Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 13/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 13/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 113/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 13/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 13/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2014/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2010/QĐ-UBND NGÀY 22/11/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1905/KHĐT-TH ngày 16/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đối tượng: Từ huyện, thành phố sang huyện, thành phố, thị xã trong toàn bộ Quyết định số 13/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh.

- Bổ sung thêm tại tiểu mục đ – Các tiêu chí bổ sung khoản 6. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể, mục I của Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh nội dung:

+ Thị xã thuộc tỉnh được tính: 10 điểm

Điều 2. Các nội dung khác về Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành và là cơ sở để xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố năm 2015.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường Trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban KT-NS, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PTTH Quáng Bình;
- TT Tin học, Công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 13/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Quảng Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 13/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Hữu Hoài
       Ngày ban hành18/12/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 13/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2014/QĐ-UBND điều chỉnh 13/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Quảng Bình