Quyết định 78/QĐ-UBND

Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2015

Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 704/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Bình 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 16/5/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 22/STP-XDKTVB ngày 05/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2015 (Có Danh mục I, II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Hiệu lực

Lý do hết HL

Ngày hết HL

Ghi chú

NGHỊ QUYẾT

1.             

42/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2017

27/7/2015

 

2.             

91/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2014

 

3.             

95/2014/NQ-HĐND

11/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

4.             

98/2014/NQ-HĐND

11/12/2014

Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2015

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

5.             

99/2014/NQ-HĐND

11/12/2014

Về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

6.             

102/2014/NQ-HĐND

11/12/2014

Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

1.             

914/QĐ-UB

26/9/1995

V/v Ban hành quy chế về trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu và kinh doanh trái phép

Hết HL

Vì đã được thay thế bởi Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

05/8/2012

 

2.             

09/2000/QĐ-UB

14/04/2000

Ban hành Quy định về quy trình công chứng hợp đồng kinh tế; công chứng bản sao và công chứng bản dịch ở Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh.

Hết HL

Vì các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành và Luật công chứng 2006 (được thay thế bởi Luật Công chứng 2014) đã quy định cụ thể quy trình công chứng.

01/7/2007

 

3.             

29/2000/QĐ-UB

10/11/2000

V/v ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

Hết HL

Không còn đối tượng điều chỉnh. Vì Quyết định ban hành kế hoạch để triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 nhưng hiện nay đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

01/01/2015

 

4.             

4/2008/QĐ-UBND

04/04/2008

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

28/5/2015

 

5.             

02/2002/QĐ-UB

07/01/2002

Quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch xây dựng Quảng Bình

Hết HL

Vì hiện nay Trung tâm đã được nâng cấp lên thành Viện Quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh

28/11/2011

 

6.             

39/2002/QĐ-UB

26/4/2002

V/v Thành lập Trường dạy nghề Quảng Bình

Hết HL

Vì ngày 06/8/2003, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND về chuyển Trường dạy nghề thành Trường trung cấp nghề và hiện nay Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề

06/8/2003

 

7.             

23/2003/QĐ-UB

27/6/2003

V/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế về lĩnh vực Môi trường từ sở Khoa học - Công nghệ và Môi trư­ờng sang sở Địa chính và đổi tên Sở

Hết HL

Vì chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tên gọi của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nay đã được thay thế bởi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV và Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

17/7/2015

 

8.             

24/2003/QĐ-UB

27/6/2003

V/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản từ Sở Công nghệp sang Sở Địa chính

Hết HL

Vì chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tên gọi của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nay đã được thay thế bởi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV và Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

04/6/2015

 

9.             

25/2003/QĐ-UB

27/6/2003

V/v Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về lĩnh vực tài nguyên nước từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Sở Địa chính

Hết HL

Vì chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tên gọi của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nay đã được thay thế bởi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV và Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

04/6/2015

 

10.          

03/2004/QĐ-UB

06/01/2004

V/v thành lập trung tâm du lịch văn hoá và sinh thái thuộc BQL v­ườn quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng

Hết HL

Vì ngày 28/12/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong nha – Kẻ Bàng, trong cơ cấu tổ chức đã đổi tên trung tâm du lịch văn hoá và sinh thái thành Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng

07/01/2013

 

11.          

35/2004/QĐ-UB

30/7/2004

V/v cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Ngày 28/8/2006, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc đổi tên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình thành Hội Hữ nghị với nhân dân các nước tỉnh Quảng Bình.

28/8/2006

 

12.          

42/2004/QĐ-UBND

25/8/2004

V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Xây dựng

Hết HL

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh. Quyết định này ban hành để triển khai thực hiện Luật Xây dựng năm 2003 nhưng hiện nay luật này đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Luật Xây dựng năm 2014.

01/01/2015

 

13.          

75/2004/QĐ-UB

27/10/2004

V/v kiện toàn Ban Dân tộc - Miền núi và tôn giáo tỉnh Quảng Bình thành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Đã được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

22/10/2015

 

14.          

92/2004/QĐ-UB

23/12/2004

V/v thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì ngày 26/4/2013, UBND tỉnh đã có Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Tin học với Trung tâm Công báo thành Trung tâm Tin học – Công báo.

26/4/2013

 

15.          

14/2005/QĐ-UB

16/3/2005

Quyết định kiện toàn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình thành Trung tâm nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội tỉnh Quảng Bình.

Hết HL

Vì ngày 26/4/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội với Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật thành Trung tâm bảo trợ xã hội

26/4/2013

 

16.          

20/2005/QĐ-UB

31/3/2005

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

Hết HL

Tiểu Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã sáp nhập vào Ban Chỉ đạo 138

 

 

17.          

22/2005/QĐ-UB

12/4/2005

V/v thành lập Ban quản lý Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì ngày 29/7/2013, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình trên cơ sở Ban Quản lý dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình.

29/7/2013

 

18.          

36/2005/QĐ-UBND

25/07/2005

Về việc quy định giá dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực.

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

12/10/2015

 

19.          

06/2007/QĐ-UBND

07/3/2007

Ban hành Quy định tạm thời về công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015

27/3/2015

 

20.          

07/2007/QĐ-UBND

12/3/2007

Ban hành Quy định tạm thời về công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

27/11/2015

 

21.          

30/2007/QĐ-UBND

20/12/2007

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

12/6/2015

 

22.          

04/2008/QĐ-UBND

04/4/2008

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

28/5/2015

 

23.          

14/2008/QĐ-UBND

04/11/2008

V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015

25/7/2015

 

24.          

16/2008/QĐ-UBND

04/11/2008

V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015

25/7/2015

 

25.          

16/2009/QĐ-UBND

14/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015

04/6/2015

 

26.          

20/2009/QĐ-UBND

28/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015

29/01/2015

 

27.          

22/2009/QĐ-UBND

28/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

17/7/2015

 

28.          

27/2009/QĐ-UBND

03/12/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015

20/8/2015

 

29.          

07/2010/QĐ-UBND

12/7/2010

Về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì ngày 11/6/2013, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1328/QĐ-UBND về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh sang Ban Nội chính Tỉnh ủy.

11/6/2013

 

30.          

14/2010/QĐ-UBND

30/11/2010

Về việc quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại trạm y tế tuyến xã.

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

26/3/2015

 

31.          

16/2010/QĐ-UBND

15/12/2010

V/v Thành lập và Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015

25/7/2015

 

32.          

07/2011/QĐ-UBND

17/06/2011

Về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về công tác thanh niên

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015

25/7/2015

 

33.          

12/2011/QĐ-UBND

13/9/2011

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015

30/11/2015

 

34.          

16/2011/QĐ-UBND

13/10/2011

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

28/5/2015

 

35.          

19/2011/QĐ-UBND

28/11/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015

25/7/2015

 

36.          

05/2012/QĐ-UBND

28/3/2012

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao đất làm nhà ở và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015

22/5/2015

 

37.          

17/2012/QĐ-UBND

03/8/2012

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

26/3/2015

 

38.          

25/2012/QĐ-UBND

06/9/2012

Về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh

05/10/2015

 

39.          

03/2014/QĐ-UBND

24/02/2014

Ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

20/02/2015

 

40.          

16/2014/QĐ-UBND

18/8/2014

Ban hành Quy định phân công phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

07/11/2015

 

CHỈ THỊ

1.             

18/1999/CT-UB

21/4/1999

V/v Về việc chấn chỉnh công tác đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Hết HL

Không còn đối tượng điều chỉnh. Vì Chỉ thị này triển khai thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP nhưng hiện nay Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành

01/4/2006

 

2.             

10/2001/CT-UB

23/3/2001

V/v triển khai thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Hết HL

Chỉ thị không còn đối tượng điều chỉnh vì Chỉ thị này ban hành quy định triển khai thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ nhưng hiện nay đã hết hiệu lực thi hành.

15/6/2014

 

3.             

16/2004/CT-UB

17/5/2004

V/v tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông

Hết HL

 Chỉ thị không còn đối tượng điều chỉnh vì Chỉ thị ban hành quy định việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 13/2002/NQ-CP nhưng nội dung dẫn chiếu của Nghị quyết 13/NQ-CP là Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực

27/10/2006

 

4.             

19/2004/CT-UB

30/6/2004

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg v/v ban hành Quy chế thự chiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành hành Nhà nước ở địa phương

Hết HL

Không còn đối tượng điều chỉnh vì Quyết định này quy định việc thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg nhưng đã được thay thế bởi Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007/QĐ-TTg và hiện nay Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 09/2015/QĐ-TTg

15/5/2015

 

5.             

15/2005/CT-UB

27/4/2005

Về tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Hết HL

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh vì Chỉ thị này quy định triển khai thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP nhưng hiện này đã hết HL thi hành

15/5/2013

 

6.             

19/2005/CT-UBND

26/5/2005

Về việc tiếp tục vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Hết HL

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh vì Chỉ thị này ban hành quy định thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Chỉ thị 34/2002/CT-UB ngày 11/12/2002 của UBND tỉnh nhưng hiện nay các văn bản trên đã hết HL thi hành.

20/5/2012

 

7.             

34/2005/CT-UBND

05/12/2005

Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết HL

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh. Vì Chỉ thị này ban hành để triển khai thực hiện Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP nhưng hiện nay đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2015

 

8.             

12/2006/CT-UBND

03/4/2006

Về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng

Hết HL

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh vì Chỉ thị này ban hành quy định triển khai thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng và một số văn bản hướng dẫn thi hành nhưng hiện nay văn bản này đã hết hiệu lực thi hành.

12/8/2007

 

9.             

21/2006/CT-UBND

03/7/2006

Về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng

Hết HL

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh. Vì Chỉ thị này ban hành để triển khai thực hiện Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và Thông tư số 15/2005/TT-BXD nhưng hiện nay đã hết hiệu lực thi hành

16/5/2008

 

10.          

34/2006/CT-UBND

13/11/2006

Về việc chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình

Hết HL

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh. Vì Chỉ thị này ban hành để triển khai thực hiện Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP nhưng hiện nay đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2015

 

11.          

02/2008/CT-UBND

09/9/2008

Về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp

Hết HL

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh. Vì Chỉ thị này ban hành để triển khai thực hiện Thông tư số

02/2007/TT-BXD nhưng hiện nay đã hết hiệu lực thi hành.

11/5/2009

 

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Hiệu lực

Lý do hết HL

Ngày hết HL

Ghi chú

NGHỊ QUYẾT

1.

148/2010/NQ-HĐND

29/10/2010

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

Hết HL 1 phần

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

21/12/2014

 

QUYẾT ĐỊNH

1.           

65/2003/QĐ-UB

28/11/2003

V/v tổ chức lại bộ máy: Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Hết HL 1 phần

Phần hết hiệu lực được thay thế bởi Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND 28/12/2012

7/01/2013

 

2.           

06/2007QĐ-UBND

07/3/2007

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình.

Hết HL 1 phần

Hết HL một phần bởi Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015

27/3/2015

 

3.           

03/2010/QĐ-UBND

08/3/2010

Ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL 1 phần

Điều 5; Điều 6 và Khoản 2, Điều 7 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015

23/8/2015

 

4.           

07/2012/QĐ-UBND

09/5/2012

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL 1 phần

Điều 13 của Quy chế được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015

26/4/2015

 

5.           

20/2013/QĐ-UBND

27/8/2013

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL 1 phần

Được sửa đổi bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/7/2015

23/7/2015

 

6.           

28/2013/QĐ-UBND

27/12/2013

Về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Hết HL 1 phần

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015

29/01/2015

 

7.           

13/2014/QĐ-UBND

24/7/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL 1 phần

Được sửa đổi bởi Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015

13/02/2015

 

8.           

17/2014/QĐ-UBND

19/8/2014

Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL 1 phần

Được sửa đổi bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 27/01/2015

06/02/2015

 

9.           

22/2014/QĐ-UBND

09/09/2014

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL 1 phần

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

06/11/2015

 

CHỈ THỊ

1.           

03/2007/CT-UBND

16/8/2007

Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL 1 phần

Tại Khoản 8 quy định thực hiện triển khai thực hiện tại Quyết định số 191/2005/QĐ-TT nhưng hiện nay Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành

31/12/2010

 

2.           

25/2004/CT-UB

03/8/2004

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy chợ, Trung tâm Thương mại

Hết HL 1 phần

Vì Chỉ thị này ban hành triển khai thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy nhưng hiện nay Luật này đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013.

01/7/2014

 

3.           

15/2005/CT-UB

27/4/2005

Về tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Hết HL 1 phần

Một số nội dung của Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP nhưng hiện nay Nghị định đã hết hiệu lực thi hành

15/5/2013

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 78/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2016
Ngày hiệu lực 14/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/03/2016
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 78/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành 14/01/2016
Ngày hiệu lực 14/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/03/2016
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015