Chỉ thị 34/2006/CT-UBND

Chỉ thị 34/2006/CT-UBND chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 34/2006/CT-UBND chấn chỉnh hoạt động tổ tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 34/2006/CT-UBND chấn chỉnh hoạt động tổ tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 13 tháng 11 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thực hiện Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình; Từ đầu năm 2005 đến nay, Sở Xây dựng, các Sở có quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng đã có nhiều cố gắng, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng, nhiều công trình được hoàn thành có chất lượng, đưa vào sử dụng đúng tiến độ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy vậy, hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình (gọi tắt là tư vấn xây dựng) chưa đi vào quy củ, một số ngành, địa phương và nhiều chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế chấp hành không đầy đủ quy trình kỹ thuật trong khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình; tình trạng vi phạm các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công vẫn còn tiếp diễn.

Qua đợt điều tra khảo sát 48 đơn vị đăng ký hành nghề khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thì chỉ có 31 đơn vị đủ điều kiện năng lực, còn 17 đơn vị không đủ điều kiện năng lực hành nghề tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành chức năng xem xét xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xây dựng và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình trên địa bàn, khắc phục tình trạng vi phạm nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Xây dựng và các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, phổ biến rộng rãi và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp luật có liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn, các Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng (do huyện thành lập) trong các hoạt động khảo sát, thiết kế, giám sát thi công công trình. Kiên quyết không thẩm định, phê duyệt các công trình do các tổ chức tư vấn xây dựng không đủ điều kiện năng lực hành nghề tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.

2. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất lượng công trình đối với các công việc khảo sát, thiết kế, thẩm định bản vẽ thi công, giám sát thi công công trình. Chấm dứt tình trạng ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn không đủ năng lực thực hiện tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế và giám định thi công; đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng của tổ chức tư vấn xây dựng. Thực hiện nghiêm túc việc xử phạt kinh tế với các tổ chức tư vấn vi phạm hợp đồng về tiến độ, chất lượng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên tổ chức kiểm tra việc đăng ký kinh doanh cho các tổ chức tư vấn xây dựng và tiến hành xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức tư vấn xây dựng theo quy định. Xử lý kịp thời đối với các tổ chức tư vấn xây dựng không có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc không hoạt động tư vấn xây dựng trên một năm mà không thông báo về Phòng Đăng ký kinh doanh để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Sở Xây dựng và các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý, xử phạt kịp thời, nghiêm minh các sai phạm về hoạt động xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên của mình tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan và Chỉ thị này.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (Qua Sở Xây dựng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban KT-NS-HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu34/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2006
Ngày hiệu lực23/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 34/2006/CT-UBND chấn chỉnh hoạt động tổ tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 34/2006/CT-UBND chấn chỉnh hoạt động tổ tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu34/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành13/11/2006
        Ngày hiệu lực23/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 34/2006/CT-UBND chấn chỉnh hoạt động tổ tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 34/2006/CT-UBND chấn chỉnh hoạt động tổ tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình