Chỉ thị 12/2006/CT-UBND

Chỉ thị 12/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 12/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 03 tháng 04 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Trong 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo yêu cầu của Chỉ thị 62/CT-TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị, Nghị định số 15/ 2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành đã diễn ra nghiêm túc trên địa bàn toàn tỉnh. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đều có nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các văn bản, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, học sinh, sinh viên và toàn dân từng bước đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Sau bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện tốt những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu về nhiệm vụ GDQP. Nhận thức về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của toàn dân cũng như học sinh, sinh viên, DQTV- DBĐV được nâng cao, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật NVQS, Pháp lệnh DQTV, Pháp lệnh DBĐV, tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế góp phần xây dựng địa phương cơ sở vững mạnh toàn diện, quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường.

Hội đồng GDQP các cấp đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, bước đầu hoạt động có hiệu quả, công tác GDQP đã có chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ chủ trì đã tích cực tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đầy đủ, chất lượng GDQP cho học sinh, sinh viên được nâng cao. GDQP toàn dân được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt qua hệ thống phát thanh, truyền hình ở cơ sở. Kết quả đó góp phần nâng cao nhận thức cho toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo cơ sở vững chắc để củng cố, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững mạnh. Bảo đảm tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội.

Tuy vậy trong thời gian qua vẫn còn một số điểm cần khắc phục:

Nhận thức của một số cán bộ địa phương, cơ sở về giáo dục quốc phòng chưa sâu, chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP. Vì thế việc triển khai thực hiện nội dung GDQP trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa.

Công tác tham mưu, phối hợp giữa các sở, ban, ngành còn có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Giáo dục quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng tuy có nhiều cố gắng song lượng tin bài, thời lượng phát sóng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Để đáp ứng nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 62/CT-TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị, Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho mọi đối tượng trên địa bàn bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm cụ thể của từng địa phương nhằm nâng cao kiến thức về quốc phòng cho mọi đối tượng từ đó tăng cường xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Kiện toàn về tổ chức và hoạt động Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh, các Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng các cấp, tập trung công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng ở các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội trong toàn tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh cử cán bộ thuộc diện Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do cấp trên tổ chức; đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo sự phân cấp. Phấn đấu hàng năm có 30% số cán bộ các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Cụ thể cử cán bộ đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo triệu tập của Quân khu. Ngoài số cán bộ được tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, các huyện, thành phố tổ chức tại địa phương mình một lớp cho đối tượng 3 khoảng 50- 60 đồng chí. Hội đồng GDQP huyện, thành phố phấn đấu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 theo quy định. Các xã, phường, thị trấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 5. Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo tỉnh chỉ đạo huyện Quảng Trạch làm điểm rút kinh nghiệm để triển khai tiếp cho các huyện Tuyên Hoá, Bố Trạch.

4. Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình môn học giáo dục quốc phòng trong các Trường trung học phổ thông theo chương trình, thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình, các Trường trung học chuyên nghiệp, Trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với cơ quan quân sự thực hiện tốt việc giáo dục quốc phòng cho các đối tượng thuộc diện quản lý.

5. Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục quốc phòng cho mọi đối tượng trên địa bàn.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo, đôn đốc Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng thuộc phạm vi mình quản lý.

7. Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm theo quy định về cơ quan thường trực Hội đồng GDQP tỉnh qua bộ phận giúp việc (Ban Dân quân Tự vệ - phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh) để tổng hợp.

Nhận được Chỉ thị này Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Hội đồng GDQP các cấp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc kịp thời phán ánh về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để có hướng xử lý, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng GDQP TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Hội đồng GDQP QK;
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội đồng GDQP tỉnh và các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Lưu VT-NCVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2006
Ngày hiệu lực13/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành03/04/2006
        Ngày hiệu lực13/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 12/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2006/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng Quảng Bình