Chỉ thị 21/2006/CT-UBND

Chỉ thị 21/2006/CT-UBND nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 21/2006/CT-UBND nâng cao lập quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 78/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Quảng Bình 2015 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/2006/CT-UBND nâng cao lập quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 03 tháng 7 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.

Thời gian qua, tiến trình đô thị hoá của tỉnh ta (thành phố Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh) đã và đang diễn ra với nhịp độ tương đối nhanh, bộ mặt của các đô thị đã có nhiều chuyển biến rõ nét làm thay đổi diện mạo đô thị trong toàn tỉnh. Song bên cạnh đó công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng còn bộc lộ một số tồn tại như chất lượng các đồ án quy hoạch chưa cao, công tác công bố công khai quy hoạch, cắm mốc giới đưa quy hoạch trên thực địa chưa kịp thời. Để nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị các cấp, các ngành thực hiện các nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (cấp huyện), Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục các pháp luật về xây dựng, Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số: 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh cho phù hợp với tình hình và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn quản lý của mình theo quy định tại Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số: 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, Quyết định số: 30/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh quy định phân cấp về quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng phải làm tốt các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng; quá trình thẩm định phải có ý kiến của các cấp, các ngành có liên quan, có văn bản tham gia của khu dân cư trong vùng quy hoạch và tổ chức thẩm định hồ sơ quy hoạch trước lúc phê duyệt theo quy định của pháp luật; đồng thời xây dựng kế hoạch lập quy hoạch từng năm, từng giai đoạn thuộc địa bàn quản lý và thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các vùng ven đô thị và các xã trong khi chưa có quy hoạch cần thống kê, tổng hợp hệ thống các trục đường chính liên xã, liên thôn, ven đô thị để quy định khoảng lùi cho việc xây dựng các công trình so với tim đường hiện tại một khoảng hợp lý nhất định phù hợp với việc mở tuyến đường về lâu dài.

3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch xây dựng vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công bố đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; công bố quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật để mọi tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

4. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên rà soát việc thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để phát hiện các bất hợp lý chưa phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động tới quá trình phát triển đô thị để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (đối với đô thị) khi có thay đổi chức năng sử dụng đất phải có ý kiến thoả thuận của Sở Xây dựng.

5. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phải có kế hoạch tổ chức lập quy hoạch các trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn đang phát triển nhanh, có nhu cầu đầu tư xây dựng lớn, chú ý bố trí dành đất đủ cho các công trình công cộng, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt .Tuỳ theo nguồn kinh phí có thể thực hiện hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và quy hoạch giao thông để phục vụ cho cắm mốc và quản lý để bố trí hỗ trợ kinh phí cho công tác quy hoạch.

6. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố tham mưu, đề xuất các quy định quản lý kiến trúc theo quy hoạch trên các tuyến và trục phố chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 21 Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Uỷ ban nhân dân các huyện chỉ đạo các cơ quan quản lý xây dựng xác định các tuyến đường chính, để có quy định cụ thể trong việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng (như chiều cao nhà, khoảng lùi, mật độ xây dựng, cốt công trình, màu sắc công trình…), mỗi thị trấn được chọn một số trục đường chính để ưu tiên đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng (vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thông tin, tên đường, số nhà…) làm mẫu, tiến tới xây dựng bộ mặt văn minh đô thị; triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng.

7. Sở Xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện, cán bộ phụ trách công tác xây dựng cấp xã, tham mưu cho UBND cùng cấp cắm mốc giới xây dựng đối với các đồ án, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới quản lý hành chính thuộc địa bàn quản lý. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới thực địa. Các hành vi cắm mốc chỉ giới, cốt xây dựng sai vị trí, di dời phá hoại mốc chỉ giới, cốt xây dựng thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Phòng Kế hoạch Tài chính các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn một cách có hiệu quả.

9. Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lập, công bố và quản lý quy hoạch xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi đối tượng trên địa bàn, thường xuyên đưa tin về kết quả thực hiện và kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tốt để nhân rộng, đồng thời phản ánh những đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên của mình tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số: 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và Chỉ thị này.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này đồng thời định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- UBND các huyện, thành phố Đồng Hới;
- Lưu VP+KTTH.

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2006/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 21/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2006
Ngày hiệu lực 13/07/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/2006/CT-UBND nâng cao lập quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 21/2006/CT-UBND nâng cao lập quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Quảng Bình