Quyết định 249/QĐ-UBND

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành được rà soát trong năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 249/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 140/STP-XDKTVB ngày 18 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được rà soát trong năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 249 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

64/2006/NQ-HĐND ngày 8/12/2006

Về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2014

 

2.

Nghị quyết

74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

01/01/2011

 

3.

Nghị quyết

141/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

01/8/2018

 

QUYẾT ĐỊNH

4.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

5.

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011

Về việc quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

6.

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

7.

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

11/11/2018

 

8.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012

Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

23/10/2018

 

9.

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Quyết định số 12/2010/QD-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

10.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015

Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

11/11/2018

 

11.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

12.

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

13.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 15/05/2017

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

14.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Ban hành Quy định mức bồi thường các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018

07/9/2018

 

15.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

Ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bị ngưng hiệu lực toàn bộ bởi QĐ số 23/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

09/10/2018

 

CHỈ THỊ

16.

Chỉ thị

43/CT-UB ngày 25/12/1991

Về việc triển khai chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

17.

Chỉ thị

43/CT-UB ngày 05/11/1992

Về việc chỉ đạo thanh toán nợ giai đoạn hai kết hợp giải quyết tồn đọng qua thực hiện Quyết định 315, 330/HĐBT và Nghị định 388/HĐBT

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

18.

Chỉ thị

47/CT-UB ngày 05/12/1992

Về tăng cường quản lý thu chi tiền mặt

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

19.

Chỉ thị

05/CT-UB ngày 07/02/1993

Về việc quản lý thu nộp các loại phí và lệ phí

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

20.

Chỉ thị

22/CT-UB ngày 10/5/1993

Về việc xử lý tình huống khó khăn của các hợp tác xã tín dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

21.

Chỉ thị

39/CT-UB ngày 06/10/1993

Về việc lập hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

22.

Chỉ thị

44/CT-UB ngày 09/12/1993

Về việc chấn chỉnh công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

23.

Chỉ thị

46/CT-UB ngày 20/12/1993

Về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý kinh doanh vàng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

24.

Chỉ thị

15/CT-UB ngày 29/7/1994

Về việc chấn chỉnh đội ngũ cán bộ để đẩy mạnh công tác thanh toán và xử lý nợ giai đoạn 2

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

25.

Chỉ thị

12/CT-UB ngày 03/4/1995

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán, xử lý nợ giai đoạn II

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

26.

Chỉ thị

46/CT-UB ngày 14/10/1995

Về việc thực hiện các quy định về chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

27.

Chỉ thị

47/CT-UB ngày 14/10/1995

Về việc xây dựng các Quỹ tín dụng nhân dân

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

28.

Chỉ thị

09/CT-UB ngày 25/3/1996

Về việc mở rộng dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong khu vực dân cư

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

29.

Chỉ thị

02/1998/CT-UB ngày 12/01/1998

Về việc thực hiện Nghị định 28/CP của Chính phủ về đối mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

30.

Chỉ thị

23/2000/CT-UB ngày 22/6/2000

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2000/QĐ-TTg ngày 05/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về "Xử lý thanh toán nợ giai đoạn II"

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

31.

Chỉ thị

39/2000/CT-UB ngày 25/10/2000

Về việc tăng cường công tác hoạt động kinh doanh xe máy

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

32.

Chỉ thị

40/2000/CT-UB ngày 01/11/2000

Về việc triển khai Đề án cũng cố, chấn chỉnh hoạt động 8 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở yếu kém, quỹ tín dụng khu vực.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

33.

Chỉ thị

30/2001/CT-UB ngày 01/10/2001

Về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

34.

Chỉ thị

12/2002/CT-UB ngày 15/4/2002

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 149/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn đọng của các ngân hàng thương mại

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

35.

Chỉ thị

21/2002/CT-UB ngày 09/5/2002

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

36.

Chỉ thị

15/2004/CT-UB ngày 11/5/2004

Về việc nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

37.

Chỉ thị

33/2005/CT-UBND ngày 15/11/2005

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

38.

Chỉ thị

26/2012/CT-UBND ngày 02/11/2012

Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

87/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014

Về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

18/12/2018

 

QUYẾT ĐỊNH

2.

Quyết định

01/2002/QĐ-UBND ngày 04/01/2002

Về việc ban hành quy định quản lý giống cây trồng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

31/12/2018

 

3.

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006

Ban hành quy định về quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

31/12/2018

 

4.

Quyết định

43/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006

Ban hành quy định chính sách khuyến khích phát triển thủy sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

31/12/2018

 

5.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012

Về việc sửa đổi Khoản a, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

6.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Được thay thế bởi QĐ số 29/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

01/12/2018

 

CHỈ THỊ

7.

Chỉ thị

07/CT-UB ngày 17/8/1989

Về việc chấn chỉnh việc khai thác vận chuyển gỗ lâm sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

8.

Chỉ thị

46/CT-UB ngày 27/11/1990

Về việc tăng cường kiểm soát ngăn chặn kịp thời việc chặt phá rừng, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

9.

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 20/3/1991

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nghề làm vườn ở Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

10.

Chỉ thị

26/CT-UB ngày 29/6/1991

Về việc bảo vệ nguồn nước Bàu Tró

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

11.

Chỉ thị

39/CT-UB ngày 31/10/1991

Về việc tăng cường quản lý tiêu thụ sản phẩm cao su

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

12.

Chỉ thị

17/CT-UB ngày 20/4/1992

Về việc thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp chế biến gỗ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

13.

Chỉ thị

02/CT-UB ngày 13/01/1993

Về việc tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng, cấm khai thác, buôn bán gỗ trái phép

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

14.

Chỉ thị

18/CT- UB ngày 30/4/1993

Về việc tăng cường quản lý, thu mượn chế biến hàng nông, lâm sản xuất khẩu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

15.

Chỉ thị

21/CT-UB ngày 07/5/1993

Về việc bổ sung Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 30/4/1993 của UBND tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

16.

Chỉ thị

34/CT-UB ngày 19/7/1993

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để quản lý gỗ quý hiếm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

17.

Chỉ thị

20/CT-UB ngày 24/4/1995

Về việc triển khai thực hiện Chương trình 327/TTg

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

18.

Chỉ thị

16/CT-UB ngày 25/4/1996

Về việc tăng cường phối hợp kiểm tra việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến đường sắt thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

19.

Chỉ thị

41/1998/CT-UB ngày 10/12/1998

Về việc nghiêm cấm chặt phá rừng, đào, bới rễ cây De hương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

20.

Chỉ thị

34/1999/CT-UB ngày 30/7/1999

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình cấp thoát nước sinh hoạt nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

21.

Chỉ thị

42/1999/CT-UB ngày 30/9/1999

Về việc tăng cường chỉ đạo các đơn vị có dự án khai thác hải sản xa bờ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

22.

Chỉ thị

13/2000/CT-UB ngày 03/4/2000

Về việc tổ chức triển khai thực hiện kiên cố hóa kênh mương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

23.

Chỉ thị

26/2000/CT-UB ngày 12/7/2000

Về việc tăng cường thực hiện điều lệ về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

24.

Chỉ thị

29/2000/CT-UB ngày 28/7/2000

Về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

25.

Chỉ thị

34/2000/CT-UB ngày 30/8/2000

Về việc tăng cường quản lý việc chế biến gỗ và lâm sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

26.

Chỉ thị

35/2001/CT-UB ngày 06/12/2001

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

27.

Chỉ thị

12/2003/CT-UB ngày 21/4/2003

Về việc tăng c­ường chỉ đạo nâng cao hiệu quả các dự án thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

28.

Chỉ thị

33/2003/CT-UB ngày 14/8/2003

Về việc tăng c­ường quản lý, sử dụng nư­ớc tiết kiệm trong mùa hạn hán

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH

1.

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012

Về việc điều chỉnh diện tích, toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ tại Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

2.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012

Ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi QĐ số 03/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

10/02/2018

 

3.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi QĐ số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018

25/9/2018

 

4.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018

25/9/2018

 

5.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

30/5/2018

 

6.

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

05/7/2018

 

CHỈ THỊ

7.

Chỉ thị

30/CT-UB ngày 11/6/1992

Về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

8.

Chỉ thị

32/CT-UB ngày 16/7/1996

Về việc bảo vệ môi trường sinh thái hồ Phú Vinh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

9.

Chỉ thị

13/1999/CT-UB ngày 07/4/1999

Về việc đẩy mạnh Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

10.

Chỉ thị

32/2002/CT-UB ngày 29/10/2002

Về việc tăng cường quản lý đất đai tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

11.

Chỉ thị

26/2004/CT-UB ngày 15/11/2004

Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

12.

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 04/5/2006

Về việc tăng cường công tác đo đạc, lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

13.

Chỉ thị

17/2006/CT-UBND ngày 04/5/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

14.

Chỉ thị

02/2007/CT-UBND ngày 13/8/2007

Về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

15.

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

16.

Chỉ thị

08/2011/CT - UBND ngày 03/6/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

01/7/2018

 

2.

Nghị quyết

119/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012-2015 ban hành tại NQ số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

01/7/2018

 

3.

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

01/8/2018

 

QUYẾT ĐỊNH

4.

Quyết định

48/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003

Về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

5.

Quyết định

16/2005/QĐ-UB ngày 23/3/2005

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

6.

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình.

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

22/01/2018

 

7.

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Ban hành Quy trình trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

8.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

Về việc ban hành Quy định chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 -2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2016

 

9.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014

Sửa đổi, bổ sung QĐ số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

10.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017

Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

CHỈ THỊ

11.

Chỉ thị

38/CT-UB ngày 10/9/1990

Về việc tăng cường tổ chức thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

12.

Chỉ thị

07/CT-UB ngày 27/02/1993

Về việc kiện toàn bộ máy quản lý các dự án kinh tế mới

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

13.

Chỉ thị

01/CT-UB ngày 09/01/1995

Về việc thống kê, bảo quản, thu thập hồ sơ tài liệu vào kho lưu trữ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

14.

Chỉ thị

38/CT-UB ngày 26/8/1996

Về việc thi tuyển vào các ngạch công chức, viên chức

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

15.

Chỉ thị

30/CT-UB ngày 29/10/1997

Về phát huy dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thu, quản lý và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp của công dân

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

16.

Chỉ thị

34/CT-UB ngày 01/12/1997

Về việc thực hiện Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

17.

Chỉ thị

28/1998/CT-UB ngày 03/8/1998

Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

18.

Chỉ thị

17/2000/CT-UB ngày 22/5/2000

Về việc tổ chức thi hành Bộ luật Hình sự

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

19.

Chỉ thị

03/2002/CT-UB ngày 15/01/2002

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

20.

Chỉ thị

07/2003/CT-UB ngày 01/4/2003

Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

21.

Chỉ thị

37/2003/CT-UB ngày 20/10/2003

Về việc tiếp tục xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

22.

Chỉ thị

08/2004/CT-UB ngày 10/3/2004

Về việc tăng cư­ờng và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

23.

Chỉ thị

28/2004/CT-UB ngày 16/12/2004

Về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

24.

Chỉ thị

08/2005/CT-UBND ngày 22/3/2005

Về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

25.

Chỉ thị

31/2005/CT-UBND ngày 09/11/2005

Về tăng cường công tác dân vận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

26.

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007

Về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

27.

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND ngày 17/3/2008

Về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả, thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

28.

Chỉ thị

16/2009/CT-UBND ngày 01/9/2009

Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA, CÔNG THƯƠNG, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG; Y TẾ; NGOẠI VỤ

QUYẾT ĐỊNH

1.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

Ban hành Quy chế Quản lý đoàn ra, đoàn vào tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi QĐ số 14/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

10/6/2018

 

2.

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi QĐ số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

17/12/2018

 

3.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015

Về việc sửa đổi một số điều của QĐ số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

17/12/2018

 

4.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

5.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

Ban hành Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018

18/02/2018

 

CHỈ THỊ

6.

Chỉ thị

13/CT-UB ngày 07/4/1992

Về việc bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước công nhận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

7.

Chỉ thị

41/CT-UB ngày 12/10/1992

Về việc chống lấy cắp điện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

8.

Chỉ thị

48/CT-UB ngày 05/12/1992

Về triển khai thực hiện Chỉ thị 01/TTg ngày 06/10/1992 và Chỉ thị 13/TTg ngày 19/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

9.

Chỉ thị

49/CT-UB ngày 15/12/1992

Về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình VIDEO trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

10.

Chỉ thị

04/CT-UB ngày 02/02/1993

Về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

11.

Chỉ thị

14/CT-UB ngày 02/4/1993

Về việc tăng cường quản lý thị trường mặt hàng kinh doanh có điều kiện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

12.

Chỉ thị

04/CT-UB ngày 12/4/1994

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 317/TTg ngày 29/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

13.

Chỉ thị

43/CT-UB ngày 27/9/1995

Về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

14.

Chỉ thị

01/CT-UB ngày 04/01/1996

Về việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp tại công sở của tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

15.

Chỉ thị

13/CT-UB ngày 10/4/1996

Về việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

16.

Chỉ thị

56/CT-UB ngày 17/12/1996

Về việc triển khai tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

17.

Chỉ thị

06/CT-UB ngày 14/4/1997

Về việc tiếp tục tổ chức vận động toàn dân ăn muối i ốt

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

18.

Chỉ thị

17/CT-UB ngày 21/7/1997

Về việc thực hiện Nghị định 63/CP của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

19.

Chỉ thị

18/1998/CT-UB ngày 11/5/1998

Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

20.

Chỉ thị

09/1999/CT-UB ngày 10/3/1999

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý khu vực bãi đổ xe thuộc khu vực đón khách Phong Nha

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

21.

Chỉ thị

32/2000/CT-UB ngày 30/8/2000

Về việc tăng cường thực hiện chế độ báo cáo thống kê

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

22.

Chỉ thị

11/2001/CT-UB ngày 28/3/2001

Về việc nâng cao chất lượng công tác điện nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

23.

Chỉ thị

19/2002/CT-UB ngày 03/5/2002

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di khảo cổ học

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

24.

Chỉ thị

39/2002/CT-UB ngày 20/12/2002

Về việc tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

25.

Chỉ thị

08/2003/CT-UB ngày 10/4/2003

Về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hằng năm

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

26.

Chỉ thị

19/2003/CT-UB ngày 17/5/2003

Về việc tăng c­ường công tác quản lý điện nông thôn

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

27.

Chỉ thị

39/2003/CT-UB ngày 23/10/2003

Về việc tăng c­ường công tác chống dịch

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

28.

Chỉ thị

13/2004/CT-UB ngày 08/4/2004

Về việc tăng cư­ờng công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

29.

Chỉ thị

30/2005/CT-UBND ngày 02/11/2005

Về việc tăng cường công tác phát triển tài sản, trí tuệ của doanh nghiệp

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

30.

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND ngày 16/8/2007

Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

VI. LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG

QUYẾT ĐỊNH

1.

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động; hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

10/12/2018

 

CHỈ THỊ

2.

Chỉ thị

34/CT-UB ngày 11/8/1990

Về việc thi hành Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

3.

Chỉ thị

13/CT-UB ngày 05/4/1991

Về việc xây dựng làng, xã, phường chiến đấu vững mạnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

4.

Chỉ thị

49/CT-UB ngày 24/10/1995

Về việc ngăn chặn và xử lý đánh số đề

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

5.

Chỉ thị

55/CT-UB ngày 04/12/1995

Về việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

6.

Chỉ thị

22/CT-UB ngày 10/6/1996

Về việc tăng cường công tác kỹ thuật hình sự

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

7.

Chỉ thị

04/CT-UB ngày 08/3/1997

Về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

8.

Chỉ thị

16/CT-UB ngày 15/7/1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

9.

Chỉ thị

20/CT-UB ngày 07/8/1997

Về việc tăng cường kết hợp kinh tế quốc phòng - an ninh trong các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội và du lịch

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

10.

Chỉ thị

21/CT-UB ngày 07/8/1997

Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

11.

Chỉ thị

10/1998/CT-UB ngày 07/4/1998

Về việc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, phường xã an toàn.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

12.

Chỉ thị

31/1998/CT-UB ngày 08/9/1998

Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống trộm cắp tài sản XHCN tại các cơ quan, xí nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

13.

Chỉ thị

33/1998/CT-UB ngày 03/10/1998

Về việc thực hiện Nghị định 71/CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

14.

Chỉ thị

37/1998/CT-UB ngày 17/10/1998

Về việc quản lý, xử lý bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

15.

Chỉ thị

01/1999/CT-UB ngày 02/01/1999

Về việc vận động toàn dân tham gia quản lý giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

16.

Chỉ thị

29/2001/CT-UB ngày 16/8/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

17.

Chỉ thị

41/2003/CT-UB ngày 14/11/2003

Về việc tăng c­ường phối hợp phát triển KT - VHXH với xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

18.

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND ngày 29/3/2006

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

19.

Chỉ thị

19/2009/CT-UBND ngày 11/12/2009

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

20.

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND ngày 03/4/2012

Về việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG – GIAO THÔNG

QUYẾT ĐỊNH

1. Uyế

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

01/01/2019

 

CHỈ THỊ

2.

Chỉ thị

20/CT-UB ngày 04/6/1991

Về việc tổ chức lại lực lượng vận tải ngoài quốc doanh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

3.

Chỉ thị

27/CT-UB ngày 19/7/1991

Về việc đảm bảo an toàn trong công tác xây dựng cơ bản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

4.

Chỉ thị

32/CT-UB ngày 09/9/1991

Về việc đình chỉ việc bán đá khối nguyên liệu ốp lát

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

5.

Chỉ thị

11/CT-UB ngày 04/4/1992

Về việc cấm khai thác đất bên đường Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Lý Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

6.

Chỉ thị

41/CT-UB ngày 09/11/1993

Về việc tăng cường quản lý kinh doanh xi măng và chống thất thu thuế ở lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

7.

Chỉ thị

31/1999/CT-UB ngày 03/7/1999

Về việc tăng cường quản lý cát xây dựng, cát san lấp, sét, gạch ngói, đá, sạn, sỏi, đất Biên Hòa trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

8.

Chỉ thị

09/2001/CT-UB ngày 06/3/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang bảo vệ an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

9.

Chỉ thị

31/2001/CT-UB ngày 05/10/2001

Về việc quản lý hoạt động đới với các loại xe tự lắp ráp (xe công nông) trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

10.

Chỉ thị

31/2002/CT-UB ngày 21/10/2002

Về việc bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

11.

Chỉ thị

29/2003/CT-UB ngày 06/8/2003

Về việc tăng c­ường bảo vệ hành lang ATGT đ­ường bộ trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

12.

Chỉ thị

36/2003/CT-UB ngày 12/9/2003

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

13.

Chỉ thị

40/2003/CT-UB ngày 28/10/2003

Về việc tăng cư­ờng chỉ đạo thực hiện an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

14.

Chỉ thị

05/2005/CT-UBND ngày 18/02/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

15.

Chỉ thị

21/2006/CT-UBND ngày 03/7/2006

Về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

16.

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND ngày 05/02/2010

Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

CHỈ THỊ

1.

Chỉ thị

31/CT-UB ngày 14/8/1991

Về việc đưa luật lệ giao thông vào chương trình giảng dạy trong các trường phổ thông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

2.

Chỉ thị

21/2000/CT-UB ngày 24/5/2000

Về việc chấn chỉnh công tác phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ trường học trong tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

3.

Chỉ thị

16/2002/CT-UB ngày 23/4/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

4.

Chỉ thị

33/2002/CT-UB ngày 09/11/2002

Về việc đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục THCS

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

5.

Chỉ thị

14/2003/CT-UB ngày 06/5/2003

Về việc triển khai thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng phường, xã

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

6.

Chỉ thị

32/2006/CT-UBND ngày 23/11/2006

Về việc thực hiện Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỈ THỊ

1.

Chỉ thị

19/CT-UB ngày 22/5/1991

Về việc tiếp tục giải quyết tồn đọng về chính sách sau chiến tranh

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

2.

Chỉ thị

21/CT-UB ngày 06/5/1992

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Bị bãi bỏ bởi QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

3.

Chỉ thị

31/CT-UB ngày 12/7/1996

Về việc chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ cho người cao tuổi

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

4.

Chỉ thị

41/CT-UB ngày 04/9/1996

Về công tác mộ Liệt sỹ, Nghĩa trang Liệt sỹ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

5.

Chỉ thị

13/1998/CT-UB ngày 23/4/1998

Về việc triển khai Chương trình xóa đói giảm nghèo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

6.

Chỉ thị

43/1998/CT-UB ngày 12/12/1998

Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo nghề và dịch vụ việc làm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

7.

Chỉ thị

29/2002/CT-UB ngày 16/9/2002

Về việc thực hiện chế độ với quân nhân, công nhân viên Quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 trở về trước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

8.

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND ngày 13/3/2006

Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

9.

Chỉ thị

22/2006/CT-UBND ngày 05/7/2006

Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

10.

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND ngày 13/10/2008

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

06/8/2018

 

Tổng: 192 văn bản (07 Nghị quyết; 37 Quyết định; 148 Chỉ thị)

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khoản 1, Khoản 5, Khoản 6, Mục I và nội dung về Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Mục II Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND

01/01/2019

 

QUYẾT ĐỊNH

2.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điểm 8.3, 8.4 Khoản 8; Điểm 13.4 Khoản 13; Khoản 15; Khoản 16; Điểm 18.4, 18.5, 18.7, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19 Khoản 18 Mục I của Phụ lục kèm theo

Được sửa đổi bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018

08/3/2018

 

3.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 5; Điểm c Khoản 1 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

15/01/2018

 

4.

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Phụ lục II

Được điều chỉnh bởi QĐ số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018

01/5/2018

 

5.

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 Quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Phụ lục 03

Được điều chỉnh bởi QĐ số 36/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

04/01/2019

 

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, Y TẾ

NGHỊ QUYẾT

6.

Nghị quyết

17/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

Khoản 7, 10, 100 Mục I Điều 1; Khoản 1,2,3 Mục II Điều 1; Phụ lục 1,2,3

Được sửa đổi, bổ sung bởi NQ số 42/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

18/12/2018

 

7.

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Phụ lục I, II, III

Bổ sung mức giá một số dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tại Khoản 3 Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi NQ số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

18/12/2018

 

QUYẾT ĐỊNH

8.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Khoản 1,3,5 Điều 5; Khoản 2, 3 Điều 6; Khoản 1,2 Điều 9; Khoản 2 Điều 15; Khoản 5, 6 Điều 18; Khoản 4 Điều 5; Khoản 3 Điều 7; Điều 11; Khoản 7 Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi QĐ số 13/2018QĐ-UBND ngày 24/5/2018

05/6/2018

 

9.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điểm b Khoản 4 Điều 5 của Quy định kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ số 17/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

12/7/2017

 

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

QUYẾT ĐỊNH

10.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình

Khoản 3 Điều 3 Quy định kèm theo

Được sửa đổi bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018

20/12/2018

 

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

NGHỊ QUYẾT

11.

Nghị quyết

115/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 Về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Phụ lục I, II

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

18/12/2018

 

Tổng: 11 văn bản (04 Nghị quyết; 07 Quyết định)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu249/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 249/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 249/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu249/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Tiến Hoàng
       Ngày ban hành25/01/2019
       Ngày hiệu lực25/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 249/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 249/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Bình

           • 25/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực