Quyết định 17/2013/QĐ-UBND

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định mới, điều chỉnh phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh phí lệ phí bãi bỏ các khoản đóng góp Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 113/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 13/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh phí lệ phí bãi bỏ các khoản đóng góp Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỚI, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ BÃI BỎ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 8 về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu như sau:

1. Quy định mức thu các loại phí

a. Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô:

- Đối với loại xe có dung tích xy lanh đến 100cm3: 50.000 đồng/năm.

- Đối với loại xe có dung tích xy lanh trên 100cm3: 105.000 đồng/năm.

- Phương thức thu phí: Thực hiện theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

b. Phí tham quan các tuyến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng:

- Tuyến du lịch “Rào Thương - Hang Én” (bao gồm 10 điểm tham quan du lịch): Mức thu: 400.000 đồng/người/lượt.

- Tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung” (bao gồm 06 điểm tham quan du lịch): Mức thu: 240.000 đồng/người/lượt.

(Do đặc thù của 02 tuyến du lịch sinh thái mạo hiểm nên không tổ chức cho trẻ em tham quan).

2. Quy định tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu

a. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí xe mô tô:

- Đối với các phường, thị trấn: 10% số phí thu được.

- Đối với các xã: 20% số phí thu được.

b. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí tuyến du lịch “Rào Thương - Hang Én” và tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung”: 53% số phí thu được.

3. Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái): Từ 12% xuống 10%.

Điều 2. Bãi bỏ các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động quy định tại Điểm 1, Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái) quy định tại Điểm 4, Khoản II, Điều 1 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc kho bạc Nhà n­ước tỉnh; Thủ tr­ưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2013
Ngày hiệu lực12/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh phí lệ phí bãi bỏ các khoản đóng góp Quảng Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh phí lệ phí bãi bỏ các khoản đóng góp Quảng Bình
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu17/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
     Người kýNguyễn Xuân Quang
     Ngày ban hành02/08/2013
     Ngày hiệu lực12/08/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh phí lệ phí bãi bỏ các khoản đóng góp Quảng Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh phí lệ phí bãi bỏ các khoản đóng góp Quảng Bình