Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2240/STP-XDKTVB ngày 25 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 16 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31 /2018/QĐ-UBND ngày26 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do bị bãi bỏ

Ghi chú

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Nội dung này đã được quy định tại Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

 

2.

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011

Về việc quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung này đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND và Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

 

3.

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

 

4.

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Quyết định số 12/2010/QD-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

 

5.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thẩm quyền quy định nội dung này thuộc HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND để quy định nội dung này.

 

6.

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thẩm quyền quy định nội dung này thuộc HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND để quy định nội dung này.

 

7.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 15/05/2017

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình

Quỹ Đầu tư phát triển đã giải thể theo Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

8.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017

Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình

Quỹ Đầu tư phát triển đã giải thể theo Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012

Về việc sửa đổi Khoản a, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành.

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

10.

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012

Về việc điều chỉnh diện tích, toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ tại Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình

Sét gạch ngói Cồn Cùng đã được đưa ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 và Quyết định 32/2011/QĐ-UBND cũng đã được thay thế bởi Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

 

LĨNH VỰC Y TẾ

11.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

Hiện nay áp dụng theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

12.

Quyết định

48/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003

Về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Các thành viên trong Hội đồng hiện nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công tác

 

13.

Quyết định

16/2005/QĐ-UB ngày 23/3/2005

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo đã hết hiệu lực vào ngày 01/01/2018.

 

14.

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Ban hành Quy trình trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Quy trình, trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã được quy định cụ thể trong Luật Ban hành văn bản năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

 

15.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG; LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

16.

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động; hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung này đã được quy định tại Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

 

Tổng: 16 Quyết định

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2018
Ngày hiệu lực10/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Tiến Hoàng
       Ngày ban hành26/11/2018
       Ngày hiệu lực10/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình

           • 26/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực