Quyết định 113/QĐ-UBND

Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 113/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CÁ BIỆT CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 2523/STP-XDKTVB ngày 30 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2016 (có Phụ lục 01, 02 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

148/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2016

 

2

Nghị quyết

151/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

3

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011

Về việc thông qua quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

4

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

03/11/2016

 

5

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011

Về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 22

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 112/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

01/01/2016

 

6

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

Mức thu học phí theo quy định tại Nghị quyết được áp dụng từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015. Đồng thời, hiện nay Nghị quyết này đã hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

7

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

8

Nghị quyết

52/2012/NQHĐND ngày 08/12/2012

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011

Vì đã hoàn thành việc tổng quyết toán và đã thực hiện thu, chi ngân sách của các năm tiếp theo

31/12/2013

 

9

Nghị quyết

63/2013/NQHĐND ngày 18/7/2013

Về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

10

Nghị quyết

85/2014/NQHĐND ngày 15/7/2014

Về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

11

Nghị quyết

86/2014/NQHĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

12

Nghị quyết

92/2014/NQHĐND ngày 10/12/2014

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015

Vì đã hoàn thành việc tổng quyết toán và đã thực hiện thu, chi ngân sách của các năm tiếp theo

01/01/2016

 

13

Nghị quyết

93/2014/NQHĐND ngày 11/12/2014

Về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

14

Nghị quyết

94/2014/NQHĐND ngày 11/12/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

Vì Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2016

 

15

Nghị quyết

109/2015/NQHĐND ngày 10/12/2015

Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014

Vì đã hoàn thành việc tổng quyết toán và đã thực hiện thu, chi ngân sách của các năm tiếp theo

31/12/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

16

Quyết định

821/QĐ-UB ngày 03/8/1996

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình thời kỳ 1996 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2010

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

17

Quyết định

1598/QĐ-UB ngày 16/12/1997

Về việc quy định mức giá đền bù tài sản có trên đất, khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 1301/QĐ-UB ngày 14/7/2000

14/7/2000

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

18

Quyết định

39/1998/QĐ-UB ngày 22/6/1998

Về việc quy định các khoản thu, mức thu từng loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực

22/01/2003

 

19

Quyết định

953/QĐ-UB ngày 19/6/1999

Về việc thành lập Hội đồng định giá bán đấu giá tài sản sung công quỹ Nhà nước

Các căn cứ ban hành văn bản tại quyết định liên quan đến đấu giá đã được thay thế qua nhiều văn bản

02/02/2005

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

20

Quyết định

1067/QĐ-UB ngày 05/7/1999

Về việc điều chỉnh giá giao, giá bán lẻ muối hầm trộn i ốt

Không còn phù hợp với tình hình KT - XH hiện nay

13/01/2006

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

21

Quyết định

1122/QĐ-UB ngày 15/7/1999

Quy định giá trần một số thiết bị phát thanh truyền hình để tổ chức đấu thầu

Quyết định căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá, tuy nhiên Quyết định này đã hết hiệu lực

31/5/2006

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

22

Quyết định

66/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2006

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2006

 

23

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Quy định mức hỗ trợ, cơ chế quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 12/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường, hỗ trợ hoạt động văn hóa, thông tin và hỗ trợ trợ giúp pháp lý thực hiện từ năm 2008 đến hết năm 2010; hỗ trợ học sinh tính theo năm học từ tháng 9 năm 2007 đến hết năm học 2009 - 2010. Vì vậy đã hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2010

 

24

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2016

 

25

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

- Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 và Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012. Đã được công bố hết hiệu lực một phần

- Đến nay đã hết thời hạn quy định trong văn bản

01/01/2013

 

26

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

01/01/2016

 

27

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh

Quyết định căn cứ Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên Nghị quyết này đã hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

28

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 18/02/2011

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

08/12/2014

 

29

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

Quyết định căn cứ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 của HĐND tỉnh, tuy nhiên, Nghị quyết này đã hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016. Đồng thời, một số mức thu học phí đã được quy định chi tiết cụ thể tại Phụ lục số 08 kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND

01/01/2017

 

 

30

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định căn cứ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, Nghị quyết này đã hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

31

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

32

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013

Về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định này đã được sửa đổi bởi Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và đã được công bố hết hiệu lực một phần

Đồng thời, Quyết định 17/2013/QĐ-UBND căn cứ Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên Nghị quyết này đã hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

33

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013

Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Quảng Bình

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2015

 

34

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Ban hành quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016

06/6/2016

 

35

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2014

 

36

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình sản xuất và cung cấp

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

28/11/2016

 

37

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2014

09/5/2016

 

38

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2015

 

39

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2015

 

40

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định căn cứ Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên Nghị quyết này đã hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

 

41

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết đỊnh số 41/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

25/12/2016

 

42

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 27/01/2015

Về việc phê duyệt điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

09/5/2016

 

43

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

25/4/2016

 

CHỈ THỊ

44

Chỉ thị

14/CT-UB ngày 07/4/1992

về việc thực hiện chế độ thu thuế tài nguyên đối với việc khai thác vật liệu địa phương

Một số văn bản được nêu trong Chỉ thị để triển khai thực hiện đã hết hiệu lực

18/9/1998

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

45

Chỉ thị

25/CT-UB ngày 26/5/1992

Về việc tăng cường công tác thu ngân sách của các đơn vị kinh tế quốc doanh

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/12/2016

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

46

Chỉ thị

29/CT-UB ngày 10/6/1992

Về việc tăng cường công tác quản lý thu lệ phí trước bạ

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

47

Chỉ thị

44/CT-UB ngày 07/11/1992

Về việc quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn viện trợ khắc phục hậu quả lũ lụt

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/1993

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

48

Chỉ thị

02/CT-UB ngày 25/02/1994

Về một số quy định trong chi tiêu

Không còn phù hợp với địa phương trong tình hình mới

31/12/2016

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

49

Chỉ thị

16/CT-UB ngày 04/8/1994

Về việc thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu hành chính sự nghiệp và xây dựng cơ bản

Hết hiệu lực bởi Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 25/5/1996

25/5/1996

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

50

Chỉ thị

13/CT-UB ngày 07/4/1995

Về việc triển khai chủ trương cho vay ưu đãi đối với các hộ nghèo ở vùng nông thôn

Chỉ thị thực hiện theo Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1992. Tuy nhiên văn bản này đã hết hiệu lực bởi Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997

01/10/1998

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

51

Chỉ thị

23/CT-UB ngày 24/4/1995

Về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách cho hộ sản xuất vay vốn

Các văn bản quy định về chính sách vay vốn để phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được thay đổi qua các thời kỳ

25/7/2015

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

52

Chthị

04/1999/CT-UB ngày 05/02/1999

Về tăng cường công tác quản lý thu thuế xây dựng cơ bản

Vì Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2004

 

53

Chỉ thị

29/1999/CT-UB ngày 17/6/1999

Về kiểm tra việc lập và sử dụng công quỹ

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

 

54

Chỉ thị

37/1999/CT-UB ngày 13/8/1999

Về việc nghiêm cấm đặt ra các khoản thu trái phép khi làm thủ tục giao đất chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

 

55

Chỉ thị

33/2001/CT-UB ngày 30/11/2001

Về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân

Việc quản lý thuế hiện nay được thực hiện theo Luật Quản lý thuế năm 2006

01/7/2007

 

56

Chỉ thị

01/2003/CT-UB ngày 08/01/2003

Về việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ

Chỉ thị áp dụng quy định tại Pháp lệnh Giá 2002, tuy nhiên văn bản này đã được thay thế bởi Pháp lệnh Giá năm 2013

01/01/2013

 

57

Chỉ thị

27/2003/CT-UB ngày 23/7/2003

Về tăng cường quản lý và chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân

Việc quản lý thuế hiện nay được thực hiện theo Luật Quản lý thuế năm 2006

01/7/2007

 

58

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND ngày 13/6/2005

về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu NSNN

Việc chi tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu NSNN hiện nay được thực hiện theo Công văn số 1346/UBND-KTTH ngày 24/8/2016 về việc tăng cường các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, góp phần tăng thu NSNN

24/8/2016

 

II. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NGHỊ QUYT

59

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011

Về việc thông qua chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

Hết giai đoạn quy định trong văn bản

31/12/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

60

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011

Về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015

Hết giai đoạn quy định trong văn bản

31/12/2015

 

61

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011

Về việc ban hành Quy định bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực xây dựng

Các TTHC quy định trong Quyết định đã được thay thế, bãi bỏ bởi:

- Luật Xây dựng 2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP;

- Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013;

- Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh.

01/4/2013

 

62

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015

30/11/2015

 

63

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao đất làm nhà ở; cho thuê đất và đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

11/12/2016

 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

NGHỊ QUYẾT

64

Nghị quyết

15/NQ-HĐND ngày 21/7/2004

Ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 1999 - 2004

Hết giai đoạn thực hiện được nêu trong văn bản

31/12/2004

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

65

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Vì HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã kết thúc

30/6/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

66

Quyết định

08/QĐ-UB ngày 10/7/1989

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sản xuất kinh doanh và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Bình

Các căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã được kiện toàn

20/5/2014

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

67

Quyết định

55/1998/QĐ-UB ngày 16/9/1998

Về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010

25/02/2010

 

68

Quyết định

47/2002/QĐ-UB ngày 14/6/2002

Về việc thành lập Chi cục Phát triển lâm nghiệp

Được thay thế bi Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 24/10/2006

24/10/2016

 

69

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2008

Ban hành Quy đỊnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

19/5/2016

 

70

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

19/5/2016

 

71

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

04/11/2016

 

72

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, TB & XH tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

14/7/2016

 

73

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

18/3/2016

 

74

Quyết định

33/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

04/9/2016

 

75

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

18/3/2016

 

76

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

18/3/2016

 

77

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

14/7/2016

 

78

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

18/3/2016

 

79

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016

06/5/2016

 

80

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

10/7/2016

 

81

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016

11/7/2016

 

82

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

18/3/2016

 

83

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

18/3/2016

 

84

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

19/5/2016

 

85

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

10/7/2016

 

86

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016

08/7/2016

 

87

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

11/12/2016

 

88

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

18/3/2016

 

89

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

31/3/2016

 

CHỈ THỊ

90

Chỉ thị

43/2000/CT-UB ngày 20/11/2000

Về việc triển khai thực hiện đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước

Chỉ thị thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ca Chính phủ. Tuy nhiên hiện nay các văn bản này đã hết hiệu lực thi hành

23/8/2007

 

91

Chthị

24/2006/CT-UBND ngày 11/7/2006

Về việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp các cấp

Chỉ thị áp dụng một số nội dung theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của liên Bộ Tư pháp - Nội vụ. Nhưng Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành và hiện nay hệ thống cơ quan tư pháp ở đa phương đã được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014

15/02/2015

 

92

Chỉ thị

31/2006/CT-UBND ngày 11/9/2006

Về việc kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý

Chỉ thị thực hiện theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005 của Liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, hiện nay các văn bản này đã hết hiệu lực thi hành

25/8/2011

 

IV. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN BIỂN, HẢI ĐẢO, THỦY SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG

NGHỊ QUYẾT

93

Nghị quyết

47/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006

Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

94

Nghị quyết

77/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

95

Nghị quyết

70/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

96

Nghị quyết

127/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

97

Nghị quyết

73/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 -2015, tầm nhìn đến năm 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

01/01/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

98

Quyết định

11/QĐ-UB ngày

06/01/1990

Ban hành Quy định về bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản

Các căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và một số quy định không còn phù hợp với quy định mới

31/12/2016

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

99

Quyết định

43/2001/QĐ-UBND ngày 19/12/2001

Về việc thành lập Ban Chđạo Chương trình nuôi và chế biến thủy sản xuất khẩu của tỉnh

Các thành viên của Ban Chỉ đạo đều đã được chuyển đổi vị trí công tác và Sở Thủy sản (cơ quan thường trực) nay đã được hp nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT

25/3/2008

 

100

Quyết định

27/2002/QĐ-UB ngày 08/4/2002

Về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường tình Quảng Bình đến năm 2010

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2010

 

101

Quyết định

44/2002/QĐ-UBND ngày 13/5/2002

Về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dịch vụ hậu cần và neo đậu trú bão cho các tàu thuyền nghề cá Hòn La - tỉnh Quảng Bình

Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực và Sở Thủy sản nay đã được hợp nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT

25/3/2008

 

102

Quyết định

52/2003/QĐ-UBND ngày 01/10/2003

Về việc thành lập Hội đồng phân loại, đánh giá, xử lý nợ các dự án đánh bắt hải sản xa bờ tỉnh Quảng Bình

Các thành viên của Hội đồng đều đã được chuyển đổi vị trí công tác và đã được kiện toàn

31/12/2016

 

103

Quyết định

13/2004/QĐ-UBND ngày 22/3/2004

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt hải sản xa bờ

Nội dung văn bản viện dẫn Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 về quy chế bán đấu giá, tuy nhiên hiện nay Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành và nội dung về quy chế bán đấu giá đã được quy định tại các văn bản mới

10/02/2005

 

104

Quyết định

02/2005/QĐ-UBND ngày 10/01/2005

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ tỉnh Quảng Bình

Các văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và các thành viên Ban Chi đạo đã được thay đổi

31/12/2016

 

105

Quyết định

68/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

106

Quyết định

37/2005/QĐ-UBND ngày 28/7/2005

Về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2010

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2010

 

107

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

Hết hiệu lực quy định trong văn bản

31/12/2015

 

108

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tiên địa bàn tỉnh đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông)

Hết hiệu lực quy định trong văn bản

31/12/2015

 

109

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND ngày 20/12/2009

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015

Hết hiệu lực quy định trong văn bản

31/12/2015

 

110

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 -2015, tầm nhìn đến năm 2020

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

06/01/2014

 

111

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tình Quảng Bình giai đoạn 2011 -2015, tầm nhìn đến năm 2020

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

01/01/2016

 

112

Quyết định

2195/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và Công an tình Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

04/6/2016

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

113

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015

Về việc bổ sung quy hoạch và điều chỉnh tọa độ điểm góc khu vực khoáng sản trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tình Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tình Quảng Bình

Quyết định điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND Tuy nhiên Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

01/01/2016

 

CHỈ THỊ

114

Chỉ thị

13/CT-UB ngày 05/6/1997

Về việc cấm dùng hệ thống đèn cao áp thủy ngân và máy phát điện có công suất điện vượt qua giới hạn nguồn sáng cho phép để đánh bắt hải sản

Việc quy định phương tiện làm các nghề khai thác thủy sản kết hợp ánh sáng phải thực hiện quy định về việc sử dụng nguồn sáng trong khai thác thủy sản sau đó đã được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản

04/4/2006

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

115

Chỉ thị

35/2000/CT-UB ngày 25/9/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm để bảo vệ nguồn li tôm hùm

Các văn bản được viện dẫn để quy định nội dung tại Chthị này đã hết hiệu lực thi hành và nội dung trong Chthị không còn phù hợp với tình hình mi

16/7/2003

 

116

Chỉ thị

16/CT-UBND ngày 06/9/2014

Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Hết thi hạn quy định trong văn bản

31/12/2014

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

V. LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BỘ LUẬT: HÌNH SỰ, DÂN SỰ VÀ BỘ LUẬT: TỐ TỤNG HÌNH S, TỔ TỤNG DÂN SỰ

117

Quyết định

17/2004/QĐ-UB ngày 26/4/2004

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Bộ luật Tố tụng hình s năm 2003

Không còn đối tượng điều chỉnh do hiện nay thực hiện theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

01/7/2016

 

118

Quyết định

85/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

Không còn đối tượng điều chỉnh do hiện nay thực hiện theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

01/7/2016

 

119

Quyết định

01/2006/QĐ-UBBND ngày 06/01/2006

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật Dân sự

Không còn đối tượng điều chỉnh vào ngày 01/01/2017 cùng thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Dân sự năm 2015

01/01/2017

 

VI. LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

120

Chỉ thị

33/CT-UB ngày 19/7/1996

Về việc tăng cường công tác Bảo hiểm xã hội

Đây là Chỉ thị xác định tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện Điều lệ, chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, Điều lệ Bảo hiểm xã hội được ban hành theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ. Đến nay, việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đã được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

06/01/2007

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

VII. LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

121

Chỉ thị

22/CT-UB ngày 14/5/1990

Về việc thực hiện Quyết định số 162/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định của Hội nghị tổng kết công tác Dân số và KHHGĐ tháng 4/1990

Quyết định số 162/HĐBT đã hết hiệu lực thi hành

03/10/2003

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

VIII. LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC XÂY DỰNG - GIAO THÔNG - THỦY LỢI

122

Quyết định

721/QĐ-UB ngày 05/8/1994

Về việc quy định phạm vi bảo vệ đê điều

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016

05/11/2016

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

123

Quyết định

985/QĐ-UB ngày 13/8/1997

Về việc ban hành bản Quy định phân cấp quản lý đê điều

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016

05/11/2016

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

124

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016

12/11/2016

 

125

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thoát nước tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

29/12/2016

 

126

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

Về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016

12/11/2016

 

IX. LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

127

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016

19/8/2016

 

X. LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

128

Quyết định

114/QĐ-UB ngày 20/02/1997

Về việc ban hành bản quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn

Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản hiện đã hết hiệu lực thi hành

23/7/1999

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

129

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2011 - 2015

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

09/9/2016

 

130

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015

Ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

09/6/2016

 

XI. LIÊN QUAN ĐẾN PHÍ, LỆ PHÍ

131

Quyết định

639/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

Về việc ban hành Quy định “Mức thu thủy lợi phí và mức bù thủy lợi phí đối với tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013

22/6/2013

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

132

Quyết định

2359/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Về việc quy định tạm thời mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ % phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

11/8/2014

Văn bản cá biệt có chứa QPPL

XII. LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

QUYẾT ĐỊNH

133

Quyết định

45/1999/QĐ-UB ngày 19/11/1999

Về việc ban hành quy định về thủ tục, quy trình công chứng di chúc

Các căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành và thủ tục, qui trình công chứng di chúc đã được quy định cụ thể tại Luật Công chứng 2006 (hiện nay đã được thay thế bởi Luật Công chứng năm 2014)

01/7/2007

 

CHỈ THỊ

134

Chỉ thị

18/2010/CT-UBND ngày 23/11/2010

Về tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Các văn bản được triển khai trong Chỉ thị đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2015

 

XIII. LĨNH VỰC KHÁC

135

Chỉ thị

08/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013-2015

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2015

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC RA SOÁT TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định s113/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ và mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần vào ngày 01/01/2017

2

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Về việc điều chỉnh Điểm 3, Mục II, Phụ lục số I ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình

Một số nội dung tại Quyết định đã được điều chỉnh bởi Quyết đỊnh số 47/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

01/01/2016

Hết hiệu lực một phần

3

Quyết định

25/2014/QĐ -UBND ngày 14/10/2014

Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Điều 4 của Quyết định được sửa đổi bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

09/4/2016

Hết hiệu lực một phần

II. LĨNH VỰC KHÁC

4

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007

Ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khoản 3 Điều 11 Quyết định bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

09/12/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2017
Ngày hiệu lực13/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 113/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 113/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu113/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Tiến Hoàng
       Ngày ban hành13/01/2017
       Ngày hiệu lực13/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 113/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình

             • 13/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực