Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 201/SYT-KHTC ngày 05 tháng 02 năm 2015, Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 34/TC-GCS ngày 08/01/2015 về việc thẩm định phương án giá của Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ các Quyết định sau đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình: Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2012 về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý; Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010 về việc quy định tạm thời mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương; Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 5 tháng 7 năm 2011 về việc quy định mức thu một phần viện phí dịch vụ siêu âm Doppler xuyên sọ; Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 về việc quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại trạm y tế tuyến xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Thủ tr­ưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT

GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

STT

STT theo mục

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Mức giá (đồng)

Ghi chú

TT03

TT04

I

 

 

DANH MỤC KHÁM CHỮA BỆNH TUYẾN TỈNH VÀ TUYẾN HUYỆN

1

 

 

PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

 

 

 

 

A1

KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

 

Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

 

 

1

Bệnh viện hạng II

14.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

10.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực

7.000

 

 

 

4

Trạm y tế xã

5.000

 

 

 

A2

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca)

200.000

Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện

 

 

A3

Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

70.000

 

 

 

A4

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

70.000

 

2

 

 

PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH

 

 Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị

 

 

B1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU) có điều hòa, chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có

235.000

Áp dụng đối với bệnh viện hạng hạng II

 

 

B2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

70.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

50.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác

36.000

 

 

 

B3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

 

B3.1

Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết;

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

45.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

29.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác

22.000

 

 

 

B3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ.

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

35.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

25.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác

17.000

 

 

 

B3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

25.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

18.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác

14.000

 

 

 

B4

Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng:

 

 

 

 

B4.1

Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

84.000

 

 

 

B4.2

Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể;

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

56.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

43.000

 

 

 

B4.3

Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

52.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

36.000

 

 

 

B4.4

Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

35.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

26.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

20.000

 

 

 

B5

Các phòng khám đa khoa khu vực

15.000

 

 

 

B6

Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã

9.000

 

3

 

 

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM (THEO TT04):

 

 

 

 

C1

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

C1.1

SIÊU ÂM:

 

 

4

 

1

Siêu âm tổng quát

30.000

 

5

 

2

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

259.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch

6

 

3

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản

360.000

 

C1.2

CHIẾU, CHỤP X-QUANG

 

 

C1.2.1

CHỤP X-QUANG CÁC CHI

 

 

7

 

1

Các ngón tay hoặc ngón chân

26.000

 

8

 

2

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế)

26.000

 

9

 

3

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế)

31.000

 

10

 

4

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế)

26.000

 

11

 

5

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế)

33.600

 

12

 

6

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế)

31.000

 

13

 

7

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế)

33.600

 

14

 

8

Khung chậu

31.000

 

C1.2.2

 CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU

 

 

15

 

1

Xương sọ (một tư thế)

26.000

 

16

 

2

Xương chũm, mỏm châm

26.000

 

17

 

3

Xương đá (một tư thế)

26.000

 

18

 

4

Khớp thái dương-hàm

26.000

 

19

 

5

Chụp ổ răng

32.500

 

C1.2.3

CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG

 

 

20

 

1

Các đốt sống cổ

26.000

 

21

 

2

Các đốt sống ngực

31.000

 

22

 

3

Cột sống thắt lưng-cùng

31.000

 

23

 

4

Cột sống cùng-cụt

31.000

 

24

 

5

Chụp 2 đoạn liên tục

31.000

 

25

 

6

Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối

26.000

 

C1.2.4

CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC

 

 

26

 

1

Tim phổi thẳng

40.000

 

27

 

2

Tim phổi nghiêng

40.000

 

28

 

3

Xương ức hoặc xương sườn

31.000

 

C1.2.5

CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT

 

 

29

 

1

Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

31.000

 

30

 

2

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

285.000

 

31

 

3

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

277.000

 

32

 

4

Chụp bụng không chuẩn bị

31.000

 

33

 

5

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

63.000

 

34

 

6

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

73.000

 

35

 

7

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

102.000

 

C1.2.6

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC

 

 

36

 

1

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

190.000

 

37

 

2

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

212.000

 

38

 

3

Chụp vòm mũi họng

31.000

 

39

 

4

Chụp ống tai trong

31.000

 

40

 

5

Chụp họng hoặc thanh quản

31.000

 

41

 

6

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

500.000

 

42

 

7

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

870.000

 

43

 

8

Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

3.672.000

Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp

44

 

9

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA

5.940.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật.

45

 

10

Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…)

5.976.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật.

46

 

11

Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...)

6.372.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

47

 

12

 Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

1.656.000

(Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc)

48

 

13

Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA

2.016.000

Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông.

49

 

14

Chụp X-quang số hóa 1 phim

52.000

 

50

 

15

Chụp X-quang số hóa 2 phim

80.000

 

51

 

16

Chụp X-quang số hóa 3 phim

105.000

 

52

 

17

Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

220.000

 

53

 

18

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR)

302.000

 

54

 

19

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

112.000

 

55

 

20

Chụp tủy sống có thuốc cản quang

299.000

 

 

 

C2

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

 

 

56

 

1

Thông đái

60.000

Bao gồm cả sonde

57

 

2

Thụt tháo phân

40.000

 

58

 

3

Chọc hút hạch hoặc u

55.000

Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng

59

 

4

Chọc hút tế bào tuyến giáp

54.000

 

60

 

5

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

85.000

 

61

 

6

Chọc rửa màng phổi

120.000

 

62

 

7

Chọc hút khí màng phổi

80.000

 

63

 

8

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

40.000

 

64

 

9

Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)

85.000

 

65

 

10

Nong niệu đạo và đặt thông đái

138.000

Bao gồm cả Sonde

66

 

11

Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn)

115.000

 

67

 

12

Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần)

460.000

 

68

 

13

Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc)

295.000

 

69

 

14

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

720.000

 

70

 

15

Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày)

285.000

 

71

 

16

Sinh thiết da

61.000

 

72

 

17

Sinh thiết hạch, u

94.000

 

73

 

18

Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết)

80.000

 

74

 

19

Sinh thiết màng phổi

260.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

75

 

20

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

320.000

 

76

 

21

Nội soi ổ bụng

415.000

 

77

 

22

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

486.000

Bao gồm cả kim sinh thiết

78

 

23

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

138.000

 

79

 

24

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết.

158.000

 

80

 

25

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

180.000

 

81

 

26

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

208.000

 

82

 

27

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

110.000

 

83

 

28

Nội soi trực tràng có sinh thiết

150.000

 

84

 

29

Nội soi bàng quang không sinh thiết

245.000

 

85

 

30

Nội soi bàng quang có sinh thiết

295.000

 

86

 

31

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

490.000

Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần

87

 

32

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

518.000

 

88

 

33

Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị)

31.000

 

89

 

34

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

392.000

Bao gồm cả ống kendan

90

 

35

Mở khí quản

505.000

Bao gồm cả Canuyn

91

 

36

Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm

364.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

92

 

37

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

525.000

Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần

93

 

38

Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)

600.000

 

94

 

39

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

1.000.000

Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng

95

 

40

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng

820.000

Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng

96

 

41

Thở máy (01 ngày điều trị)

400.000

 

97

 

42

Đặt nội khí quản

370.000

 

98

 

43

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE)

1.024.000

 

99

 

44

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

210.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần

100

 

45

Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)

1.224.000

 

101

 

46

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

752.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

102

 

47

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

63.000

 

103

 

48

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

100.000

 

104

 

49

Thủ thuật sinh thiết tủy xương

893.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần

105

 

50

Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy)

52.000

Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng

106

 

51

Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ

368.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần

107

 

52

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

648.000

 

108

 

53

Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

1.612.000

 

109

 

54

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

410.000

 

110

 

55

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

518.000

Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần

111

 

56

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

158.000

 

112

 

57

Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm

80.000

 

113

 

58

Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

590.000

Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang

114

 

59

Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần)

1.240.000

 

 

 

 

Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

115

 

60

Chôn chỉ (cấy chỉ)

95.000

 

116

 

61

Châm (các phương pháp châm)

34.000

 

117

 

62

Điện châm

38.000

 

118

 

63

Thuỷ châm(không kể tiền thuốc)

20.000

 

119

 

64

Xoa bóp bấm huyệt

20.000

 

120

 

65

Hồng ngoại

17.000

 

121

 

66

Điện phân

17.000

 

122

 

67

Sóng ngắn

16.000

 

123

 

68

Laser châm

34.000

 

124

 

69

Tử ngoại

15.000

 

125

 

70

Điện xung

17.000

 

126

 

71

Tập vận động toàn thân (30 phút)

15.000

 

127

 

72

Tập vận động đoạn chi (30 phút)

15.000

 

128

 

73

Siêu âm điều trị

20.000

 

129

 

74

Điện từ trường

14.000

 

130

 

75

Bó Farafin

40.000

 

131

 

76

Cứu (Ngải cứu /túi chườm)

18.000

 

132

 

77

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

19.000

 

 

 

C3

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

C3.1

 NGOẠI KHOA

 

 

133

 

1

Cắt chỉ

38.000

 

134

 

2

Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm

55.000

 

135

 

3

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

70.000

 

136

 

4

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm

75.000

 

137

 

5

Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng

100.000

 

138

 

6

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

115.000

 

139

 

7

Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng

170.000

 

140

 

8

Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu

40.000

 

141

 

9

Tháo bột khác

35.000

 

142

 

10

Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm

140.000

 

143

 

11

Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm

180.000

 

144

 

12

Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm

190.000

 

145

 

13

Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm

210.000

 

146

 

14

Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da

160.000

 

147

 

15

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

90.000

 

148

 

16

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

70.000

 

149

 

17

Cắt phymosis

130.000

 

150

 

18

Thắt các búi trĩ hậu môn

210.000

 

151

 

19

Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán)

55.000

 

152

 

20

Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền)

230.000

 

153

 

21

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

65.000

 

154

 

22

Nắn trật khớp vai (bột liền)

215.000

 

155

 

23

Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán)

60.000

 

156

 

24

Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền)

155.000

 

157

 

25

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

175.000

 

158

 

26

Nắn trật khớp háng (bột liền)

536.000

 

159

 

27

Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán)

175.000

 

160

 

28

Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền)

455.000

 

161

 

29

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

65.000

 

162

 

30

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

155.000

 

163

 

31

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

65.000

 

164

 

32

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

119.000

 

165

 

33

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

40.000

 

166

 

34

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

119.000

 

167

 

35

Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán)

50.000

 

168

 

36

Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền)

135.000

 

169

 

37

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

135.000

 

170

 

38

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

510.000

 

171

 

39

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

300.000

 

172

 

40

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

356.000

 

C3.2

SẢN PHỤ KHOA

 

 

173

 

1

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

90.000

 

174

 

2

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

220.000

 

175

 

3

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

500.000

 

176

 

4

Đỡ đẻ ngôi ngược

550.000

 

177

 

5

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

620.000

 

178

 

6

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

382.000

 

179

 

7

Soi cổ tử cung

45.000

 

180

 

8

Soi ối

27.000

 

181

 

9

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser

50.000

 

182

 

10

Chích apxe tuyến vú

110.000

 

183

 

11

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

200.000

 

184

 

12

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

1.500.000

 

185

 

13

Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên

1.550.000

 

186

 

14

Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

448.000

 

187

 

15

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

150.000

 

188

 

16

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

336.000

 

C3.3

MẮT

 

 

189

 

1

Đo nhãn áp

15.000

 

190

 

2

Đo Javal

11.000

 

191

 

3

Đo thị trường, ám điểm

10.000

 

192

 

4

Thử kính loạn thị

10.000

 

193

 

5

Soi đáy mắt

20.000

 

194

 

6

Tiêm hậu nhãn cầu một mắt

15.000

Chưa tính thuốc tiêm

195

 

7

Tiêm dưới kết mạc một mắt

15.000

Chưa tính thuốc tiêm

196

 

8

Thông lệ đạo một mắt

30.000

 

197

 

9

Thông lệ đạo hai mắt

55.000

 

198

 

10

Chích chắp/ lẹo

40.000

 

199

 

11

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

25.000

 

200

 

12

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

25.000

 

201

 

13

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

158.000

 

202

 

14

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê

479.000

 Chưa tính chi phí màng ối

203

 

15

Mổ quặm 1 mi - gây tê

330.000

Các dịch vụ từ 14 đến 29 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại.

204

 

16

Mổ quặm 2 mi - gây tê

460.000

 

205

 

17

Mổ quặm 3 mi - gây tê

600.000

 

206

 

18

Mổ quặm 4 mi - gây tê

715.000

 

207

 

19

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê

530.000

 

208

 

20

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

980.000

 

209

 

21

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

515.000

 

210

 

22

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.000.000

 

211

 

23

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)

555.000

 

212

 

24

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)

665.000

 

213

 

25

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

1.025.000

 Chưa tính chi phí màng ối

214

 

26

Mổ quặm 1 mi - gây mê

850.000

 

215

 

27

Mổ quặm 2 mi - gây mê

965.000

 

216

 

28

Mổ quặm 3 mi - gây mê

1.100.000

 

217

 

29

Mổ quặm 4 mi - gây mê

1.200.000

 

C3.4

 TAI - MŨI - HỌNG

 

 

218

 

1

Trích rạch apxe Amiđan (gây tê)

120.000

 

219

 

2

Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

115.000

 

220

 

3

Cắt Amiđan (gây tê)

112.000

 

221

 

4

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

136.000

 

222

 

5

Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê)

144.000

 

223

 

6

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

60.000

 

224

 

7

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

115.000

 

225

 

8

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

115.000

 

226

 

9

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

510.000

 

227

 

10

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng

120.000

 

228

 

11

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

165.000

 

229

 

12

Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng

135.000

 

230

 

13

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê

215.000

 

231

 

14

Nội soi cắt polype mũi gây tê

152.000

 

232

 

15

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

370.000

 

233

 

16

Nạo VA gây mê

465.000

 

234

 

17

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

450.000

 

235

 

18

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

465.000

 

236

 

19

Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng

450.000

 

237

 

20

Nội soi cắt polype mũi gây mê

304.000

 

238

 

21

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

550.000

 

239

 

22

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

550.000

 

240

 

23

Cắt Amiđan (gây mê)

640.000

 

241

 

24

Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê)

1.390.000

Bao gồm cả Comblator

242

 

25

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

450.000

 

243

 

26

Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê

510.000

 

244

 

27

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

720.000

 

245

 

28

Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer

1.230.000

Cả chi phí dao Hummer

 

 

C3.5

 RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

C3.5.1

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

246

 

1

Nhổ răng sữa/chân răng sữa

20.000

 

247

 

2

Nhổ răng số 8 bình thường

100.000

 

248

 

3

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

180.000

 

249

 

4

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm

50.000

 

250

 

5

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

90.000

 

251

 

6

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

25.000

 

C3.5.2

Răng giả tháo lắp

 

 

252

 

7

Một răng

165.000

 Từ 02 răng trở lên mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gửi labo

C3.5.3

Răng giả cố định

 

 

253

 

8

Răng chốt đơn giản

220.000

 

254

 

9

Mũ chụp nhựa

270.000

 

255

 

10

Mũ chụp kim loại

320.000

 

C3.5.4

Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt

 

 

256

 

11

Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm

130.000

 

257

 

12

Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm

180.000

 

258

 

13

Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm

170.000

 

259

 

14

Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm

180.000

 

 

 

C4

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC

 

 

 

 

 

(Danh mục Phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật)

 

 

 

 

C4.1

PHẪU THUẬT

 

 

260

 

1

Phẫu thuật loại Đặc biệt

 

 

 

 

1

Cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ 2 bên

3.600.000

 

 

 

2

Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên

3.600.000

 

 

 

3

Cắt một nửa dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống

1.800.000

 

 

 

4

Phẫu thuật vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang tĩnh mạch bên, xoang hơi trán

3.600.000

 

 

 

5

Phẫu thuật glaucoma, bong võng mạc tái phát, ghép giác mạc, phi mổ lại từ hai lần trở lên.

3.600.000

 

 

 

6

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt, hàm trên, hàm dưới

3.600.000

 

 

 

7

Cắt toàn bộ dạ dày

3.600.000

 

 

 

8

Cắt toàn bộ đại tràng

1.800.000

 

 

 

9

Cắt gan phải hoặc gan trái

2.250.000

 

 

 

10

Cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp

2.200.000

 

 

 

11

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung.

1.760.000

 

 

 

12

Thay khớp vai nhân tạo

3.600.000

 

 

 

13

Thay chỏm xương đùi trong u phá hủy xương

3.600.000

 

 

 

14

Thay khớp gối toàn bộ

3.600.000

 

 

 

15

Phẫu thuật chuyển vạt ghép vi phẫu

3.600.000

 

 

 

16

Tạo hình âm đạo

3.600.000

 

 

 

17

Khám nghiệm tử thi sau chết 24 giờ và chết do AIDS

3.600.000

 

261

 

2

Phẫu thuật loại IA

 

 

 

 

18

Cắt ung thư sàng hàm chưa lan rộng

1.280.000

 

 

 

19

Phẫu thuật vét hạch cổ trong ung thư

1.280.000

 

 

 

20

Cắt toàn bộ tuyến giáp, một thùy có vét hạch cổ 1 bên

2.592.000

 

 

 

21

Cắt ung thư giáp trạng

1.280.000

 

 

 

22

Tái tạo hình tuyến vú sau cắt ung thư vú

1.280.000

 

 

 

23

Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch

1.080.000

 

 

 

24

Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối lớn

1.280.000

 

 

 

25

Cắt tinh hoàn và vét hạch ổ bụng

1.080.000

 

 

 

26

Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có vét hạch ổ bụng

1.280.000

 

 

 

27

Cắt chi và vét hạch

2.592.000

 

 

 

28

Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5 cm

864.000

 

 

 

29

Cắt ung thư thận

1.280.000

 

 

 

30

Cắt bỏ dương vật có vét hạch

1.280.000

 

 

 

31

Vét hạch tiểu khung qua nội soi

1.280.000

 

 

 

32

Cắt âm hộ vét hạch bẹn hai bên

1.280.000

 

 

 

33

Cắt tử cung, phần phụ kèm vét hạch tiểu khung

1.280.000

 

 

 

34

Phẫu thuật chữa tạm thời tứ chứng Fallot

2.592.000

 

 

 

35

Phẫu thuật lại hẹp van 2 lá

2.592.000

 

 

 

36

Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín

1.360.000

 

 

 

37

Cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực

2.592.000

 

 

 

38

Cắt màng ngoài tim điều trị viêm màng ngoài tim co thắt

2.592.000

 

 

 

39

Phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ

2.592.000

 

 

 

40

PT phồng động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận

2.592.000

 

 

 

41

Phẫu thuật hẹp hay tắc chạc ba động mạch chủ và động mạch chậu, tạo hình hoặc thay chạc ba

2.592.000

 

 

 

42

Phẫu thuật phục hồi lưu thông tĩnh mạch chủ trên bị tắc

2.592.000

 

 

 

43

PT hẹp hay phồng động mạch cảnh gốc, cảnh trong

2.592.000

 

 

 

44

Phẫu thuật thông động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh

2.592.000

 

 

 

45

Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương

1.700.000

 

 

 

46

Vi phẫu thuật mạch máu, nối các mạch máu trong cắt cụt chi, ghép có cuống mạch cắt rời

2.592.000

 

 

 

47

Phẫu thuật u máu hay bạch mạch vùng cổ, vùng trên xương đòn, vùng nách xâm lấn các mạch máu lớn

1.280.000

 

 

 

48

Phẫu thuật u máu lớn, u bạch huyết lớn, đường kính trên 10 cm

1.120.000

 

 

 

49

Phẫu thuật lấy u trung thất không xâm lấn mạch máu lớn

2.592.000

 

 

 

50

Cắt một phần tuyến giáp trong bệnh Basedow

1.300.000

 

 

 

51

Phẫu thuật điều trị dị dạng xương ức lồi, lõm

2.592.000

 

 

 

52

Cắt u xương sườn nhiều xương

1.280.000

 

 

 

53

Cắt u bán cầu đại não

2.592.000

 

 

 

54

Phẫu thuật áp xe não

1.350.000

 

 

 

55

Cắt u tủy

2.592.000

 

 

 

56

Nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

2.592.000

 

 

 

57

Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não

1.600.000

 

 

 

62

PT bằng laser YAG phá bao sau thứ phát tạo đồng tử

2.592.000

 

 

 

64

Cắt màng xuất tiết trước đồng tử, bao xơ sau thể thủy tinh

1.350.000

 

 

 

65

Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển

1.350.000

 

 

 

66

Phẫu thuật di thực ống Sténon

2.592.000

 

 

 

67

Ghép giác mạc xuyên thủng và ghép lớp

2.592.000

 

 

 

68

Phẫu thuật tái tạo lỗ dò có ghép

1.080.000

 

 

 

69

Phẫu thuật sụp mi phức tạp: Dickey, Berke...

2.592.000

 

 

 

70

Cắt khối u hốc mắt bên và sau nhãn cầu cơ u tuyến lệ, u mi, cắt bỏ sụn có vá da niêm mạc

1.280.000

 

 

 

71

Phẫu thuật mộng tái phát phức tạp có vá niêm mạc hay ghép giác mạc

1.280.000

 

 

 

72

Cắt dịch kính và bong võng mạc

2.592.000

 

 

 

73

Cắt mống mắt, lấy thể thủy tinh vỡ, bơm hơi, bơm dịch tiền phòng

800.000

 

 

 

74

Cắt mống mắt quang học có tách dính phức tạp

800.000

 

 

 

75

Lấy ấu trùng sán trong dịch kính

1.080.000

 

 

 

76

Thay dịch kính khi xuất huyết, mủ nội nhãn, tổ chức hóa

864.000

 

 

 

77

Cắt u tuyến mang tai

800.000

 

 

 

78

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não

1.080.000

 

 

 

79

Phẫu thuật giảm áp dây thần kinh VII

2.592.000

 

 

 

80

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên

1.080.000

 

 

 

81

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm

1.080.000

 

 

 

82

Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ

2.592.000

 

 

 

83

Tái tạo hệ truyền âm

1.440.000

 

 

 

84

Thay thế xương bàn đạp

1.000.000

 

 

 

85

Khoét mê nhĩ

2.592.000

 

 

 

86

Mở túi nội dịch tai trong

2.592.000

 

 

 

87

Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi

960.000

 

 

 

88

Phẫu thuật rò vùng sống mũi

1.000.000

 

 

 

89

Phẫu thuật xoang trán

1.080.000

 

 

 

90

Nạo sàng hàm

2.592.000

 

 

 

91

Phẫu thuật Caldwell - Luc, phẫu thuật xoang hàm lấy răng

864.000

 

 

 

92

Cắt u thành sau họng

1.080.000

 

 

 

93

Cắt u thành bên họng

1.080.000

 

 

 

94

Cắt thần kinh Vidienne

2.592.000

 

 

 

95

Phẫu thuật đường rò bẩm sinh cổ bên

720.000

 

 

 

96

Phẫu thuật treo sụn phễu

2.592.000

 

 

 

97

Cắt toàn bộ thanh quản

2.592.000

 

 

 

98

Cắt một nửa thanh quản

2.592.000

 

 

 

99

Phẫu thuật sẹo hẹp thanh - khí quản

2.592.000

 

 

 

100

Khâu phục hồi thanh quản do chấn thương

1.600.000

 

 

 

101

Phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản

2.592.000

 

 

 

102

Cắt dây thanh

1.600.000

 

 

 

103

Cắt dính thanh quản

2.592.000

 

 

 

104

Phẫu thuật chữa ngáy

2.592.000

 

 

 

105

Dẫn lưu áp xe thực quản

800.000

 

 

 

106

Phẫu thuật đi vào vùng chân b­ớm hàm

2.592.000

 

 

 

107

Thắt động mạch b­ớm- khẩu cái

1.080.000

 

 

 

108

Thắt động mạch hàm trong

800.000

 

 

 

109

Thắt động mạch sàng

900.000

 

 

 

110

Thắt tĩnh mạch cảnh trong

800.000

 

 

 

111

Phẫu thuật gãy xương hàm trên, hàm dưới, cung tiếp, chính mũi, gãy Lefort I, II, III.

2.592.000

 

 

 

112

Ghép xương hàm

2.592.000

 

 

 

113

Cắt nang xương hàm khó

2.592.000

 

 

 

114

Phẫu thuật cứng khớp thái dương hàm 1 bên hoặc 2 bên

1.080.000

 

 

 

115

Cắt u máu, u bạch mạch vùng phức tạp, khó

2.592.000

 

 

 

116

Nạo xoang triệt để trong viêm xoang do răng.

2.592.000

 

 

 

117

Phẫu thuật sụp mí, hở mí, quanh hốc mắt

1.350.000

 

 

 

118

Cắt một phổi

2.592.000

 

 

 

119

Cắt một thùy hay một phân thùy phổi

2.592.000

 

 

 

120

Mở lồng ngực lấy dị vật trong phổi

2.592.000

 

 

 

121

Bóc màng phổi trong dầy dính màng phổi

2.592.000

 

 

 

122

Đánh xẹp thành ngực trong ổ cặn màng phổi

2.592.000

 

 

 

123

Cắt một thùy kèm cắt một phân thùy phổi điển hình

2.592.000

 

 

 

124

Cắt thùy phổi, cắt phổi có kèm theo cắt bỏ một phần màng tim

2.592.000

 

 

 

125

Cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch một bên lồng ngực

2.592.000

 

 

 

126

Cắt mảng thành ngực điều trị ổ cặn màng phổi (Schede )

2.592.000

 

 

 

127

Cắt xẹp thành ngực từ sườn 1 đến sườn 3

2.592.000

 

 

 

128

Cắt lá xương sống

1.120.000

 

 

 

129

PT Hodgson mở lồng ngực nạo áp xe lao cột sống

2.592.000

 

 

 

130

Phẫu thuật Seddon cắt mỏm ngang đốt sống - xương sườn

2.592.000

 

 

 

131

Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi có cắt thùy phổi

1.360.000

 

 

 

132

Phẫu thuật điều trị co thắt tâm vị

1.350.000

 

 

 

133

Cắt dạ dày, phẫu thuật lại

1.600.000

 

 

 

134

Cắt dạ dày sau nối vị tràng

1.600.000

 

 

 

135

Cắt một nửa dạ dày sau cắt dây thần kinh X

1.600.000

 

 

 

136

Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính

1.600.000

 

 

 

137

Cắt lại đại tràng

1.600.000

 

 

 

138

Cắt một nửa đại tràng phải, trái

1.600.000

 

 

 

139

Cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn

1.600.000

 

 

 

140

Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn

1.500.000

 

 

 

141

Cắt u sau phúc mạc tái phát

1.600.000

 

 

 

142

Cắt u sau phúc mạc

1.800.000

 

 

 

143

Cắt phân thùy gan

1.600.000

 

 

 

144

Cắt hạ phân thùy gan phải

2.592.000

 

 

 

145

Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan lớn

1.600.000

 

 

 

146

Mở ống mật chủ lấy sỏi kèm cắt hạ phân thùy gan

2.592.000

 

 

 

147

Mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr kèm cắt túi mật

1.600.000

 

 

 

148

Mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr, phẫu thuật lại

1.600.000

 

 

 

149

Nối ống mật chủ - hỗng tràng kèm dẫn lưu trong gan và cắt gan

2.592.000

 

 

 

150

Mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr kèm tạo hình cơ thắt Oddi

1.600.000

 

 

 

151

Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột

1.800.000

 

 

 

152

Cắt đuôi tụy và cắt lách

1.440.000

 

 

 

153

Cắt thân và đuôi tụy

1.280.000

 

 

 

154

Cắt lách bệnh lí: Ung thư, áp xe, xơ lách

2.592.000

 

 

 

155

Nối lưu thông cửa chủ

2.592.000

 

 

 

156

Cắt u tuyến th­ượng thận (Pheochromocytom, Cushing)

1.280.000

 

 

 

157

Mở rộng thận (Bivalve) lấy sỏi san hô có hạ nhiệt

2.592.000

 

 

 

158

Cắt toàn bộ thận và niệu quản

1.280.000

 

 

 

159

Cắt một nửa thận

1.600.000

 

 

 

160

Cắt u thận lành

1.280.000

 

 

 

161

Lấy sỏi san hô thận

1.600.000

 

 

 

162

Lấy sỏi thận qua da (percutaneous nephrolithotomy)

2.592.000

 

 

 

163

Nối niệu quản - đài thận (Calico - ureteral anastomosis)

2.592.000

 

 

 

164

Phẫu thuật rò bàng quang - âm đạo, bàng quang - tử cung, trực tràng

1.600.000

 

 

 

165

Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì

1.600.000

 

 

 

166

Cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị trong chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

1.600.000

 

 

 

167

Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng

1.600.000

 

 

 

168

Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc bàng quang - âm đạo

1.600.000

 

 

 

169

Phẫu thuật chấn thương tiết niệu do tai biến phẫu thuật

1.350.000

 

 

 

170

Phẫu thuật teo thực quản: Cắt rò và nối

2.592.000

 

 

 

171

Phẫu thuật điều trị tắc tá tràng các loại

1.350.000

 

 

 

172

Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh: Swenson, Revein, Duhamel, Soave đơn thuần hoặc các phẫu thuật trên có làm hậu môn nhân tạo

1.600.000

 

 

 

173

Phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật

1.350.000

 

 

 

174

Cắt polyp kèm cắt toàn bộ đại tràng: Để lại trực tràng chờ mổ hạ đại tràng thì sau

2.592.000

 

 

 

175

Cắt dị tật hậu môn - trực tràng có làm lại niệu đạo

2.592.000

 

 

 

176

Cắt dị tật hậu môn trực tràng bằng đường bụng kết hợp đường sau trực tràng

1.600.000

 

 

 

177

Phẫu thuật điều trị chảy máu đường mật, cắt gan

2.592.000

 

 

 

178

Phẫu thuật điều trị teo đường mật bẩm sinh

2.592.000

 

 

 

179

Phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, có chụp và nối mạch máu

2.592.000

 

 

 

180

Phẫu thuật khớp giả xương chầy bẩm sinh có ghép xương

2.592.000

 

 

 

181

Phẫu thuật nối đứt dây chằng chéo

2.592.000

 

 

 

182

Tạo hình bàng quang bằng đoạn ruột

2.592.000

 

 

 

183

Cắt một nửa bàng quang có tạo hình bằng ruột

1.600.000

 

 

 

184

Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống cổ

1.080.000

 

 

 

185

Giải phóng chèn ép, kết hợp nẹp vít xương chấn thương cột sống cổ

1.280.000

 

 

 

186

Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng

1.040.000

 

 

 

187

Phẫu thuật trượt thân đốt sống

1.080.000

 

 

 

188

Phẫu thuật nẹp vít gãy trật khớp vai

880.000

 

 

 

189

Cố định nẹp vít gãy liên lồi cầu cánh tay

2.592.000

 

 

 

190

Phẫu thuật gãy xương cánh tay kèm tổn thương thần kinh hoặc mạch máu

2.592.000

 

 

 

191

Phẫu thuật trật khớp khuỷu

1.300.000

 

 

 

192

Cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay

2.592.000

 

 

 

193

Phẫu thuật gãy Monteggia

1.350.000

 

 

 

194

Phẫu thuật chuyển gân liệt thần kinh quay, giữa hay trụ

2.592.000

 

 

 

195

Tái tạo dây chằng vòng khớp quay trụ trên

2.592.000

 

 

 

196

Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình phức tạp

1.360.000

 

 

 

197

Thay khớp bàn ngón tay

864.000

 

 

 

198

Thay khớp liên đốt các ngón tay

2.592.000

 

 

 

199

Phẫu thuật viêm xương khớp háng

1.280.000

 

 

 

200

Phẫu thuật trật khớp háng bẩm sinh

2.592.000

 

 

 

201

Tháo khớp háng

2.592.000

 

 

 

202

Phẫu thuật vỡ trần ổ khớp háng

1.080.000

 

 

 

203

Phẫu thuật thay chỏm xương đùi

2.592.000

 

 

 

204

Đặt đinh nẹp gãy xương đùi (xuôi dòng)

2.592.000

 

 

 

205

Phẫu thuật kết xương đinh nẹp một khối gãy liên mấu chuyển hoặc dưới mấu chuyển

2.592.000

 

 

 

206

PT kết xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu

2.592.000

 

 

 

207

Tạo hình dây chằng chéo khớp gối

2.592.000

 

 

 

208

Đặt nẹp vít gãy mâm chày và đầu trên xương chày

2.592.000

 

 

 

209

Ghép trong mất đoạn xương

2.592.000

 

 

 

210

Phẫu thuật điều trị cal lệch, có kết hợp xương

1.360.000

 

 

 

211

Vá da dầy toàn bộ, diện tích bằng và trên 10 cm2

2.592.000

 

 

 

212

Cắt u tế bào khổng lồ, ghép xương

2.592.000

 

 

 

213

Cắt u máu trong xương

1.280.000

 

 

 

214

Cắt u máu lan tỏa, đường kính bằng và trên 10 cm

2.592.000

 

 

 

215

Cắt u bạch mạch, đường kính bằng và trên 10 cm

2.592.000

 

 

 

216

Nối ghép vi phẫu thần kinh

2.592.000

 

 

 

217

Chỉnh hình màn hầu

2.592.000

 

 

 

218

Phẫu thuật mở xương chỉnh hình xươ­ng hàm trên, hàm dưới: Vẩu hàm trên, vẩu hàm dưới, sai khớp cắn.

2.592.000

 

 

 

219

Tạo hình ống tuyến nước bọt

2.592.000

 

 

 

220

Tạo hình ngách lợi, sống hàm

1.280.000

 

 

 

221

Tạo hình và ghép xương, mỡ và các vật liệu khác

2.592.000

 

 

 

222

Tạo hình phục hồi mũi hoặc tai từng phần: Ghép, cấy hoặc tạo hình tại chỗ

2.592.000

 

 

 

223

Phẫu thuật hàm vẩu, hàm trên, hàm dưới

1.600.000

 

 

 

224

Tạo hình toàn bộ tháp mũi, vạt da trán, trụ Filatov

2.592.000

 

 

 

225

Phẫu thuật sa vú

2.592.000

 

 

 

226

Phẫu thuật vú phì đại

2.592.000

 

 

 

227

Tạo hình vú bằng vạt da cơ thẳng bụng

2.592.000

 

 

 

228

Tạo hình thu gọn thành bụng

2.592.000

 

 

 

229

Tạo hình phủ các khuyết phần mềm bằng ghép da vi phẫu

2.592.000

 

 

 

230

Nối lại 3 ngón tay bị đứt lìa

2.592.000

 

 

 

231

Nối lại 2 ngón tay bị đứt lìa

2.592.000

 

 

 

232

Nối lại 1 ngón tay bị đứt lìa

2.592.000

 

 

 

233

Tạo hình đồng tử, đứt chân mống mắt

1.350.000

 

 

 

234

Tạo vành tai

2.592.000

 

 

 

235

Tạo hình ống tai ngoài phần xương

2.592.000

 

 

 

236

Tạo hình tháp mũi

2.592.000

 

 

 

237

Tạo hình hàm mặt do chấn thương

2.592.000

 

 

 

238

Cắt đoạn ống mật chủ và tạo hình đường mật

2.592.000

 

 

 

239

Tạo hình bể thận (Anderson Heynes)

2.592.000

 

 

 

240

Tạo hình niệu quản bằng ruột

2.592.000

 

 

 

241

Tạo hình niệu quản do hẹp và vết thương niệu quản

2.592.000

 

 

 

242

Tạo hình động mạch thận bị hẹp bằng đoạn bắc cầu

2.592.000

 

 

 

243

Phẫu thuật đặt bộ phận giả (prosthesis) chữa liệt dương

2.592.000

 

 

 

244

Cắt phân thùy phổi qua nội soi

2.592.000

 

 

 

245

Cắt đại tràng qua nội soi

2.592.000

 

 

 

246

Phẫu thuật Heller điều trị co thắt tâm vị qua nội soi

2.592.000

 

 

 

247

Sinh thiết lồng ngực qua nội soi

2.592.000

 

 

 

248

Mở rộng niệu quản qua nội soi

2.592.000

 

 

 

249

Phẫu thuật cắt u bàng quang tái phát qua nội soi

864.000

 

 

 

250

Lấy sỏi mật, giun trong đường mật qua nội soi tá tràng

1.600.000

 

 

 

251

Dẫn lưu đường mật (trong và ngoài) qua nội soi tá tràng

2.592.000

 

 

 

252

Cắt dây dính trong ổ bụng qua nội soi ổ bụng

1.600.000

 

 

 

253

Phẫu thuật thoát vị bẹn qua nội soi ổ bụng

1.350.000

 

 

 

254

Phẫu thuật mũi xoang qua nội soi

1.350.000

 

 

 

255

Cắt u nhú TMH qua nội soi

2.592.000

 

 

 

256

Phẫu thuật hẹp bể thận, niệu quản qua nội soi

1.600.000

 

 

 

257

Phẫu thuật hội chứng ống cổ tay qua nội soi

1.120.000

 

 

 

258

Khám nghiệm tử thi bệnh truyền nhiễm hoặc trường hợp phi phá cột sống lấy tủy

2.592.000

 

 

 

 

Phẫu thuật loại IB

 

 

 

 

259

Cắt tạo hình cánh mũi do ung thư

2.592.000

 

 

 

260

Cắt ung thư môi có tạo hình

2.592.000

 

 

 

261

Khoét nhãn cầu, vét cắt bỏ nhãn cầu, mi, hố mắt ung thư

2.592.000

 

 

 

262

Cắt u tuyến nước bọt mang tai

2.592.000

 

 

 

263

Phẫu thuật vét hạch cổ bảo tồn

2.592.000

 

 

 

264

Cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ

2.592.000

 

 

 

265

Thắt ống động mạch

2.592.000

 

 

 

266

Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch chi

2.592.000

 

 

 

267

Tách van hai lá bị hẹp lần đầu

2.592.000

 

 

 

268

Cắt tuyến ức

2.592.000

 

 

 

269

Phẫu thuật chèn ép tủy

2.592.000

 

 

 

270

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

2.592.000

 

 

 

271

Phẫu thuật thoát vị não và màng não

2.592.000

 

 

 

272

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

2.592.000

 

 

 

273

Vá da tạo cùng đồ và lắp mắt giả

2.592.000

 

 

 

274

Cắt bè củng mạc giác mạc (trabeculo - sinusotomy)

2.592.000

 

 

 

275

Ghép giác mạc có vành củng mạc

2.592.000

 

 

 

276

Hút dịch kính bơm hơi tiền phòng

2.592.000

 

 

 

277

Phẫu thuật đường rò bẩm sinh giáp móng

2.592.000

 

 

 

278

Cắt toàn bộ u lợi 1 hàm

2.592.000

 

 

 

279

Cắt xẹp thành ngực từ sườn 4 trở xuống

2.592.000

 

 

 

280

Phẫu thuật khớp vai, khuỷu, háng; nạo lao khớp

2.592.000

 

 

 

281

Cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma nối ngay

2.592.000

 

 

 

282

Phẫu thuật xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày

2.592.000

 

 

 

283

Cắt một nửa dạ dày do loét, viêm, u lành

2.592.000

 

 

 

284

Cắt túi thừa tá tràng

2.592.000

 

 

 

285

Cắt u mạc treo có cắt ruột

2.592.000

 

 

 

286

Phẫu thuật sa trực tràng, bằng đường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột

2.592.000

 

 

 

287

Phẫu thuật dị tật hậu môn trực tràng nối ngay

2.592.000

 

 

 

288

Phẫu thuật vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn, làm hậu môn nhân tạo

2.592.000

 

 

 

289

Phẫu thuật thoát vị cơ hoành có kèm trào ngược

2.592.000

 

 

 

290

Cắt phân thùy dưới gan trái

2.592.000

 

 

 

291

Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan nhỏ

2.592.000

 

 

 

292

Cắt chỏm nang gan bằng nội soi hay mở bụng

2.592.000

 

 

 

293

Mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr lần đầu

2.592.000

 

 

 

294

Nối ống mật chủ - tá tràng

2.592.000

 

 

 

295

Nối ống mật chủ - hỗng tràng

2.592.000

 

 

 

296

Mở ống Wirsung lấy sỏi, nối Wirsung - hỗng tràng

2.592.000

 

 

 

297

Nối nang tụy - dạ dày

2.592.000

 

 

 

298

Nối nang tụy - hỗng tràng

2.592.000

 

 

 

299

Cắt lách do chấn thương

2.592.000

 

 

 

300

Cắt thận đơn thuần

2.592.000

 

 

 

301

Mở bể thận trong xoang lấy sỏi

2.592.000

 

 

 

302

Lấy sỏi bể thận, đài thận có dẫn lưu thận

2.592.000

 

 

 

303

Lấy sỏi thận bệnh lí, thận móng ngựa, thận đa nang

2.592.000

 

 

 

304

Bóc bạch mạch quanh thận, điều trị bệnh đái dưỡng chấp

2.592.000

 

 

 

305

Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại

2.592.000

 

 

 

306

Cắt nối niệu quản

2.592.000

 

 

 

307

Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo

2.592.000

 

 

 

308

Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da

2.592.000

 

 

 

309

Cắm niệu quản bàng quang

2.592.000

 

 

 

310

PT thông niệu quản ra da qua 1 đoạn ruột đơn thuần

2.592.000

 

 

 

311

Cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang

2.592.000

 

 

 

312

Cắt u tuyến tiền liệt lành đường trên

2.592.000

 

 

 

313

Cắt một nửa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính

2.592.000

 

 

 

314

Phẫu thuật lấy thai trong bệnh đặc biệt: Tim, thận, gan

2.592.000

 

 

 

315

Nối hai tử cung (Strassmann)

2.592.000

 

 

 

316

Mở thông vòi trứng hai bên

2.592.000

 

 

 

317

Phẫu thuật viêm phúc mạc, tắc ruột có cắt tapering

2.592.000

 

 

 

318

Cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản

2.592.000

 

 

 

319

Cắt và thắt đường rò khí phế quản với thực quản

2.592.000

 

 

 

320

Soi khoang màng phổi

2.592.000

 

 

 

321

Phẫu thuật chảy máu dạ dày do loét, cắt dạ dày cấp cứu

2.592.000

 

 

 

322

Cắt polyp một đoạn đại tràng, phi cắt đoạn đại tràng phía trên làm hậu môn nhân tạo

2.592.000

 

 

 

323

Cắt dị tật hậu môn trực tràng bằng đường trước xương cùng và sau trực tràng

2.592.000

 

 

 

324

Cắt u trực tràng làm hậu môn nhân tạo

2.592.000

 

 

 

325

Phẫu thuật lại các dị tật hậu môn trực tràng đơn thuần không làm lại niệu đạo

2.592.000

 

 

 

326

Phẫu thuật điều trị áp xe gan do giun, mở ống mật chủ lấy giun, lần đầu

2.592.000

 

 

 

327

Cắt thận phụ và xử lí phần cuối niệu quản trong thận niệu quản đôi

2.592.000

 

 

 

328

Lấy sỏi nhu mô thận

2.592.000

 

 

 

329

Nối niệu quản với niệu quản

2.592.000

 

 

 

330

Ghép cơ cổ bàng quang

2.592.000

 

 

 

331

Phẫu thuật hạ tinh hoàn hai bên

2.592.000

 

 

 

332

Phẫu thuật hạ lại tinh hoàn

2.592.000

 

 

 

333

Phẫu thuật điều trị não bé

2.592.000

 

 

 

334

Phẫu thuật hội chứng Volkmann co cơ gấp có kết xương

2.592.000

 

 

 

335

Phẫu thuật thiếu xương quay có ghép xương

2.592.000

 

 

 

336

Phẫu thuật sai khớp háng bẩm sinh, cắt xương chậu tạo hình ổ cối và tạo hình bao khớp; không cắt xương đùi, chỉnh trục cổ xương đùi

2.592.000

 

 

 

337

Phẫu thuật duỗi quá mức khớp gối bẩm sinh, sai khớp hoặc bán sai khớp gối

2.592.000

 

 

 

338

Phẫu thuật cứng duỗi khớp gối đơn thuần

2.592.000

 

 

 

339

Phẫu thuật cứng duỗi khớp gối hoặc có gối ưỡn hoặc có sai khớp xương bánh chè

2.592.000

 

 

 

340

Phẫu thuật gấp khớp gối do bại não trong trường hợp nặng thực hiện phẫu thuật theo Egger

2.592.000

 

 

 

341

Phẫu thuật gấp khớp gối do bại não, nối dài gân cơ gấp gối, cắt thần kinh

2.592.000

 

 

 

342

Phẫu thuật bong hay đứt dây chằng bên khớp gối

2.592.000

 

 

 

343

Phẫu thuật bàn chân thuổng

2.592.000

 

 

 

344

Phẫu thuật biến dạng bàn chân nặng, trong bại não, bại liệt; đã có biến dạng xương

2.592.000

 

 

 

345

Tạo hình phần nối bể thận niệu quản

2.592.000

 

 

 

346

Tạo hình lồng ngực

2.592.000

 

 

 

347

Tạo hình cơ thắt hậu môn

2.592.000

 

 

 

348

Phẫu thuật trật khớp cùng đòn

2.592.000

 

 

 

349

Phẫu thuật xương bả vai lên cao

2.592.000

 

 

 

350

Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay

2.592.000

 

 

 

351

Phẫu thuật cứng duỗi khớp khuỷu

2.592.000

 

 

 

352

Phẫu thuật dính khớp khuỷu

2.592.000

 

 

 

353

Cắt đoạn khớp khuỷu

2.592.000

 

 

 

354

Đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay

2.592.000

 

 

 

355

Phẫu thuật điều trị không có xương quay

2.592.000

 

 

 

356

Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít

2.592.000

 

 

 

357

Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp

2.592.000

 

 

 

358

Phẫu thuật toác khớp mu

2.592.000

 

 

 

359

Cắt cụt dưới mấu chuyển xương đùi

2.592.000

 

 

 

360

Phẫu thuật trật khớp háng

2.592.000

 

 

 

361

Phẫu thuật trật bánh chè bẩm sinh

2.592.000

 

 

 

362

Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren

2.592.000

 

 

 

363

Phẫu thuật bàn chân khoèo

2.592.000

 

 

 

364

Phẫu thuật bàn chân duỗi đổ

2.592.000

 

 

 

365

Phẫu thuật cal lệch, không kết hợp xương

2.592.000

 

 

 

366

Đục nạo xương viêm và chuyển vạt che phủ

2.484.000

 

 

 

367

Phẫu thuật vết thương khớp

2.484.000

 

 

 

368

Nối gân gấp

2.484.000

 

 

 

369

Vá da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10 cm2

2.484.000

 

 

 

370

Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt

2.484.000

 

 

 

371