Quyết định 43/2016/QĐ-UBND

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2016/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2017 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017 - 2020 THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 4 ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2017 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017 - 2020 THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

1. Chi sự nghiệp giáo dục

1.1. Tiêu chí phân bổ

- Tính đủ quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương cho biên chế được duyệt (bao gồm cả dự kiến biên chế tăng thêm, học bổng của học sinh).

- Chi hoạt động: Chi phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, các nghiệp vụ khác tính theo số học sinh hiện có và theo số lượng biên chế được UBND tỉnh giao.

1.2. Định mức phân bổ

a) Cấp tỉnh:

- Chi hoạt động các trường phổ thông trung học:

Đơn vị tính: Đồng/học sinh/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Các trường THPT: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Chuyên Võ Nguyên Giáp, Dân tộc nội trú tỉnh và THCS và THPT: Hóa Tiến, Trung Hóa, Bắc Sơn.

856.000

- Các trường THPT: Phan Bội Châu, Lê Trực, Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám và THCS và THPT Việt Trung.

713.000

- Các trường THPT: Đồng Hới, Đào Duy Từ

519.000

- Các trường còn lại

583.000

- Chi hoạt động các đơn vị sự nghiệp khác:

+ Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

+ Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Chi hoạt động

23

b) Cấp huyện:

- Chi hoạt động các trường

 Đơn vị tính: Đồng/học sinh/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Huyện Minh Hóa

856.000

- Huyện Tuyên Hóa

713.000

- Các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn

583.000

- Thành phố Đồng Hới

519.000

- Chi hoạt động các Trung tâm Giáo dục, dạy nghề:

+ Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

+ Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa

23

- Các huyện Quảng Trạch; Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; thị xã Ba Đồn; TP Đồng Hới

21

c) Các khoản chi khác phục vụ quản lý toàn ngành:

- Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách, bố trí bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ toàn ngành (bao gồm chi mua sắm, sửa chữa để đạt trường chuẩn, chi hoạt động của các Trung tâm Giáo dục cộng đồng, chi phục vụ các kỳ thi, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích trong các kỳ thi,...).

- Năm 2017, định mức chi chung tăng 1,73 lần so với định mức theo Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND).

2. Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

2.1. Cấp tỉnh:

- Định mức phân bổ cho các đơn vị đảm bảo theo định mức của Chính phủ, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, nhưng không thấp hơn so với dự toán 2016.

- Ngoài ra còn bố trí kinh phí đào tạo lại và hỗ trợ đào tạo cho một số ngành, đơn vị có liên quan.

2.2. Cấp huyện:

Đảm bảo theo định mức của Chính phủ, nhưng không thấp hơn so với dự toán 2016

3. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

3.1. Tiêu chí phân bổ:

- Chi cho công tác khám chữa bệnh: Định mức tính theo giường bệnh, theo tuyến điều trị và theo hạng bệnh viện.

- Chi cho công tác phòng bệnh y tế, dân số & kế hoạch gia đình và các Trạm y tế xã, phường, thị trấn: Tính theo tiêu chí biên chế, quỹ lương.

3.2. Định mức phân bổ cấp tỉnh

a) Chi cho công tác chữa bệnh đối với các bệnh viện:

Thực hiện lộ trình đưa chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương vào giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc: Năm 2017 giữ nguyên mức hỗ trợ từ ngân sách như năm 2016.

b) Chi cho công tác phòng bệnh và các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế:

- Đảm bảo tính đủ quỹ tiền lương và các khoản đóng góp theo biên chế được duyệt.

- Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Tuyến tỉnh

23

- Tuyến huyện

 

- Các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa

23

- Các huyện Quảng Trạch; Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; thị xã Ba Đồn; TP Đồng Hới

21

Kinh phí mua vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh hàng năm tùy theo khả năng cân đối ngân sách bố trí mức tối thiểu 7 tỷ đồng/năm để thực hiện các chế độ chính sách đặc thù ngành y tế theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

c) Các khoản chi phục vụ chung cho toàn ngành:

Căn cứ vào khả năng ngân sách hàng năm để bố trí bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ:

+ Kinh phí nghiệp vụ ngành

+ Sửa chữa lớn và mua sắm tăng cường cơ sở vật chất bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn.

3.3. Chi cho sự nghiệp y tế cấp huyện:

a) Chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác phòng, chữa bệnh bệnh tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình:

+ Đối với Trung tâm Dân số - KHH gia đình các huyện, thị xã, thành phố:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa

23

- Các huyện Quảng Trạch; Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; thị xã Ba Đồn; TP Đồng Hới

21

+ Đối với Trạm y tế xã, phường, thị trấn:

Tính đủ lương và các khoản phụ cấp theo biên chế giao và chi hoạt động tăng 1,73 lần so với định mức theo Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND.

b) Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP); hỗ trợ khám chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện thường vụ huyện ủy quản lý,… được xác định trên cơ sở số lượng và định mức theo chế độ quy định.

4. Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

4.1. Tiêu chí phân bổ:

- Đảm bảo tính đủ quỹ tiền lương và các khoản đóng góp theo lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương (bao gồm cả phụ cấp Hội đồng nhân dân, phụ cấp cấp ủy, phụ cấp các ngành…)

- Chi hoạt động: Phân bổ theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

4.2. Định mức phân bổ:

a) Cấp tỉnh

- Chi theo biên chế:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Đơn vị trên 30 biên chế

26

- Đơn vị từ 15 đến 30 biên chế

28

- Đơn vị dưới 15 biên chế

30

- Chi bổ sung ngoài định mức, gồm:

+ Hàng năm bổ sung kinh phí hoạt động cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

+ Bổ sung kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên cho các đơn vị.

- Bổ sung kinh phí cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, trong đó:

+ Đối với tổ chức Hội được cấp có thẩm quyền giao biên chế thì định mức như cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh (đảm bảo đủ lương và chi hoạt động theo biên chế giao)

+ Đối với tổ chức Hội không giao biên chế thì ngân sách tỉnh hỗ trợ chi hoạt động từ 50 triệu đến 100 triệu/năm (tùy theo quy mô hoạt động của Hội).

b) Cấp huyện

- Chi hoạt động phân bổ theo biên chế:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Đơn vị từ 20 biên chế trở lên

21

- Đơn vị từ 15 đến dưới 20 biên chế

23

- Đơn vị dưới 15 biên chế

24

- Định mức chi hoạt động tính bình quân cán bộ xã, phường, thị trấn

14

- Phân bổ theo đơn vị hành chính cấp huyện

 Đơn vị tính: Triệu đồng/đơn vị/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Huyện: Minh Hóa

1.730

- Huyện: Tuyên Hóa

1.557

- Các huyện Quảng Trạch; Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; thị xã Ba Đồn; TP Đồng Hới

1.384

- Phân bổ theo đơn vị hành chính cấp xã:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/đơn vị/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Xã đặc biệt khó khăn

346

- Xã miền núi

260

- Các xã còn lại

208

5. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

5.1. Tiêu chí phân bổ:

- Các đơn vị cấp tỉnh: Tính đủ quỹ tiền lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và chi cho nghiệp vụ chuyên ngành.

- Các huyện, thành phố, thị xã: Tính theo tiêu chí dân số trên địa bàn phân theo vùng.

- Hỗ trợ thêm đội VHTT lưu động.

5.2. Định mức phân bổ

a) Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Chi hoạt động

23

- Hỗ trợ Đoàn Nghệ thuật truyền thống: 510 triệu/năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách (không thấp hơn dự toán giao năm 2016)

b) Cấp huyện

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

 Đơn vị tính: Đồng/người/năm

Vùng

Định mức phân bổ

- Đô thị

5.328

- Đồng bằng

7.318

- Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu

12.283

- Vùng cao - hải đảo

19.964

- Hỗ trợ cho Đội Văn hóa thông tin lưu động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/đội/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Đội văn hóa thông tin lưu động

182

- Hỗ trợ kinh phí phục vụ, tổ chức lễ hội tại các huyện, thị xã, thành phố:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/đơn vị/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Thành phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, huyện Minh Hóa

260

- Các huyện: Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn

173

6. Chi sự nghiệp thể dục thể thao

6.1. Tiêu chí phân bổ:

- Các đơn vị cấp tỉnh: Tính đủ quỹ tiền lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và chi cho nghiệp vụ chuyên ngành, vận động viên cấp quốc gia.

- Các huyện, thành phố, thị xã: Tính theo tiêu chí dân số trên địa bàn phân theo vùng.

6.2. Định mức phân bổ

a) Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Chi hoạt động

23

- Chi cho vận động viên cấp quốc gia theo quy định.

- Chi cho nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách (không thấp hơn dự toán giao năm 2016)

b) Cấp huyện:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

 Đơn vị tính: đồng/người/năm

Vùng

Định mức phân bổ

- Đô thị

8.390

- Đồng bằng

4.187

- Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu

5.847

- Vùng cao - hải đảo

7.923

7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

7.1. Tiêu chí phân bổ:

- Các đơn vị cấp tỉnh: Tính đủ quỹ tiền lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và chi cho nghiệp vụ chuyên ngành.

- Các huyện, thành phố, thị xã: Tính theo tiêu chí dân số trên địa bàn phân theo vùng.

7.2. Định mức phân bổ

a) Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Chi hoạt động

23

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách (không thấp hơn dự toán giao năm 2016)

b) Cấp huyện:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

 Đơn vị tính: Đồng/người/năm

Vùng

Định mức phân bổ

- Đô thị

10.501

- Đồng bằng

4.152

- Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu

11.435

- Vùng cao - hải đảo

16.435

- Hỗ trợ trạm phát lại

 Đơn vị tính: Triệu đồng/đơn vị/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Hỗ trợ kinh phí trạm phát lại

170

8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

8.1. Tiêu chí phân bổ:

- Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh: Tính theo định biên, quỹ lương và chi nghiệp vụ chuyên ngành.

- Phân bổ cho các huyện, thành phố, thị xã: Theo tiêu chí dân số trên địa bàn có phân theo vùng, đối tượng chính sách, quỹ lương hưu trí xã.

8.2. Định mức phân bổ:

a) Cấp tỉnh:

- Chi đủ quỹ lương và các khoản đóng góp theo biên chế được duyệt.

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách.

- Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Chi hoạt động

23

b) Cấp huyện:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Đơn vị tính: Đồng/người/năm

Vùng

Định mức phân bổ

- Đô thị

15.500

- Đồng bằng

16.850

- Miền núi - vùng ĐBDT đồng bằng, vùng sâu

23.510

- Vùng cao - hải đảo

28.632

- Phân bổ theo đối tượng chính sách:

 Đơn vị tính: Đồng/gia đình/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày lễ, tết

220.000

- Ngoài ra bổ sung kinh phí tăng thêm để thực hiện các chính sách theo quy định, gồm:

+ Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

+ Kinh phí để thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130-QĐ ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111/QĐ-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

+ Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

9. Chi quốc phòng

9.1. Tiêu chí phân bổ: Theo tiêu chí dân số trên địa bàn có phân theo vùng

9.2. Định mức phân bổ

a) Cấp tỉnh:

Đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi quốc phòng tại địa phương theo quy định

b) Cấp huyện:

Định mức tính cho các cấp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương, gồm:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

 Đơn vị tính: Đồng/người/năm

Vùng

Định mức phân bổ

- Đô thị

13.304

- Đồng bằng

13.304

- Miền núi - vùng ĐBDT đồng bằng, vùng sâu

15.362

- Vùng cao - hải đảo

19.636

- Phân bổ cho các xã có biên giới với nước bạn Lào:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/xã/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Kinh phí hỗ trợ thêm

45

10. Chi an ninh

10.1. Tiêu chí phân bổ: Theo tiêu chí dân số trên địa bàn có phân theo vùng

10.2. Định mức phân bổ

a) Cấp tỉnh:

Đảm bảo hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi an ninh tại địa phương theo quy định.

b) Cấp huyện:

Định mức tính cho các cấp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương, gồm:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số

 Đơn vị tính: Đồng/người/năm

Vùng

Định mức phân bổ

- Đô thị

7.283

- Đồng bằng

5.519

- Miền núi - vùng ĐBDT đồng bằng, vùng sâu

6.349

- Vùng cao - hải đảo

8.114

- Phân bổ cho các xã có đường biên giới với nước bạn Lào:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/xã/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Kinh phí hỗ trợ thêm

36

11. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

Phân bổ không thấp hơn số Trung ương trong dự toán ngân sách hàng năm, trong đó tập trung cho ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn.

12. Chi sự nghiệp môi trường

12.1. Tiêu chí phân bổ: Theo tiêu chí dân số, diện tích rừng tự nhiên, cơ sở công nghiệp và biên chế đơn vị sự nghiệp được duyệt.

12.2. Định mức phân bổ:

a) Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Đơn vị

Định mức phân bổ

- Định mức chi hoạt động

23

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Phân bổ không thấp hơn số Trung ương giao trong dự toán ngân sách hàng năm.

b) Cấp huyện:

 Đơn vị tính: Đồng/người/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Phân bổ theo tiêu chí tổng số dân số

13.195

- Diện tích rừng tự nhiên

24.570

Riêng thành phố Đồng Hới phân bổ theo chỉ tiêu dân số được tính hệ số 2

26.390

- Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn từng huyện, thành phố, thị xã do nhiều cấp quản lý, căn cứ tính chất, quy mô của từng địa phương, ngoài định mức trên bổ sung thêm kinh phí cho các huyện, thành phố, thị xã, cụ thể:

Thành phố Đồng Hới 650 triệu đồng/năm; huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn 520 triệu đồng/năm; các huyện còn lại 390 triệu đồng/năm.

13. Chi sự nghiệp kinh tế

a) Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Chi hoạt động

23

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm (không thấp hơn dự toán giao năm 2016).

b) Cấp huyện:

- Dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách địa phương cấp huyện được phân bổ tăng 1,73 lần so với định mức theo Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND

- Ngoài ra phân bổ thêm cho các huyện, thị xã, thành phố về tiêu chí đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị như sau:

+ Thành phố Đồng Hới: 46.500 triệu đồng/năm

+ Thị xã Ba Đồn: 8.500 triệu đồng/năm

+ Các huyện còn lại: 5.000 triệu đồng/năm/thị trấn

14. Chi sự nghiệp khác cấp tỉnh

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

 Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm

Tiêu chí

Định mức phân bổ

- Chi hoạt động

23

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành (nếu có): Tùy theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm (không thấp hơn dự toán giao năm 2016).

15. Chi khác ngân sách

- Định mức phân bổ chi thường xuyên khác của ngân sách địa phương phân bổ tăng 1,73 lần so với định mức theo Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND.

- Bổ sung 200 triệu đồng/huyện, thị xã, thành phố/năm để chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không giao biên chế.

16. Dự phòng ngân sách

- Định mức phân bổ tính dự phòng của ngân sách địa phương hàng năm căn cứ vào khả năng ngân sách phân bổ theo tỷ trọng từ 2% - 4% trên tổng chi ngân sách.

17. Hàng năm căn cứ vào chỉ số trượt giá do nhà nước ban hành và khả năng ngân sách để bổ sung kinh phí cho phù hợp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Hữu Hoài
       Ngày ban hành20/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Quảng Bình

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Quảng Bình