Quyết định 177/2005/QĐ-UB

Quyết định 177/2005/QĐ-UB về Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 177/2005/QĐ-UB Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị đã được thay thế bởi Quyết định 1083/2007/QĐ-UBND chế độ chi công tác phí, tổ chức hội nghị và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 177/2005/QĐ-UB Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 177/2005/QĐ-UB

Yên Bái, ngày 24 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước;

- Căn cứ Văn bản số 49/TT-HĐND ngày 9 tháng 5 năm 2005 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thống nhất mức chi công tác phí và chế độ chi hội nghị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể Quy định mức chi công tác phí và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công và triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn toàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2005./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Phùng Quốc Hiển

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định 177/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

I. Mức chi công tác phí.

1. Đối tượng và điều kiện được hưởng chế độ công tác phí.

1.1. Về đối tượng được hưởng chế độ công tác phí: theo quy định tại Thông tư 118/2004/TT-BTC.

1.2. Điều kiện được hưởng chế độ công tác phí: ngoài các điều kiện theo quy định tại Thông tư 118/2004/TT-BTC còn đảm bảo đủ điều kiện khoảng cách từ cơ quan đến nơi công tác từ 20 km trở lên.

2. Các khoản thanh toán công tác phí.

2.1. Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác: thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 118/2004/TT-BTC.

2.2. Phụ cấp công tác (bao gồm tiền ăn và tiền tiêu vặt).

- Cán bộ, công chức đến công tác tại các tỉnh đồng bằng, trung du và các xã vùng thấp trong tỉnh Yên Bái, mức chi 30.000đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức đến công tác tại vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu, mức chi 40.000đồng/ngày/người.

2.3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác.

Mức chi tiền nghỉ được thanh toán theo hoá đơn thu tiền thực tế nhưng tối đa không quá các mức sau:

- 110.000 đồng/ngày đối với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

- 75.000 đồng/ngày đối với các tỉnh khác, thành phố Yên Bái.

- 60.000 đồng/ngày đối với các huyện, thị xã khác trong tỉnh.

Trường hợp người đi công tác một mình hoặc trường hợp đoàn công tác có lẻ người khác giới phải thuê phòng riêng thì mức thành toán tiền thuê phòng nghỉ đối với người đi công tác một mình hoặc người lẻ trong đoàn tối đa không quá các mức sau:

- 200.000 đồng/ngày đối với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

- 140.000 đồng/ngày đối với các tỉnh khác, thành phố Yên Bái.

- 100.000 đồng/ngày đối với các huyện, thị xã khác trong tỉnh.

Cán bộ được cử đi công tác nghỉ tại địa phương không có nhà nghỉ, nhà khách (không có hoá đơn) thì được thanh toán theo mức khoán tối đa không quá 35.000 đồng/ngày/người có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nơi đến công tác là có nghỉ tại xã và thời gian nghỉ thì mới được thanh toán.

2.4. Thanh toán khoán tiền công tác phí.

- Đối với cán bộ xã: áp dụng cho trường hợp cán bộ được cử đi công tác thường xuyên trong huyện trên 10 ngày/tháng. Mức khoán tối đa không quá 35.000 đồng/ngày/người.

- Đối với cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị còn lại: áp dụng cho trường hợp người đi công tác thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 15 ngày/tháng (như: văn thư đi gửi công văn, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng...). Mức khoán tối đa không quá 120.000 đồng/tháng/người. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tính chất công việc và tình hình cụ thể ở đơn vị mình để quy định cụ thể đối tượng nào được áp dụng mức khoán này.

II. Mức chi hội nghị.

1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách. Mức chi.

- Hội nghị tổ chức tại thành phố Yên Bái: 35.000đồng/ngày/ người.

- Hội nghị tổ chức tại các huyện, thị xã trong tỉnh: 25.000đồng/ngày/ người.

Trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, thì cơ quan tổ chức hội nghị chỉ được tổ chức nấu ăn và thực hiện thu tiền ăn của các đại biểu đã được hưởng lương từ ngân sách theo đúng mức quy định trên đây, ngân sách nhà nước không hỗ trợ.

2. Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách. Mức chi.

- Hội nghị tổ chức tại thành phố Yên Bái: 70.000đồng/ngày/ người.

- Hội nghị tổ chức tại các huyện, thị xã trong tỉnh: 50.000đồng/ngày/ người.

3. Chi nước uống: mức chi 3.000 đồng/ngày/người.

4. Chi hỗ trợ tiền tàu xe cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách theo giá cước ô tô hành khách công cộng thông thường tại địa phương cho số Km thực đi.

III. Các quy định khác về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

Mọi chế độ về công tác phí và chế độ hội nghị khác chưa được quy định rõ ở các mục trên được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính.

Chế độ chi công tác phí, chế độ hội nghị được bố trí trong dự toán giao đầu năm và được quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Phùng Quốc Hiển

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu177/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2005
Ngày hiệu lực01/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 177/2005/QĐ-UB Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 177/2005/QĐ-UB Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu177/2005/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhùng Quốc Hiển
       Ngày ban hành24/05/2005
       Ngày hiệu lực01/06/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 177/2005/QĐ-UB Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 177/2005/QĐ-UB Quy định mức chi công tác phí và chế độ hội nghị