Quyết định 30/2005/QĐ-UBND

Quyết định 30/2005/QĐ-UBND Quy định phân cấp về quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 30/2005/QĐ-UBND phân cấp quy hoạch xây dựng cấp giấy phép đã được thay thế bởi Quyết định 29/2011/QĐ-UBND phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2005/QĐ-UBND phân cấp quy hoạch xây dựng cấp giấy phép


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2005/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 13 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 290/CV-XD ngày 03 tháng 6 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp về quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2004/QĐ-UB ngày 18/02/2004 của UBND tỉnh về phân cấp UBND các huyện lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Ban TV TU;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ban PC, Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các cơ quan TT đại chúng ở Đ.phương;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP+CV XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(kèm theo Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng trong việc phân cấp cho UBND các huyện, thành phố Đồng Hới và UBND xã về quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. Các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục, thời hạn thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Nguồn vốn cho công tác quy hoạch xây dựng

UBND thành phố Đồng Hới, Ủy ban nhân dân các huyện và UBND xã đề xuất các khu vực cần lập quy hoạch xây dựng và tự xác định nguồn vốn theo Điều 42 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ để lập quy hoạch.

Điều 3. Trình tự lập, thẩm định, xét duyệt quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại Quyết định này và các văn bản khác có liên quan.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và quy hoạch chung xây dựng đô thị:

1. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị:

a) Đối với thành phố Đồng Hới:

Sở Xây dựng tổ chức lập, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị và trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Đối với các thị trấn:

UBND các huyện tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị:

a) Đối với thành phố Đồng Hới:

Sở Xây dựng tổ chức lập, thẩm định quy hoạch chung xây dựng đô thị, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Đối với các thị trấn:

UBND các huyện tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị:

1. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị:

a) Đối với thành phố Đồng Hới:

- UBND thành phố Đồng Hới tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng công trình.

- UBND thành phố Đồng Hới tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng đô thị (trừ khu du lịch, khu công nghiệp, khu kinh tế ở điểm c khoản này) gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Đối với các thị trấn:

UBND huyện tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị nhưng không được trái quy hoạch chung được duyệt.

c) Đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch:

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị:

a) Đối với thành phố Đồng Hới:

- UBND thành phố Đồng Hới tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị có tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng công trình.

- UBND thành phố Đồng Hới tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị có tỷ lệ 1/2000 đối với các khu chức năng trong đô thị, gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Đối với các thị trấn:

UBND huyện tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

c) Đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch:

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng, gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Đối với các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt trước ngày ban hành hướng dẫn:

Khi có nhu cầu điều chỉnh, UBND thành phố Đồng Hới và UBND các huyện tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh, theo các quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ.

Điều 6. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

1. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn:

UBND xã lập nhiệm vụ và lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, gửi Phòng Hạ tầng kinh tế cấp huyện thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt.

2. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn:

UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo nguyên tắc phải đảm bảo tính kế thừa, chỉ điều chỉnh những nội dung cần thay đổi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 7. Công bố quy hoạch

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng, UBND thành phố Đồng Hới, UBND các huyện, UBND các xã, phường, thị trấn phải tổ chức công bố quy hoạch thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ).

- Hình thức công bố quy hoạch xây dựng: Tùy theo loại quy hoạch xây dựng mà UBND các cấp quyết định các hình thức công bố. UBND các cấp phải tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng với sự tham gia của các cơ quan cùng cấp:

+ Hội đồng nhân dân;

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Các cơ quan có liên quan;

+ Đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch;

+ Các cơ quan thông tấn báo chí.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Trưng bày bản vẽ thường xuyên nơi công cộng, tạp Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Hới, Phòng Hạ tầng kinh tế huyện và UBND cấp xã đối với quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng để phát hành rộng rãi.

Điều 8. Cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa

- UBND thành phố Đồng Hới, UBND các huyện tổ chức thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

- UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

- Các mốc giới phải bảo đảm độ bền vững, có kích thước: 200 x 200 hoặc 150 x 150, chiều sâu chôn mốc tối thiểu là 0,4m, chiều dài mốc tùy thuộc vào địa hình. Trên mốc ghi chú các thông tin về cao độ san nền và tên mốc giới.

- UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm bảo vệ mốc giới xây dựng tại thực địa.

Điều 9. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

- Thông tin quy hoạch xây dựng gồm: Địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng và các thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

- Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Hới, Phòng Hạ tầng kinh tế huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng chỉ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thu lệ phí theo quy định.

Điều 10. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm

1. Các công trình do Sở Xây dựng cấp phép:

- Công trình cấp đặc biệt, cấp I.

- Công trình tôn giáo.

- Công trình di tích lịch sử - văn hóa.

- Công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng.

2. Các công trình do UBND thành phố Đồng Hới và UBND các huyện cấp phép xây dựng:

UBND thành phố Đồng Hới và UBND huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp II đến cấp IV, nhà ở riêng lẻ và công trình hạ tầng kỹ thuật trong các đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Các công trình do UBND xã cấp phép xây dựng:

Nhà ở riêng lẻ đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý theo quy định của UBND huyện.

4. Sở Xây dựng, UBND thành phố Đồng Hới, UBND huyện, UBND xã chịu trách nhiệm đình chỉ dây dựng và xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng các công trình do mình cấp phép xây dựng theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ.

Riêng các công trình do Sở Xây dựng cấp phép nằm trên địa bàn các huyện và các xã thì do UBND các huyện, các xã xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng của các chủ đầu tư.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. UBND các cấp có trách nhiệm kiện toàn bộ máy quản lý theo chức năng được phân cấp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo, thông tin kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện việc phân cấp về quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng để báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng một lần./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2005
Ngày hiệu lực23/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2005/QĐ-UBND phân cấp quy hoạch xây dựng cấp giấy phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2005/QĐ-UBND phân cấp quy hoạch xây dựng cấp giấy phép
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2005/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýPhan Lâm Phương
       Ngày ban hành13/06/2005
       Ngày hiệu lực23/06/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 30/2005/QĐ-UBND phân cấp quy hoạch xây dựng cấp giấy phép

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2005/QĐ-UBND phân cấp quy hoạch xây dựng cấp giấy phép