Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi và phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ lợi phòng chống lụt bão Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND chức năng cơ cấu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình 2016 và được áp dụng kể từ ngày 18/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ lợi phòng chống lụt bão Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THUỶ LỢI VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định các tổ chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số l050/TT-SNN ngày 08 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi cục Thuỷ lợi và phòng, chống lụt, bão trên cơ sở tổ chức lại Phòng Thuỷ lợi và Chi cục Phòng chống lụt, bão và quản lý đê điều thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục phòng, chống lụt, bão và quản lý đê điều. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT);
- Cục Quản lý đê điều & phòng,
chống lụt, bão (Bộ NN&PTNT);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh Ủy; ,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THUỶ LỢI VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi cục Thuỷ lợi và phòng, chống lụt, bão (sau đây gọi tắt và Chi cục) là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở) thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành trong lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều (gọi chung là thuỷ lợi) và phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn (gọi chung là phòng, chống lụt, bão) trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình.

Chi cục chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và công tác của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý đê điều, phòng, chống lụt, bão, Cục Thuỷ lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; trụ sở tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Chi cục trình Giám đốc Sở ban hành hoặc đề nghị Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án theo tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Quản lý, chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực thuỷ lợi, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn; hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn hán, úng ngập, chua phèn, xâm nhập mặn, bảo vệ đê điều; phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan để chỉ đạo vận hành, bảo vệ các công trình thuỷ lợi, đê điều.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất thuỷ lợi tổ chức cắm mốc chỉ giới trên thực địa và xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện việc di dời công trình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ đê điều và bãi sông theo quy định.

4. Hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê, kè, cống; về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V; việc quyết định phân 1ũ, chậm lũ để hộ đê trong phạm vi của địa phương theo quy định; quản lý sông, suối, khai thác sử dụng và phát triển các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch và bảo vệ các công trình; thực hiện các quy định quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều.

5. Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý được giao; chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý kỹ thuật các sự cố, phối hợp quản lý các tuyến đê phân cấp cho cấp huyện và cấp xã quản lý; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc ngành lập phương án phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, phương án bảo vệ các công trình thuỷ lợi, đê điều theo quy định của pháp luật.

Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý được phân cấp theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp tham mưu cho Giám đốc Sở và UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai, triển khai các phương án, các biện pháp phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo hộ đê; bảo vệ các khu dân cư, cơ sở kỉnh tế, khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra trong phạm vi toàn tỉnh. Tham gia kiểm tra thực hiện phương án PCLB, giảm nhẹ thiên tai của cơ sở đã được phê duyệt;

7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; là Văn phòng của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thông tin cảnh báo, dự báo, báo cáo kịp thời về tình hình lụt, bão cho Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các ngành, các cấp có liên quan; chủ trì tổng hợp tình hình thiệt hại lụt, bão, thiên tai cho Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo lên cấp trên;

8. Trình Giám đốc Sở chương trình, biện pháp thực hiện cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao;

9. Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp cùng các ngành nghiên cứu xây dựng, thẩm định các dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến lĩnh vực thuỷ lợi, phòng, chống lụt, bão.

10. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chuẩn bị các dự án trình và làm việc với các tổ chức Quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ về chuyên môn và vốn đầu tư trên lĩnh vực thuỷ lợi, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn khi được cấp có thẩm quyền giao;

11. Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình: thuỷ lợi, đê điều, kè, cống, chống sạt, lở ven sông, ven biển phòng, chống lụt, bão khi được cấp có thẩm quyền giao.

12. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật;

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở; Ban chỉ huy phòng chống bụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Chi cục: Gồm có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng

Chi cục trưởng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chi cục trưởng. Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các tổ chức chuyên môn thuộc Chi cục:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp

+ Phòng Phòng, chống bụt, bão

+ Phòng Thuỷ lợi, đê điều

Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Chi cục. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

2. Về biên chế

Biên chế của Chi cục được giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2009
Ngày hiệu lực21/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ lợi phòng chống lụt bão Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ lợi phòng chống lụt bão Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành11/08/2009
        Ngày hiệu lực21/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ lợi phòng chống lụt bão Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ lợi phòng chống lụt bão Quảng Bình