Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước

Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách đã được thay thế bởi Quyết định 712/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 26/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/2010/NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2011 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH MỚI THEO QUI ĐỊNH CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 2551/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 về thông qua Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước, như sau:

1. Chi sự nghiệp giáo dục

1.1. Tiêu chí phân bổ:

- Tính đủ quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương cho biên chế được duyệt (bao gồm cả dự kiến biên chế tăng thêm, học bổng của học sinh).

- Chi hoạt động: Chi phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và các nghiệp vụ khác tính theo số học sinh hiện có.

- Chi đặc thù: Tính thêm cho các trường chuyên biệt.

1.2. Định mức phân bổ

a. Cấp tỉnh:

- Chi hoạt động các trường phổ thông trung học:

Đơn vị

Định mức

(đồng/học sinh/năm)

- Các trường: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Hóa Tiến, Trung Hóa, Bắc Sơn, Chuyên Quảng Bình, Dân tộc nội trú

495.000

- Các trường: Phan Bội Châu, Lê Trực, Phúc Trạch, Việt Trung, Hoàng Hoa Thám

412.000

- Các trường: Đồng Hới, Đào Duy Từ

300.000

- Các trường còn lại

337.000

- Chi hoạt động các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề:

+ Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

+ Chi hoạt động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Định mức chi hoạt động tính bình quân

13

- Chi đặc thù:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/năm/trường)

- Trường Chuyên Quảng Bình

750

- Trường Dân tộc nội trú

450

- Các trường: Hóa Tiến, Trung Hóa, Bắc Sơn

200

b. Cấp huyện, thành phố:

- Chi hoạt động các trường

Đơn vị

Định mức

(đồng/học sinh/năm)

- Huyện Minh Hóa

495.000

- Huyện Tuyên Hóa

412.000

- Các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

337.000

- Thành phố Đồng Hới

300.000

- Chi đặc thù:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/năm/trường)

- Trường DTNT: Minh Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch

400

- Trường DTNT: Quảng Ninh

200

- Hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh các trường khuyết tật: Lệ Thủy, Đồng Hới, Quảng Trạch, Quảng Ninh với mức 40% mức lương tối thiểu.

- Tính cho học sinh dân tộc đặc biệt khó khăn: 140.000 đồng/học sinh/năm.

- Hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh dân tộc học bán trú theo chế độ Nhà nước quy định.

c. Các khoản chi khác phục vụ quản lý toàn ngành: Căn cứ vào khả năng ngân sách, bố trí bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ toàn ngành (phục vụ các kỳ thi, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích trong các kỳ thi, hoạt động của các trung tâm giáo dục cộng đồng ...). Mức chi chung tối đa không quá 5% tổng chi của sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở và không quá 2% tổng chi của sự nghiệp giáo dục trực thuộc huyện, thành phố.

2. Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

2.1.Cấp tỉnh:

- Định mức phân bổ cho các đơn vị theo số học sinh và đặc thù của từng trường đảm bảo theo định mức của Chính phủ, phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm (không thấp hơn so với dự toán 2010 xác định lại).

- Ngoài ra còn bố trí đào tạo lại và hỗ trợ đào tạo cho một số ngành.

2.2. Cấp huyện, thành phố:

Đảm bảo theo định mức của Chính phủ (không thấp hơn so với dự toán 2010 xác định lại).

3. Chi sự nghiệp y tế

3.1.Tiêu chí phân bổ:

- Chi cho công tác khám chữa bệnh: Tính theo giường bệnh, theo tuyến điều trị và theo hạng bệnh viện

- Chi cho công tác phòng bệnh y tế, dân số và kế hoạch gia đình: Tính theo tiêu chí biên chế, quỹ lương và đặc thù.

- Tuyến xã, phường, thị trấn: Tính theo tiêu chí dân số từng vùng.

3.2. Định mức phân bổ cấp tỉnh

a. Chi cho công tác chữa bệnh:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/giường/năm)

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Đồng Hới, Y học cổ truyền

45,5

- Bệnh viện Minh Hóa

46,8

- Bệnh viện Tuyên Hóa

45,0

- Bệnh viện: Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

42,0

b. Chi cho công tác phòng bệnh y tế; dân số và kế hoạch hóa gia đình:

- Đảm bảo tính đủ quỹ tiền lương và các khoản đóng góp theo biên chế được duyệt.

- Chi hoạt động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Tuyến tỉnh

13

- Tuyến huyện

 

+ TT Y tế huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa

13

+ TT Y tế các huyện: Quảng Trạch; Bố Trạch, Đ.Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy

12

- Chi đặc thù: Kinh phí mua vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh hàng năm tùy theo khả năng cân đối ngân sách bố trí mức tối thiểu 4 tỷ đồng/năm để thực hiện các chế độ chính sách đặc thù ngành Y tế theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội.

c. Các khoản chi phục vụ chung cho toàn ngành:

Căn cứ vào khả năng ngân sách, bố trí bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ:

+ Kinh phí nghiệp vụ ngành

+ Sửa chữa lớn và mua sắm tăng cường cơ sở vật chất bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn.

3.3. Chi cho sự nghiệp y tế cấp huyện, thành phố:

a. Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Đơn vị

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị

28.510

- Đồng bằng

31.390

- Núi thấp

59.820

- Núi cao

91.400

Mức chi trên đó bao gồm: Tính đủ quỹ tiền lương và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn trong biên chế được duyệt; phụ cấp theo mức lương tối thiểu của cán bộ y tế thôn, bản.

b. Hỗ trợ chi hoạt động của các trạm y tế : 20 triệu đồng/trạm/năm.

c. Mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo... theo chế độ qui định; hỗ trợ khám chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý.

4. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

4.1. Tiêu chí phân bổ:

- Đảm bảo tính đủ quỹ tiền lương và các khoản đóng góp theo lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương (phụ cấp Hội đồng nhân dân, phụ cấp cấp ủy, phụ cấp các ngành) của:

+ Cán bộ quản lý hành chính, đảng, đoàn thể;

+ Cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn;

+ Cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tính theo hệ số phụ cấp được qui định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo mức lương tối thiểu.

- Chi hoạt động: Phân bổ theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách để hỗ trợ kinh phí theo số biên chế được giao; bảo đảm kinh phí để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động theo Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT/TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân.

4.2. Định mức phân bổ.

a. Cấp tỉnh quản lý:

- Chi theo biên chế:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

Định mức chi hoạt động tính bình quân

 

- Đơn vị trên 30 biên chế

15

- Đơn vị từ 15 đến 30 biên chế

16

- Đơn vị dưới 15 biên chế

17

- Chi đặc thù (ngoài định mức trên): Căn cứ ngân sách hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định:

+ Bổ sung kinh phí hoạt động cho Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số đơn vị khác;

+ Bổ sung kinh phí mua sắm, sửa chữa cho các đơn vị.

b. Cấp huyện, thành phố.

- Chi hoạt động phân bổ theo biên chế:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Định mức chi hoạt động tính bình quân cán bộ huyện thành phố

 

+ Đơn vị trên 20 biên chế

12,0

+ Đơn vị từ 10 đến 20 biên chế

13,0

+ Đơn vị dưới 10 biên chế

14,0

- Định mức chi hoạt động tính bình quân cán bộ xã, phường, thị trấn

8,0

- Phân bổ theo đơn vị hành chính cấp huyện

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/đơn vị/năm)

- Huyện Minh Hóa

1.000

- Huyện Tuyên Hóa

900

- Các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Đồng Hới

800

- Phân bổ theo đơn vị hành chính cấp xã:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/đơn vị/năm)

- Xã đặc biệt khó khăn

200

- Xã miền núi

150

- Các xã còn lại

120

5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

5.1. Tiêu chí phân bổ:

- Các đơn vị cấp tỉnh: Tính đủ quỹ tiền lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và chi cho nghiệp vụ chuyên ngành.

- Các huyện thành phố: Tính theo tiêu chí dân số trên địa bàn phân theo vùng.

- Hỗ trợ thêm đội VHTT lưu động.

5.2. Định mức phân bổ

a. Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Định mức chi hoạt động tính bình quân

13

- Hỗ trợ Đoàn Nghệ thuật truyền thống: 300 triệu/năm

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách (không thấp hơn dự toán giao năm 2010)

b. Cấp huyện thành phố:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Vùng

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị

3.080

- Đồng bằng

4.230

- Núi thấp

7.100

- Núi cao

11.540

- Hỗ trợ cho Đội Văn hóa thông tin lưu động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/đội/năm)

- Đội văn hóa thông tin lưu động

105

- Hỗ trợ kinh phí phục vụ, tổ chức lễ hội tại các huyện, thành phố:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/huyện/năm)

- Thành phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, huyện Minh Hóa

150

- Các huyện: Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh

100

6. Chi sự nghiệp thể dục thể thao

6.1. Tiêu chí phân bổ:

- Các đơn vị cấp tỉnh: Tính đủ quỹ tiền lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và chi cho nghiệp vụ chuyên ngành, vận động viên cấp Quốc gia.

- Các huyện thành phố: Tính theo tiêu chí dân số trên địa bàn phân theo vùng.

6.2. Định mức phân bổ

a. Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Định mức chi hoạt động tính bình quân

13

- Chi cho vận động viên cấp Quốc gia theo quy định

- Chi cho nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách (không thấp hơn dự toán giao năm 2010)

b. Cấp huyện, thành phố.

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Vùng

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị

4.850

- Đồng bằng

2.420

- Núi thấp

3.380

- Núi cao

4.580

7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

7.1. Tiêu chí phân bổ:

- Các đơn vị cấp tỉnh: Tính đủ quỹ tiền lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và chi cho nghiệp vụ chuyên ngành.

- Các huyện thành phố: Tính theo tiêu chí dân số trên địa bàn phân theo vùng

- Hỗ trợ thêm các trạm phát lại theo quy định.

7.2. Định mức phân bổ

a. Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Định mức chi hoạt động tính bình quân

13

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách (không thấp hơn dự toán giao năm 2010)

b. Cấp huyện, thành phố:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Vùng

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị

6.070

- Đồng bằng

2.400

- Núi thấp

6.610

- Núi cao

9.500

- Hỗ trợ cho trạm phát lại:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/trạm/năm)

- Trạm phát lại (đã bao gồm kinh phí tăng thời lượng phát sóng)

195

8. Chi đảm bảo xã hội

8.1. Tiêu chí phân bổ:

- Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh: Tính theo định biên, quỹ lương và chi nghiệp vụ chuyên ngành.

- Phân bổ cho các huyện, thành phố: Theo tiêu chí dân số trên địa bàn có phân theo vùng, đối tượng chính sách, quỹ lương hưu trí xã.

8.2. Định mức phân bổ:

a. Cấp tỉnh:

- Chi đủ quỹ lương và các khoản đóng góp theo biên chế được duyệt.

- Định mức chi cho các đơn vị 13 triệu đồng/biên chế/năm.

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách.

b. Cấp huyện, thành phố:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Vùng

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị

8.960

- Đồng bằng

9.740

- Núi thấp

13.590

- Núi cao

16,550

- Phân bổ theo đối tượng chính sách:

Đơn vị

Định mức

(đồng/gia đình/năm)

- Thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày lễ, tết

120.000

- Kinh phí tăng thêm để thực hiện các chính sách theo qui định đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-QĐ ngày 20 tháng 6 năm 1975 và Quyết định số 111/QĐ-HĐBT của HĐBT.

- Kinh phí thực hiện các chính sách theo qui định Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Nếu tổng chi đảm bảo xã hội năm 2011 của các huyện thành phố thấp hơn dự toán 2010 thì đảm bảo bằng 2010.

9. Chi quốc phòng

9.1. Tiêu chí phân bổ: Theo tiêu chí dân số trên địa bàn có phân theo vùng

9.2. Định mức phân bổ

a. Cấp tỉnh:

Đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi quốc phòng tại địa phương theo qui định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

b. Cấp huyện, thành phố:

Định mức tính cho các cấp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương.

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Vùng

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị

7.690

- Đồng bằng

7.690

- Núi thấp

8.880

- Núi cao

11.350

- Phân bổ cho các xã có biên giới với nước Lào:

Vùng

Định mức

(triệu đồng/xã/năm)

- Hỗ trợ thêm xã có biên giới với Lào

25

10. Chi an ninh

10.1. Tiêu chí phân bổ: Theo tiêu chí dân số trên địa bàn có phân theo vùng

10.2. Định mức phân bổ

a. Cấp tỉnh:

Đảm bảo hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi an ninh tại địa phương theo qui định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

b. Cấp huyện, thành phố:

Định mức tính cho các cấp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương.

- Phân bổ theo tiêu chí dân số

Vùng

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị

4.210

- Đồng bằng

3.190

- Núi thấp

3.670

- Núi cao

4.690

- Phân bổ cho các xã có biên giới với nước Lào:

Vùng

Định mức

(triệu đồng/xã/năm)

- Hỗ trợ thêm xã có biên giới với Lào

20

11. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

Phân bổ theo số tuyệt đối Trung ương giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm, tập trung ở ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao về công tác khoa học công nghệ trên địa bàn.

12. Chi sự nghiệp môi trường

12.1. Tiêu chí phân bổ: Theo tiêu chí dân số, diện tích rừng tự nhiên, cơ sở công nghiệp và biên chế đơn vị sự nghiệp được duyệt.

12.2. Định mức phân bổ

a. Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Định mức chi hoạt động tính bình quân

13

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách

b. Cấp huyện:

Vùng

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị (Đồng Hới tính hệ số 2)

20.300

- Phân bổ theo tiêu chí dân số

10.150

- Diện tích rừng tự nhiên

18.900

- Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn từng huyện, thành phố do nhiều cấp quản lý, căn cứ tính chất, quy mô của từng địa phương, ngoài định mức trên bổ sung thêm: Thành phố Đồng Hới 500 triệu đồng/năm; huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa: 400 triệu đồng/năm/huyện; các huyện còn lại 300 triệu đồng/năm/huyện.

13. Chi trợ giá

13.1. Tiêu chí phân bổ: Theo tiêu chí dân số trên địa bàn có phân theo vùng

13.2. Định mức phân bổ:

a. Cấp tỉnh:

Chỉ cấp bù một phần cho in báo Quảng Bình

b. Cấp huyện:

- Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Vùng

Định mức

(đồng/người/năm)

- Đô thị

3.000

- Đồng bằng

1.500

- Núi thấp

10.000

- Núi cao

12.000

- Phân bổ theo tiêu chí người dân thuộc hộ nghèo:

Được xác định trên cơ sở số người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; mức hỗ trợ bình quân theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

+ 80.000 đồng/người/năm đối với các xã khu vực II, xã bãi ngang

+ 100.000 đồng/người/năm đối với các xã khu vực III vựng khú khăn

14. Chi sự nghiệp kinh tế

a. Cấp tỉnh:

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Định mức chi hoạt động tính bình quân

13

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành: Tùy theo khả năng cân đối ngân sách (không thấp hơn dự toán 2010).

b. Cấp huyện, thành phố:

- Dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách địa phương phân bổ theo mức bằng 6% chi thường xuyên các lĩnh vực chi (từ mục 1-> 11) đã được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách qui định ở trên. Riêng thành phố Đồng Hới tính 7,5% và phân bổ thêm 7.500 triệu đồng/năm cho đô thị loại III.

- Ngoài ra, huyện Minh Hóa, thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Trạch là các đơn vị đặc thù nên hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung thêm ngân sách cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

15. Các sự nghiệp khác cấp tỉnh

- Đảm bảo tính đủ quỹ lương, các khoản đóng góp theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Chi hoạt động:

Đơn vị

Định mức

(triệu đồng/biên chế/năm)

- Định mức chi hoạt động tính bình quân

13

- Chi nghiệp vụ chuyên ngành (nếu có): Tùy theo khả năng cân đối ngân sách (không thấp hơn dự toán 2010)

16. Chi khác ngân sách

- Định mức phân bổ chi thường xuyên khác của ngân sách địa phương phân bổ theo tỷ trọng bằng 0,5% tổng các khoản chi thường xuyên đã được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách quy định ở trên (từ mục 1 ->15).

- Bổ sung 150 triệu đồng/huyện (thành phố)/năm để chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không giao biên chế.

17. Dự phòng ngân sách

- Định mức phân bổ tính dự phòng của ngân sách địa phương hàng năm phân bổ theo tỷ trọng từ 2% đến 5% trên tổng các khoản chi thường xuyên đã được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách quy định ở trên (từ mục 1 " 16).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật qui định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này được bãi bỏ.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 22 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND,
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đại biều HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 147/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/10/2010
Ngày hiệu lực 08/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 147/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Lương Ngọc Bính
Ngày ban hành 29/10/2010
Ngày hiệu lực 08/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản gốc Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách