Quyết định 29/2011/QĐ-UBND

Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 29/2011/QĐ-UBND phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt đã được thay thế bởi Quyết định 36/2016/QĐ-UBND phân công phân cấp lập thẩm định quản lý quy hoạch xây dựng Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 12/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2011/QĐ-UBND phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2011/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 ngày 10 năm 2009 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 ngày 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; khai thác, sản xuất; kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Thông tư 07/2008/ TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20 ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư 09/2010/ TT-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn;

Căn cứ Thông tư 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 670/TTr-SXD ngày 15 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình v/v quy định phân cấp về quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình; Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính Phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban PC, Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Lưu VT, CVXDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạn vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số nội dung cụ thể phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

b) Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các cơ quan được phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được lập theo trình tự từ quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, đến quy hoạch chi tiết. Đồ án quy hoạch chi tiết phải phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn phải phù hợp đồ án quy hoạch xã nông thôn mới.

- Cấp có thẩm quyền phê duyệt loại quy hoạch xây dựng nào thì có trách nhiệm xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng đó, đồng thời có trách nhiệm rà soát quy hoạch theo định kỳ.

- Cơ quan cấp phép xây dựng loại công trình nào thì có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng loại công trình đó.

- Các khu vực nằm trong định hướng, quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì các hoạt động về quy hoạch xây dựng (bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch) được thực hiện theo các quy định về quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp.

- Trình tự, thủ tục, nội dung, thời hạn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng được thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Kinh phí phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng

Kinh phí phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Xây dựng, Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị, Điều 4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó:

- Kinh phí phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng từ ngân sách nhà nước, được cân đối từ nguồn sự nghiệp kinh tế, vốn đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách tỉnh, thành phố, các huyện, các xã, phường, thị trấn; các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác tùy theo từng dự án quy hoạch cụ thể.

- UBND cấp tỉnh lập và cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm đối với các đồ án quy hoạch vùng; quy hoạch chung xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch; các đồ án xây dựng do Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập. UBND thành phố Đồng Hới, UBND các huyện lập và cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm đối với các đồ án quy hoạch xây dựng do mình tổ chức lập và các đồ án quy hoạch do UBND các xã, phường, thị trấn lập. Khuyến khích các xã, phường, thị trấn tự cân đối kinh phí, huy động mọi nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phân công, phân cấp về lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

1. Sở Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với các loại đồ án:

a. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện (các dự án quy hoạch có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 huyện trở lện);

b. Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới; quy hoạch chung đô thị mới; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại; quy hoạch xây dựng các khu chức năng khác ngoài đô thị (khu du lịch, khu di sản, bảo tồn di tích, giáo dục đào tạo, y tế, cụm công nghiệp …) trên địa bàn tỉnh;

c. Đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khác khi được UBND tỉnh giao;

2. Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. UBND thành phố Đồng Hới tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu dân dụng đô thị, quy hoạch trung tâm xã và các khu dân cư, các cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

4. UBND các huyện tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn, các điểm dân cư tập trung và các quy hoạch xây dựng có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính từ 2 xã trở lên trong phạm vi do mình quản lý.

5. UBND cấp xã tổ chức lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn và các công trình phục vụ sản xuất trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

6. Chủ đầu tư các dự án tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng trong phạm vi thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 5. Phân công, phân cấp phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

1. UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đối với các loại quy hoạch sau:

a. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện (các dự án quy hoạch có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 huyện trở lên);

b. Quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tại các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh;

c. Quy hoạch chi tiết các trục đường có bề rộng từ 15m trở lên; Quy hoạch các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng có vị trí tiếp giáp với các trục đường có bề rộng nền đường từ 15m trở lên trong các khu vực có ý nghĩa quan trọng tại các đô thị (bao gồm: Khu vực thuộc các phường Đồng Mỹ, Hải Đình, Phú Hải, Đồng Phú, Hải Thành, Nam Lý, Đức ninh Đông, Bắc Nghĩa, Bắc Lý, các xã Bảo Ninh, Quang Phú, Lộc Ninh thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới; Khu vực trung tâm thị trấn Ba Đồn; Khu vực thuộc thị trấn Quán Hàu, xã Lương Ninh, Vĩnh Ninh của huyện Quảng Ninh), các khu vực trong đô thị mới trên địa bàn tỉnh;

d. Quy hoạch chung đô thị mới (có quy mô tương đương đô thị loại IV, V), quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, các khu chức năng khác ngoài đô thị (khu du lịch, khu di sản, bảo tồn di tích, giáo dục đào tạo, y tế, cụm công nghiệp …có quy mô dưới 500ha);

e. Đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có tính chất quan trọng khác khi cần thiết.

2. UBND thành phố Đồng Hới phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng, quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng có vị trí tiếp giáp với các trục đường rộng dưới 15m trong các khu vực quan trọng tại thành phố Đồng Hới; nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng, quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng tại phường Đồng Sơn, các xã: Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Thuận Đức sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.

3. UBND các huyện phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng sau:

a. Quy hoạch chi tiết tại các thị trấn sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng;

b. Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

c. Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng công trình riêng lẽ phục vụ sản xuất, kinh doanh trên phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

d. Quy hoạch xây dựng có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai xã trở lên trong phạm vi do mình quản lý (trừ các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch nêu tại khoản 1 Điều này);

Điều 6. Thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

1. Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Hới thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các huyện.

Điều 7. Công bố quy hoạch

1. Thời hạn, nội dung, hình thức công bố quy hoạch: trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch phải được tổ chức công bố công khai rộng rãi. Hình thức công bố quy hoạch, nội dung công bố thực hiện theo các quy định tại Điều 32, Luật Xây dựng, Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị.

2. Trách nhiệm công bố quy hoạch:

UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, nơi có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được duyệt chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng công bố công khai quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Cắm mốc quy hoạch

1. Công tác cắm mốc quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị; Khoản 3 điều 32 Luật quy hoạch xây dựng. Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc và tổ chức cắm mốc giới quy hoạch đối các khu vực do mình tổ chức lập quy hoạch. Công tác lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc, tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước về cắm mốc quy hoạch.

2. Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng gồm cắm mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới khu vực cấm xây dựng ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt.

3. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm bảo vệ mốc giới đã được xây dựng ngoài thực địa trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 9. Cung cấp thông tin về quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch

Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cơ quan quản lý kiến trúc quy hoạch thành phố Đồng Hới, cơ quan quản lý kiến trúc quy hoạch các huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Điều 10. Cấp giấy phép quy hoạch

1. Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép quy hoạch đối với các trường hợp sau:

- Trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẽ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt trên địa bàn thành phố Đồng Hới;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (trừ nhà ở) tại các khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Hới chưa có quy hoạch chi tiết hoặc chưa có thiết kế đô thị;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung có quy mô từ 50 ha trở lên, dự án đầu tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa lịch sử của tỉnh tại khu vực trong các đô thị chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

2. UBND thành phố Đồng Hới, UBND các huyện cấp phép quy hoạch cho các dự án không thuộc dự án quy định tại khoản 1 điều này trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 11. Cấp phép xây dựng

1. Sở Xây dựng cấp phép xây dựng đối với các công trình sau:

- Công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II;

- Công trình tôn giáo;

- Công trình tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Công trình kiến trúc (trừ nhà ở), công trình hạ tầng kỹ thuật tại các trục đường phố chính tại thành phố Đồng Hới (UBND tỉnh quy định các trục đường phố chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới); các công trình hai bên tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh;

- Các công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Các công trình thuộc các dự án đầu tư trong khu du lịch, khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại, khu chức năng khác ngoài đô thị (trừ các công trình thuộc dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp).

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Cấp phép công trình quảng cáo sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng;

- Thỏa thuận để Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng, công trình di tích lịch sử văn hóa;

3. Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình:

Cấp phép xây dựng các công trình thuộc các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp (trừ các công trình nêu ở khoản 1, 2, 4 điều này).

4. UBND các huyện, thành phố Đồng Hới:

- Cấp phép xây dựng các công trình cấp III, cấp IV; nhà ở gia đình tại các đô thị thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình nêu tại khoản 1, 2, 3 điều này.

- Riêng tại khu vực quy hoạch xây dựng Khu trung tâm - Khu du lịch Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, các công trình nhà ở gia đình do UBND huyện Bố Trạch cấp phép xây dựng.

5. UBND các xã thuộc thuộc địa bàn các huyện:

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Điều 12. Xử lý vi phạm trật tự xây dựng

- Các tổ chức cá nhân thực hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, thì tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính và các vấn đề có liên quan khác đến việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng.

- Các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố; các công trình xây dựng trong các Khu kinh tế, công nghiệp do Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình cấp phép xây dựng; UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình; UBND các xã, phường, thị trấn nơi có công trình xây dựng có trách nhiệm đình chỉ xây dựng khi chủ đầu tư vi phạm hoạt động xây dựng, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng để phối hợp xử lý vi phạm.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. UBND các cấp có trách nhiệm kiện toàn bộ máy, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 14. Tổ chức thực hiện.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện việc phân cấp đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, giới thiệu địa điểm xây dựng và cấp phép xây dựng để báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng một lần.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo, thông tin kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2011
Ngày hiệu lực30/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2011/QĐ-UBND phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2011/QĐ-UBND phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Hữu Hoài
       Ngày ban hành20/12/2011
       Ngày hiệu lực30/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2011/QĐ-UBND phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2011/QĐ-UBND phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt