tại tỉnh Yên Bái

43

Quyết Định

178/QĐ - UB

27/6/2000

Sửa Đổi, bổ sung QĐ số 81/QĐ-UB ngày 25/3/1999

44

Quyết Định

95/QĐ - UB

14/7/2000

Ban hành Quy Định và Đơn giá Đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi Đất sử dụng vào mục Đích quốc phòng an ninh lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng

45

Quyết Định

115/QĐ - UB

9/8/2000

Về việc Ban hành Quy Định Đối tượng và mức Đóng góp nghĩa vụ lao Động công ích

46

Quyết Định

116/QĐ - UB

9/8/2000

Về việc Ban hành Quy Định Đối tượng và mức Đóng góp quỹ hỗ trợ an ninh trật tự

47

Quyết Định

119/QĐ - UB

22/8/2000

Về việc Điều chỉnh giá thóc thu thuế sử dụng Đất nông nghiệp vụ Đông năm 2000

48

Quyết Định

127/QĐ - UB

01/9/2000

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, chống sản xuất buôn bán hàng giả ở Địa bàn tỉnh

49

Quyết Định

216/QĐ - UB

18/12/2000

Ban hành Quy Định việc thành lập quản lý sử dụng quỹ chống chặt phá rừng và sản xuất kinh doanh vận chuyển lâm sản trái phép

50

Chỉ thị

04/CT-UB

31/01/2000

Tổ chức thực hiện Nghị Định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã

51

Chỉ thị

06/CT-UB

8/3/2000

Về việc tiếp tục Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở Địa phương

52

Chỉ thị

09/CT-UB

27/3/2000

Về việc thực hiện Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác trật tự an toàn giao thông

53

Chỉ thị

12/CT-UB

24/4/2000

Về việc chấn chỉnh chế biến gỗ và khai thác lâm sản

54

Chỉ thị

13/CT-UB

8/5/2000

Về việc triển khai tháng hành Động vì trẻ em năm 2000

55

Chỉ thị

17/CT-UB

16/8/2000

Về việc tăng cường chỉ Đạo thực hiện tháng an toàn giao thông

56

Chỉ thị

19/CT-UB

23/8/2000

Về một số biện pháp cấp bách nhằm giảm các vụ tai nạn giao thông

57

Chỉ thị

25/CT-UB

27/11/2000

Về việc thực hiện Quyết Định số 123/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gọi công dân nhập ngũ

58

Quyết Định

01/2001/QĐ-UB

01/01/2001

Về việc ban hành “Quy Định tổ chức, quản lý và thực hiện giá bán Điện tiêu dùng sinh hoạt Đến hộ dân nông thôn trên Địa bàn tỉnh Yên Bái”

59

Quyết Định

27/2001/QĐ-UB

23/02/2001

Về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2001

60

Quyết Định

28/2001/QĐ-UB

23/02/2001

Ban hành quy Định biện pháp Điều hành ngân sách Nhà nước năm 2001

61

Quyết Định

29/2001/QĐ-UB

23/02/2001

Về việc giao kế hoạch bảo vệ rừng năm 2001 bằng nguồn vốn ngân sách Địa phương

62

Quyết Định

30/2001/QĐ-UB

23/02/2001

Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2001

63

Quyết Định

31/2001/QĐ-UB

23/02/2001

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia chương trình mục tiêu năm 2001 tỉnh Yên Bái

64

Quyết Định

46/2001/QĐ-UB

26/02/2001

Về việc giao chỉ tiêu vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001

65

Quyết Định

49/2001/QĐ-UB

26/02/2001

Quy Định những nội dung cơ bản của Quy chế Đấu thầu

66

Quyết Định

39/2001/QĐ-UB

7/03/2001

Về việc quy Định giá thóc tính thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 2001

67

Quyết Định

282/2001/QĐ-UB

21/5/2001

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng Đất năm 2001 cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh

68

Quyết Định

345/2001/QĐ-UB

31/5/2001

Về việc ban hành bộ Đơn giá dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản

69

Quyết Định

93/2001/QĐ-UB

4/6/2001

Về việc ban hành Quy Định Điều chỉnh chi phí Đầu tư

70

Quyết Định

94/2001/QĐ-UB

5/6/2001

Về việc ban hành Quy Định một số nội dung quản lý, thực hiện nhiệm vụ Đầu tư và xây dựng; công tác Đấu thầu

71

Quyết Định

97/2001/QĐ-UB

8/6/2001

Về việc bãi bỏ mức thu phí, lệ phí

72

Quyết Định

98/2001/QĐ-UB

8/6/2001

Về việc quy Định mức thu lệ phí chứng thực của xã, phường, thị trấn

73

Quyết Định

111/2001/QĐ-UB

11/6/2001

Về việc ban hành Quy chế hoạt Động của Ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Yên Bái và một số quy Định về quản lý các hoạt Động kinh tế Đối ngoại trên Địa bàn tỉnh Yên Bái.

74

Quyết Định

126/2001/QĐ-UB

03/7/2001

Về việc Điều chỉnh kế hoạch hoạt Động khoa học công nghệ và môi trường thuộc nguồn vốn sự nghiệp khoa học năm 2001

75

Quyết Định

187/2001/QĐ-UB

6/9/2001

Về việc quy Định mức cứu trợ Đột xuất và Điều chỉnh mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên của tỉnh Yên Bái

76

Quyết Định

204/2001/QĐ-UB

02/10/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 2001

77

Quyết Định

210/2001/QĐ-UB

8/10/2001

Ban hành quy Định khai thác tận thu gỗ pơ mu

78

Quyết Định

214/2001/QĐ-UB

10/10/2001

Về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng Đất nông nghiệp và thuế nhà Đất từ năm 1999 trở về trước

79

Quyết Định

592/2001/QĐ-UB

5/11/2001

Về việc Điều chỉnh và bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục 2001

80

Quyết Định

261/2001/QĐ-UB

6/12/2001

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở Địa bàn tỉnh Yên Bái

81

Quyết Định

279/2001/QĐ-UB

19/12/2001

Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2002

82

Quyết Định

666/2001/QĐ-UB

25/12/2001

Về việc Điều chỉnh kế hoạch biên chế

83

Quyết Định

956/2001/QĐ-UB

31/12/2001

Về việc ban hành Bộ “Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Yên Bái”

84

Chỉ thị

07/CT-UB

20/3/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị Định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực

85

Chỉ thị

08/CT-UB

4/4/2001

Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001

86

Chỉ thị

17/CT-UB

11/9/2001

Về việc tổ chức triển khai “Chiến dịch quốc gia tiêm vacxin phòng bệnh sởi mũi 2” cho trẻ từ 9 tháng Đến 10 tuổi năm 2002 - 2003

87

Chỉ thị

18/CT-UB

02/10/2001

Về triển khai thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

88

Chỉ thị

20/CT-UB

24/10/2001

Về hoạt Động bảo hiểm (Bảo Việt) Nhà nước tại tỉnh Yên Bái

89

Chỉ thị

21/CT-UB

01/11/2001

Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vụ Đông Xuân năm 2001 - 2002

90

Quyết Định

22/QĐ-UB

14/01/2002

Về việc Điều chỉnh chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước

91

Quyết Định

37/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và dự án 5 triệu ha rừng năm 2002 tỉnh Yên Bái

92

Quyết Định

38/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002

93

Quyết Định

39/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc giao chỉ tiêu vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002

94

Quyết Định

40/2002/QĐ-UB

22/02/2002

Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2002

95

Quyết Định

58/2002/QĐ-UB

01/03/2002

Về việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn Đầu tư

96

Quyết Định

57/2002/QĐ-UB

13/03/2002

Về việc miễn giảm thuế sử dụng Đất nông nghiệp do thiên tai năm 2001

97

Quyết Định

60/2002/QĐ-UB

18/03/2002

Về việc Quy Định giá thóc tính thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 2002

98

Quyết Định

127/2002/QĐ-UB

27/03/2002

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, Đầu tư xây dựng kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi nội Đồng năm 2002

99

Quyết Định

75/QĐ-UB

4/4/2002

Về việc giao chỉ tiêu kiên cố hoá mặt Đường giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái năm 2002

100

Quyết Định

76/QĐ-UB

4/4/2002

Về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn ngân sách Nhà nước Để hỗ trợ Đầu tư xây dựng 100 phong học ở các Điểm của các huyện tỉnh Yên Bái

101

Quyết Định

78/QĐ-UB

4/4/2002

Ban hành quy Định biện pháp Điều hành ngân sách Nhà nước năm 2002

102

Quyết Định

162/QĐ-UB

15/4/2002

Phê duyệt phương án trồng mới rừng pơ mu

103

Quyết Định

100/QĐ-UB

03/5/2002

Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ quản lý giáo dục từ nguồn thu học phí trong các trường và cơ sở Giáo dục - Đào tạo

104

Quyết Định

157/2002/QĐ-UB

7/6/2002

Về việc Ban hành quy Định hạn mức Đất ở khi giao Đất mới cho các hộ gia Đình và cá nhân làm nhà ở tại các huyện, thị xã, thành phố

105

Quyết Định

158/2002/QĐ-UB

11/6/2002

Về việc Quy Định giá bán dầu hoả thắp sáng

106

Quyết Định

159/2002/QĐ-UB

12/6/2002

Về việc thực hiện chính sách KCB miễn phí cho người nghèo tỉnh Yên Bái giai Đoạn 2002 - 2005

107

Quyết Định

165/2002/QĐ-UB

19/6/2002

Về việc Ban hành Quy Định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất và xử lý một số vấn Đề về Đất Đai khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất ở

108

Quyết Định

184/2002/QĐ-UB

17/7/2002

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng Đất năm 2002 cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

109

Quyết Định

439/2002/QĐ-UB

26/8/2002

Về việc ban hành bộ Đơn giá dự toán công tác lắp Đặt máy, thiết bị trong xây dựng cơ bản tỉnh Yên Bái

110

Quyết Định

233/2002/QĐ-UB

9/9/2002

Về việc bổ sung nhiệm vụ kế hoạch hoạt Động khoa học công nghệ và môi trường năm 2002

111

Quyết Định

234/2002/QĐ-UB

12/9/2002

Về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2002

112

Quyết Định

474/2002/QĐ-UB

19/9/2002

Về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2002

113

Quyết Định

261/2002/QĐ-UB

11/10/2002

Về việc Điều chỉnh dự toán vốn Đối ứng kế hoạch năm 2002 dự án giảm nghèo tỉnh Yên Bái

114

Quyết Định

276/QĐ-UB

23/10/2002

Về việc miễn giảm thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 2002

115

Quyết Định

276/2002/QĐ-UB

30/10/2002

Về việc ban hành Quy chế xét giải báo chí hàng năm tỉnh Yên Bái

116

Quyết Định

277/2002/QĐ-UB

31/10/2002

Về việc Điều chỉnh kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và dự án 5 triệu ha rừng năm 2002 tỉnh Yên Bái

117

Quyết Định

582/2002/QĐ-UB

5/11/2002

Về việc Điều chỉnh danh mục sửa chữa Đường bộ nguồn vốn sự nghiệp giao thông tỉnh Yên Bái năm 2002

118

Quyết Định

643/2002/QĐ-UB

27/11/2002

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2003 những công trình cấp bách khởi công vào quý IV/2002

119

Quyết Định

316/2002/QĐ-UB

13/12/2002

Về việc Điều chỉnh kế hoạch phân bổ trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách năm 2002

120

Quyết Định

318/2002/QĐ-UB

16/12/2002

Về việc giao kế hoạch trồng mới và chăm sóc rừng pơ mu năm 2002 tỉnh Yên Bái

121

Quyết Định

328/2002/QĐ-UB

20/12/2002

Về việc quy Định mức trợ cấp xã hội thường xuyên cho học sinh trung tâm nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh Đặc biệt khó khăn

122

Chỉ thị

01/CT-UB

23/01/2002

Về việc Đẩy mạnh công tác kê khai, Đăng ký Đất Đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất tại Đô thị

123

Chỉ thị

9/CT-UB

16/4/2002

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn giao thông Đường sắt

124

Chỉ thị

13/CT-UB

13/5/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Đất Đai

125

Chỉ thị

17/CT-UB

5/7/2002

Về việc tích cực thực hiện Nghị quyết 16/2000/NQ-CP về tinh giản biên chế

126

Chỉ thị

18/CT-UB

12/9/2002

Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vụ Đông xuân năm 2002 - 2003

127

Quyết Định

18/2003/QĐ-UB

22/01/2003

Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2003

128

Quyết Định

19/2003/QĐ-UB

22/01/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và dự án 5 triệu ha rừng năm 2003 tỉnh Yên Bái

129

Quyết Định

20/2003/QĐ-UB

22/01/2003

Về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003

130

Quyết Định

31/2003/QĐ-UB

22/01/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2003

131

Quyết Định

32/2003/QĐ-UB

22/01/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 dự án giảm nghèo WB

132

Quyết Định

21/2003/QĐ-UB

24/01/2003

Về việc trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho Trưởng thôn, Trưởng bản, Tổ trưởng tổ nhân dân thuộc xã, phường, thị trấn

133

Quyết Định

22/2003/QĐ-UB

28/01/2003

Về việc ban hành tạm thời áp dụng những biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

134

Quyết Định

36/2003/QĐ-UB

18/02/2003

Về việc ban hành Quy Định chính sách khuyến khích Đầu tư tại tỉnh Yên Bái

135

Quyết Định

37/2003/QĐ-UB

18/02/2003

Về việc quy Định giá thóc tính thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 2003

136

Quyết Định

38/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Về việc ban hành Quy Định biện pháp Điều hành ngân sách Nhà nước năm 2003

137

Quyết Định

39/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai Đoạn 2003 – 2005 cho Đơn vị sự nghiệp có thu

138

Quyết Định

62/2003/QĐ-UB

13/03/2003

Về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 – 2007 ở tỉnh Yên Bái

139

Quyết Định

91/2003/QĐ-UB

25/03/2003

Về việc thành lập quỹ và ban quản lý quỹ KCB cho người nghèo tỉnh Yên Bái

140

Quyết Định

91/2003/QĐ-UB

14/4/2003

Về việc miễn giảm thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 2002 cây lâu năm thu hoạch một lần theo Quyết Định số 199/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

141

Quyết Định

04/2003/QĐ-UB

18/4/2003

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

142

Quyết Định

161/2003/QĐ-UB

8/5/2003

Về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2003

143

Quyết Định

116/2003/QĐ-UB

9/5/2003

Về việc Điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái năm 2003

144

Quyết Định

141/2003/QĐ-UB

19/5/2003

Về việc cấp bổ sung kinh phí sinh hoạt phí cho Trưởng thôn và tổ trưởng dân phố năm 2003

145

Quyết Định

213/2003/QĐ-UB

20/5/2003

Về việc quy Định một số nội dung quản lý thực hiện Đầu tư và xây dựng

146

Quyết Định

214/2003/QĐ-UB

20/5/2003

Về việc ban hành quy Định về phân loại Đường phố và giá các loại Đất tại tỉnh Yên Bái

147

Quyết Định

245/2003/QĐ-UB

7/8/2003

Về việc ban hành Quy Định về trình tự, thủ tục, soạn thảo, thẩm Định, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái

148

Quyết Định

253/2003/QĐ-UB

19/8/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư dự án ổn Định sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm năm 2003 tỉnh Yên Bái

149

Quyết Định

271/2003/QĐ-UB

11/9/2003

Về việc Điều chỉnh kinh phí sốt rét năm 2003

150

Quyết Định

386/2003/QĐ-UB

16/9/2003

Về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch biên chế năm 2003

151

Quyết Định

528/2003/QĐ-UB

10/10/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng 200 phòng học thuộc chương trình kiên cố hoá trường, lớp học Đợt 1 năm 2003 tỉnh Yên Bái

152

Quyết Định

530/2003/QĐ-UB

13/10/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng phòng học thuộc chương trình kiên cố hoá trường, lớp học Đợt 2 năm 2003 tỉnh Yên Bái

153

Quyết Định

303/2003/QĐ-UB

17/10/2003

Về việc sửa Đổi, bổ sung Quyết Định số 95/2000/QĐ-UB ngày 14/7/2000 của Uỷ ban nhân dân về Đơn giá Đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi Đất Để sử dụng vào mục Đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

154

Quyết Định

314/2003/QĐ-UB

24/10/2003

Về việc ban hành danh mục “thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ” của các cơ quan, tổ chức là nguồn nộp lưu vào kho lưu trữ Nhà nước tỉnh Yên Bái

155

Quyết Định

552/2003/QĐ-UB

24/10/2003

Về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Đầu tư năm 2003 dự án giảm nghèo tỉnh Yên Bái

156

Quyết Định

577/2003/QĐ-UB

03/11/2003

Về việc ban hành quy Định về Đấu giá quyền sử dụng Đất, giao Đất có thu tiền sử dụng Đất theo dự án Để tạo vốn Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

157

Quyết Định

339/2003/QĐ-UB

17/11/2003

Về việc ban hành Quy Định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp giai Đoạn từ năm 2004 Đến năm 2006

158

Quyết Định

340/2003/QĐ-UB

17/11/2003

Về việc Điều chỉnh kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và dự án 5 triệu ha rừng năm 2003 tỉnh Yên Bái

159

Quyết Định

36/2003/QĐ-UB

18/11/2003

Về việc ban hành Quy chế chính sách khuyến khích Đầu tư tỉnh Yên Bái

160

Quyết Định

396/2003/QĐ-UB

30/12/2003

Về việc Điều chỉnh giá thu một phần viện phí ở mức thu tối Đa theo Nghị Định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ

161

Chỉ thị

02/2003/CT-UB

25/3/2003

Về quy hoạch kế hoạch sử dụng Đất làm cơ sở giao Đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất cho các trường học và cơ sở giáo dục Đào tạo

162

Chỉ thị

4/2003/CT-UB

8/4/2003

Về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

163

Chỉ thị

5/2003/CT-UB

14/4/2003

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003

164

Chỉ thị

8/2003/CT-UB

4/6/2003

Về việc triển khai thực hiện việc kê khai cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan, Đơn vị hành chính sự nghiệp

165

Chỉ thị

13/2003/CT-UB

03/11/2003

Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vụ Đông – Xuân 2003 - 2004

166

Chỉ thị

15/2003/CT-UB

02/12/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong dịp cuối năm 2003 và Tết Giáp Thân năm 2004

167

Quyết Định

03/2004/QĐ-UB

5/01/2004

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2004

168

Quyết Định

5/2004/QĐ-UB

6/01/2004

Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai Đoạn 2004 -2006 cho các Đơn vị sự nghiệp có thu

169

Quyết Định

7/2004/QĐ-UB

7/01/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 nguồn vốn ngân sách Nhà nước

170

Quyết Định

16/2004/QĐ-UB

9/01/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 dự án giảm nghèo (WB) nguồn vốn ngân sách Nhà nước

171

Quyết Định

17/2004/QĐ-UB

14/01/2004

Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Địa phương năm 2004.

172

Quyết Định

18/2004/QĐ-UB

14/01/2004

Ban hành quy Định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách Địa phương

173

Quyết Định

27/2004/QĐ-UB

02/02/2004

Về việc ban hành quy Định quản lý Đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học công nghệ

174

Quyết Định

85/2004/QĐ-UB

29/03/2004

Về việc quy Định giá thóc thuế nông nghiệp năm 2004

175

Quyết Định

276/2004/QĐ-UB

21/07/2004

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Yên Bái.

176

Quyết Định

567/2004/QĐ-UB

28/10/2004

Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế cán bộ xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái năm 2004

177

Quyết Định

396/2004/QĐ-UB

5/11/2004

Về việc Điều chỉnh giá thu một phần viện phí ở mức tối Đa theo Nghị Định số 95/CP-NĐ ngày 27/8/2004

178

Quyết Định

353/2004/QĐ-UB

18/11/2004

Về việc ban hành phương án kiểm kê Đất Đai, xây dựng bản Đồ hiện trạng sử dụng Đất tỉnh Yên Bái năm 2005

179

Quyết Định

357/2004/QĐ-UB

19/11/2004

Về việc sửa Đổi, bổ sung một số quy Định về chính sách khuyến khích Đầu tư tại tỉnh Yên Bái

180

Quyết Định

388/2004/QĐ-UB

15/12/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2005

181

Quyết Định

390/2004/QĐ-UB

16/12/2004

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2005

182

Quyết Định

391/2004/QĐ-UB

16/12/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2005, nguồn vốn ngân sách Nhà nước

183

Quyết Định

392/2004/QĐ-UB

16/12/2004

Ban hành cơ chế phân cấp nguồn thu và tỷ lệ Điều tiết phân chia các khoản thu giữa các cấp tại thành phố Yên Bái

184

Chỉ thị

03/2004/CT-UB

03/03/2004

Về Đảm bảo an toàn tuyệt Đối cuộc bầu cử Đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 -2009

185

Chỉ thị

04/2004/CT-UB

5/4/2004

Về công tác phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2004

186

Chỉ thị

6/2004/CT-UB

20/4/2004

Về việc triển khai thi hành Luật Đất Đai năm 2003

187

Chỉ thị

8/2004/CT-UB

7/6/2004

Về việc tiếp tục triển khai cuộc vận Động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Đang tàng trữ, sử dụng trái phép

188

Chỉ thị

11/2004/CT-UB

21/6/2004

Về hoạt Động bảo hiểm học sinh – sinh viên từ năm học 2004 -2005

189

Chỉ thị

12/2004/CT-UB

23/6/2004

Về một số biện pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý Đất Đai

190

Chỉ thị

13/2004/CT-UB

26/7/2004

Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

191

Chỉ thị

14/2004/CT-UB

26/7/2004

Về tăng cường thực hiện công tác bảo Đảm trật tự an toàn giao thông trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

192

Chỉ thị

15/2004/CT-UB

13/8/2004

Về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên Địa bàn tỉnh.

193

Chỉ thị

19/2004/CT-UB

6/10/2004

Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy nhân ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy ngày 04/10/2004.

194

Chỉ thị

20/2004/CT-UB

22/11/2004

Về việc thực hiện Quyết Định số 1155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2005

195

Chỉ thị

22/2004/CT-UB

27/12/2004

Về việc triển khai công tác Đặc xá năm 2005

196

Quyết Định

06/2005/QĐ-UB

10/01/2005

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2005

197

Quyết Định

42/2005/QĐ-UB

07/02/2005

Về việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện Đối với người không Đội mũ bảo hiểm khi Đi mô tô xe máy tham gia giao thông

198

Quyết Định

74/2005/QĐ-UB

09/3/2005

Ban hành Quy Định phân loại Đường phố, giá các loại Đất trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

199

Quyết Định

99/2005/QĐ-UB

22/3/2005

Về việc sửa Đổi Quyết Định số 27/QĐ-UB ngày 02/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy Định quản lý Đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của tỉnh Yên Bái

200

Quyết Định

177/2005/QĐ-UB

24/5/2005

Ban hành mức chi công tác phí và chế Độ chi hội nghị Đối với các cơ quan hành chính, Đơn vị sự nghiệp công trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

201

Quyết Định

391/2005/QĐ-UB

31/8/2005

Về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2005-2006 tỉnh Yên Bái

202

Chỉ thị

20/CT-UB

18/8/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chè trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

203

Quyết Định

335/2005/QĐ-UB

30/9/2005

Sửa Đổi, bổ sung một số Điều của Quy Định về phân loại Đường phố, giá các loại Đất trên Địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết Định số 74/2005/QĐ-UB

204

Quyết Định

342/2005/QĐ-UB

12/10/2005

Quyết Định ban hành bảng Điểm chi tiết “chuẩn quốc gia về y tế xã” áp dụng tại tỉnh Yên Bái giai Đoạn 2005-2010

205

Quyết Định

512/2005/QĐ-UB

15/12/2005

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2006

206

Quyết Định

577/2005/QĐ-UB

28/12/2005

Ban hành Quy Định về phân loại Đường phố, giá các loại Đất tại tỉnh Yên Bái

207

Quyết Định

494/2005/QĐ-UB

15/12/2005

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 - nguồn vốn ngân sách Nhà nước

208

Quyết Định

29/QĐ-UBND

23/01/2006

Về việc quy Định mức cứu trợ xã hội Đột xuất trên Địa bàn tỉnh Yên Bái

209

Quyết Định

103/2006/QĐ-UBND

21/3/2006

Về việc ban hành bộ Đơn giá sản phẩm Đo Đạc lập bản Đồ Địa chính

210

Quyết Định

81/2006/QĐ-UBND

02/3/2006

Quy Định giá thóc thuế sử dụng Đất nông nghiệp năm 2006.

211

Quyết Định

188/2006/QĐ-UBND

26/4/2006

Ban hành Bộ Đơn giá dự toán xây dựng công trình phần xây dựng của tỉnh

212

Quyết Định

437/2006/QĐ-UBND

13/11/2006

Ban hành về việc Điều chỉnh bổ sung chế Độ chi công tác phí Đối với các cơ quan hành chính và Đơn vị sự nghiệp công lập trên Địa bàn tỉnh Yên Bái.

213

Chỉ thị

01/CT-UBND

13/1/2006

Về việc phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2005 – 2006

214

Chỉ thị

03/CT-UBND

23/3/2006

Về việc thực hiện tiết kiệm Điện trong mùa khô năm 2006

215

Chỉ thị

05/CT-UBND

13/4/2006

Về công tác phòng, chống lụt, bão – giảm nhẹ thiên tai năm 2006

216

Chỉ thị

20/CT-UBND

8/12/2006

Về phòng, chống hạn sản xuất vụ Đông Xuân 2006 – 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu183/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực29/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 183/QĐ-UBND 2008 Danh mục văn bản pháp luật Uỷ ban Yên Bái ban hành từ 1998 đến 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 183/QĐ-UBND 2008 Danh mục văn bản pháp luật Uỷ ban Yên Bái ban hành từ 1998 đến 2006
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu183/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Thương Lượng
       Ngày ban hành29/01/2008
       Ngày hiệu lực29/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 183/QĐ-UBND 2008 Danh mục văn bản pháp luật Uỷ ban Yên Bái ban hành từ 1998 đến 2006

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 183/QĐ-UBND 2008 Danh mục văn bản pháp luật Uỷ ban Yên Bái ban hành từ 1998 đến 2006

           • 29/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực