Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tại Quyết định 12/2010/QD-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tại Quyết định 12/2010/QD đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2012/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tại Quyết định 12/2010/QD


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2010/QD-UBND NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2011 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH MỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số: 54/2012/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2012 về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khoá XV về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, như sau:

1. Sửa đổi Điểm 19, Mục I, Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Đơn vị tính: %

STT

Các khoản thu

Tổng số

Chia ra

Quỹ PT đất

Ngân sách các cấp

Ngân sách tỉnh

Các huyện, thành phố

NS huyện, thành phố

NS T.trấn/ xã/ phường

 

I./ NGUỒN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP HƯỞNG 100%

 

 

 

 

 

19

Phí và lệ phí

 

 

 

 

 

 

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do đơn vị thuộc tỉnh quản lý

100

 

20

30

50

 

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do đơn vị thuộc huyện, thành phố quản lý

100

 

 

50

50

2. Thay thế khoản thu thuế nhà, đất tại Điểm 1, Mục III, Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh bởi khoản thu về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách không thay đổi):

Đơn vị tính: %

STT

Các khoản thu

Tổng số

Chia ra

Quỹ PT đất

Ngân sách các cấp

Ngân sách tỉnh

Các huyện

Thành phố

NS huyện

NS T.trấn/ xã

NS T.phố

NS phường, xã

 

III./ NGUỒN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN (THÀNH PHỐ), NS XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

 

 

 

 

 

 

1

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên địa bàn xã thuộc huyện

100

 

 

30

70

 

 

 

- Trên địa bàn thị trấn thuộc huyện

100

 

 

30

70

 

 

 

- Trên địa bàn xã thuộc thành phố

100

 

 

 

 

30

70

 

- Trên địa bàn phường thuộc thành phố

100

 

 

 

 

30

70

3. Sửa đổi Điểm 4, Điểm 5, Mục III, Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ điều tiết khoản thu thuế đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở tư nhân:

Đơn vị tính: %

STT

Các khoản thu

Tổng số

Chia ra

Quỹ PT đất

Ngân sách các cấp

Ngân sách tỉnh

Các huyện

Thành phố

NS huyện

NS T.trấn/ xã

NS T.phố

NS phường, xã

 

III./ NGUỒN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN (THÀNH PHỐ), NS XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

 

 

 

 

 

 

4

Thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên địa bàn xã thuộc huyện

100

 

 

50

50

 

 

 

- Trên địa bàn thị trấn thuộc huyện

100

 

 

70

30

 

 

 

- Trên địa bàn xã thuộc thành phố

100

 

 

 

 

70

30

 

- Trên địa bàn phường thuộc thành phố

100

 

 

 

 

90

10

 

Riêng đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở tư nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện

100

 

 

 

100

 

 

 

- Trên địa bàn xã, phường thuộc thành phố

100

 

 

 

 

 

100

5

Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên địa bàn xã thuộc huyện

100

 

 

50

50

 

 

 

- Trên địa bàn thị trấn thuộc huyện

100

 

 

70

30

 

 

 

- Trên địa bàn xã thuộc thành phố

100

 

 

 

 

70

30

 

- Trên địa bàn phường thuộc thành phố

100

 

 

 

 

90

10

 

Riêng đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở tư nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện

100

 

 

 

100

 

 

 

- Trên địa bàn xã, phường thuộc thành phố

100

 

 

 

 

 

100

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện theo đúng qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo, Đài PTTH Quảng Bình;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2012/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tại Quyết định 12/2010/QD


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2012/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tại Quyết định 12/2010/QD
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Xuân Quang
       Ngày ban hành22/12/2012
       Ngày hiệu lực01/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2012/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tại Quyết định 12/2010/QD

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2012/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tại Quyết định 12/2010/QD