Quyết định 10/2012/QĐ-UBND

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản a, điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản a điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản a điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN A, ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 391/SNV-TC ngày 25 tháng 4 năm 2012 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông th«n tại Tờ trình số 628/SNN-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản a, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“a. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Chi cục: Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

- Các tổ chức chuyên môn thuộc Chi cục:

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp

+ Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

+ Thanh tra - Pháp chế

Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các Phòng, Thanh tra - pháp chế thuộc Chi cục; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ NN&PTNT;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản
 (Bộ NN&PTNT);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PT-TH Quảng Bình;
- Sở Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2012
Ngày hiệu lực21/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2016
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản a điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản a điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Hữu Hoài
       Ngày ban hành11/06/2012
       Ngày hiệu lực21/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2016
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản a điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản a điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ