Quyết định 14/2010/QĐ-UBND

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại Trạm Y tế tuyến xã do tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 26/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2010/QĐ-UBND mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ KỸ THUẬT Y TẾ TẠI TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ

UỶ BAN NHÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/ TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động TB-XH bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động TB&XH -Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Theo đề nghị của liên ngành Tài chính - Y tế tại Tờ trình số 1951/TTLN-STC-SYT ngày 23/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu một phần viện phí một số kỹ thuật dịch vụ y tế áp dụng tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh như sau:

TT

Khoản mục

ĐVT

Mức thu

1

Siêu âm đen trắng (siêu âm thường)

đ/lần

20.000

2

Chi phí sắc thuốc

đ/lần

5.000

3

Xét nghiệm nước tiểu 10-11 thông số

đ/lần

30.000

4

Thở khí dung

đ/lần

6.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Trưởng phòng Y tế huyện, thành phố; Trưởng Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Bình;
- Đài Phát thanh - TH Quảng Bình;
- Sở Tư Pháp;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NCVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/11/2010
Ngày hiệu lực 10/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế Quảng Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Đảng
Ngày ban hành 30/11/2010
Ngày hiệu lực 10/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2016
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/2010/QĐ-UBND mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2010/QĐ-UBND mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế Quảng Bình