Quyết định 18/2013/QĐ-UBND

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013 – 2015 tỉnh Quảng Bình

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 113/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 13/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2013/QĐ-UBND tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI GIAI ĐOẠN 2013-2015 TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 và số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Xét Công văn số 584/STP-XDVB ngày 31/5/2013 của Sở Tư pháp về việc góp ý dự thảo tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tại Công văn số: 120/BDT-ĐCĐC ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013 – 2015 tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Nguồn vốn phân bổ: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2013 - 2015.

2. Nguyên tắc phân bổ:

- Thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; đầu tư đúng nội dung, đúng đối tượng.

- Bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải. Ưu tiên vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng sâu, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã chưa được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn I, II.

- Phân bổ theo phương thức tính điểm.

3. Tiêu chí phân bổ vốn:

- Tiêu chí dân số, gồm 2 tiêu chí: tổng số dân và số người dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn;

- Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, gồm 2 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ hộ cận nghèo của các xã đặc biệt khó khăn;

- Tiêu chí diện tích tự nhiên của các xã đặc biệt khó khăn;

- Tiêu chí vị trí địa lý, gồm 3 tiêu chí: xã miền núi, xã vùng cao, xã biên giới;

- Tiêu chí đặc thù: thời điểm xã được thụ hưởng Chương trình 135.

4. Xác định số điểm của từng tiêu chí và số điểm của từng xã:

4.1. Xác định số điểm của từng tiêu chí:

a) Tiêu chí dân số: cách tính cụ thể như sau:

* Điểm của tiêu chí tổng dân số

- Xã có dân số từ 1.000 người trở xuống được tính 1 điểm.

- Xã có dân số trên 1.000 người, cứ tăng thêm 1.000 người được tính thêm 0,1 điểm.

Dân số của các xã để tính điểm được xác định căn cứ vào số liệu niên giám thống kê các huyện năm trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

* Điểm tiêu chí dân số người dân tộc thiểu số

- Xã có dân số người dân tộc thiểu số từ 100 người trở xuống được tính 0,1 điểm.

- Xã có dân số người dân tộc thiểu số từ 101 người đến 500 người được tính 0,2 điểm.

- Xã có dân số người dân tộc thiểu số trên 500 người, cứ tăng thêm 500 người được tính thêm 0,1 điểm.

Dân số người dân tộc thiểu số của các xã để tính điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Ban Dân tộc tỉnh trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

b) Tiêu chí về trình độ phát triển:

* Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo.

- Xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở xuống được tính 1 điểm.

- Xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%, cứ tăng thêm 5% hộ nghèo được tính thêm 0,1 điểm.

* Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ cận nghèo:

- Xã có hộ cận nghèo, cứ mỗi 10% hộ cận nghèo được tính 0,1 điểm.

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo được xác định căn cứ số liệu công bố của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

c) Tiêu chí về diện tích đất tự nhiên:

- Xã có diện tích tự nhiên từ 10.000 ha trở xuống được tính 1 điểm.

- Xã có diện tích tự nhiên trên 10.000 ha, cứ 10.000 ha tăng thêm được tính thêm 0,1 điểm.

Diện tích đất tự nhiên của các xã để tính điểm căn cứ vào số liệu niên giám thống kê các huyện năm trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

d- Tiêu chí về vị trí địa lý:

Xã miền núi được tính 0,5 điểm, xã vùng cao được tính 0,7 điểm, xã vùng cao biên giới được tính 1,0 điểm.

Vị trí địa lý căn cứ theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh năm trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

e) Tiêu chí đặc thù: xã lần đầu tiên được hưởng thụ Chương trình 135 từ 2007 trở về sau được cộng 0,5 điểm; xã lần đầu tiên được hưởng thụ Chương trình 135 từ 2013 trở về sau được cộng 0,7 điểm.

Tiêu chí đặc thù căn cứ theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh năm trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

4.2. Tổng số điểm phân bổ vốn cho từng xã: là tổng cộng điểm được xác định theo 5 tiêu chí tại mục 4.1, Điều 1. Số điểm của 5 tiêu chí khi tính tổng điểm được làm tròn đến một chữ số thập phân (phần mười).

Tổng số điểm phân bổ vốn cho từng xã

=

Điểm tiêu chí dân số

+

Điểm tiêu chí trình độ phát triển

+

Điểm tiêu chí diện tích đất tự nhiên

+

Điểm tiêu chí vị trí địa lý

+

Điểm tiêu chí đặc thù

5. Xác định mức vốn cho từng xã:

Vốn phân bổ cho từng xã theo từng dự án được tính theo công thức sau:

Vx =

TVpb

----------

TDtct

x Dtcx

Trong đó:

- Vx: Vốn phân bổ cho xã theo từng dự án.

- TVpb: Tổng vốn phân bổ của các xã đặc biệt khó khăn toàn tỉnh cho từng dự án.

- TDtct: Tổng cộng điểm phân bổ vốn của tất cả các xã đặc biệt khó khăn toàn tỉnh.

- Dtcx: Tổng số điểm phân bổ vốn cho xã được tính vốn.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Dân tộc, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban Dân tộc;
- TT HĐND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo QB;
- Công báo tỉnh, website tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KTN, XDCB;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2013
Ngày hiệu lực12/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2013/QĐ-UBND tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2013/QĐ-UBND tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành02/08/2013
        Ngày hiệu lực12/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2013/QĐ-UBND tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2013/QĐ-UBND tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 Quảng Bình