Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND phí lệ phí các khoản đóng góp Quảng Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND mức thu phí lệ phí học phí tỷ lệ phần trăm trích lại đơn vị thu Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND phí lệ phí các khoản đóng góp Quảng Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2013/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỚI, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ BÃI BỎ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 711/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và quy định tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Quy định mức thu các loại phí:

a. Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô:

- Đối với loại xe có dung tích xy lanh đến 100cm3: 50.000 đồng/năm.

- Đối với loại xe có dung tích xy lanh trên 100cm3: 105.000 đồng/năm.

- Phương thức thu phí: Thực hiện theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

b. Phí tham quan các tuyến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng:

- Tuyến du lịch “Rào Thương - Hang Én” (bao gồm 10 điểm tham quan du lịch): Mức thu: 400.000 đồng/người/lượt.

- Tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung” (bao gồm 06 điểm tham quan du lịch): Mức thu: 240.000 đồng/người/lượt.

(Do đặc thù của 02 thuyến du lịch sinh thái mạo hiểm nên không tổ chức cho trẻ em tham quan).

2. Quy định tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu:

a. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí xe mô tô:

- Đối với các phường, thị trấn: 10% số phí thu được.

- Đối với các xã: 20% số phí thu được.

b. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí tham quan tuyến du lịch “Rào Thương - Hang Én” và tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung”: 53% số phí thu được.

3. Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái): từ 12 % xuống 10%

Điều 2. Bãi bỏ các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động quy định tại Điểm 1, Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái) quy định tại Điểm 4, Khoản II, Điều 1, Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua quy định mới, điều chỉnh và bải bõ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

 Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 - Chính phủ;                                                           
 - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
 - Bộ Tài chính;
 - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
 - Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
 - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;              
 - Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
 - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
 - Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
 - Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh Quảng Bình;
 - Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
 Lương Ngọc Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu63/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2013
Ngày hiệu lực28/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND phí lệ phí các khoản đóng góp Quảng Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND phí lệ phí các khoản đóng góp Quảng Bình
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu63/2013/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
     Người kýLương Ngọc Bính
     Ngày ban hành18/07/2013
     Ngày hiệu lực28/07/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND phí lệ phí các khoản đóng góp Quảng Bình

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND phí lệ phí các khoản đóng góp Quảng Bình