Quyết định 2359/QĐ-UBND

Quyết định 2359/QĐ-UBND năm 2013 quy định tạm thời mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ % phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình

Quyết định 2359/QĐ-UBND 2013 mức thu nộp quản lý phân chia phí sử dụng bến bãi cửa khẩu Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 15/2014/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng bến bãi phương tiện vận tải chở hàng hóa Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2359/QĐ-UBND 2013 mức thu nộp quản lý phân chia phí sử dụng bến bãi cửa khẩu Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2359/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU, CƠ QUAN TỔ CHỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG; TỶ LỆ % PHÂN CHIA PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA QUA KHU VỰC CÁC CỬA KHẨU CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/ 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 225/TTHĐND ngày 30/8/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc nhất trí với chủ trương thí điểm thu phí và nội dung Đề án thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thí điểm thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tại các Tờ trình số: 802/TTr-KKT ngày 30/7/2013 và số 908/TTr-KKT ngày 15/8/2013 và của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1522/STC-GCS ngày 09/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ % phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

a) Mức thu (có Phụ lục kèm theo).

b) Cơ quan tổ chức thu, đối tượng nộp phí:

- Cơ quan tổ chức thu phí: Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh trực tiếp tổ chức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải có chở hàng hóa ra, vào khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

- Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ có phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa gửi kho ngoại quan qua khu vực các cửa khẩu đất liền của tỉnh Quảng Bình (trừ hàng hóa viện trợ, cứu trợ thiên tai, hàng hóa quân sự).

c) Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thu được: Cơ quan trực tiếp tổ chức thu phí có trách nhiệm niêm yết công khai mức thu phí tại địa điểm thu phí; lập, giao biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí; làm thủ tục nộp hết số tiền phí đã thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình: Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước và được điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn thực hiện quy trình thu phí và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng biên lai thu phí, tiền phí thu được theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Ban quản lý Khu kinh tế:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức triển khai thực hiện việc đặt địa điểm thu phí theo nguyên tắc: tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp phí và đảm bảo quản lý chặt chẽ các phương tiện vận tải ra, vào khu vực cửa khẩu;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải Quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Kho Bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thu phí; định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo số tiền phí đã thu và nộp ngân sách nhà nước về UBND tỉnh, Sở Tài chính và Cục Thuế;

- Hàng năm lập dự toán chi phí cho các lực lượng tham gia thu phí gửi Sở Tài chính tổng hợp để giao dự toán từ đầu năm theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế lập dự toán thu, chi Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu; kiểm tra và quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác triển khai thu phí theo đúng chế độ quy định;

- Phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

4. Các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND các huyện: Bố Trạch, Minh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chức năng tại khu vực cửa khẩu phối hợp với Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài chính, Cục Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác thu phí theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. Trong thời gian thực hiện Quyết định này, không thu phí trông giữ xe ô tô ra vào bến bãi tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo tại Điểm 2, Mục I, Điều 1, Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện: Bố Trạch và Minh Hóa, Giám đốc Công ty Quản lý hạ tầng Khu Kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KTNS- HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TTTT, Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Báo QB, Đài PTTH QB;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA QUA KHU VỰC CÁC CỬA KHẨU CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh)

Số TT

Phương tiện

Đơn vị tính

Mức thu phí (đồng)

I

Phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu

 

 

1

Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn

đồng/xe/lượt

50.000

2

Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/xe/lượt

100.000

3

Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet.

đồng/xe/lượt

200.000

4

Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet

đồng/xe/lượt

300.000

II

Phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập-tái xuất, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa gửi kho ngoại quan

 

 

1

Phương tiện vận tải chở hàng hóa là quặng các loại

 

 

1.1

Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn

đồng/xe/ lượt

200.000

1.2

Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/xe/ lượt

300.000

1.3

Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet

đồng/xe/ lượt

700.000

1.4

Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet

đồng/xe/ lượt

1.200.000

2

Phương tiện vận tải chở hàng hóa khác

 

 

2.1

Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn

đồng/xe/ lượt

200.000

2.2

Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/xe/ lượt

300.000

2.3

Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet

đồng/xe/ lượt

600.000

2.4

Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet

đồng/xe/ lượt

1.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2359/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2359/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2013
Ngày hiệu lực01/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2359/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2359/QĐ-UBND 2013 mức thu nộp quản lý phân chia phí sử dụng bến bãi cửa khẩu Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2359/QĐ-UBND 2013 mức thu nộp quản lý phân chia phí sử dụng bến bãi cửa khẩu Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2359/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành27/09/2013
        Ngày hiệu lực01/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2359/QĐ-UBND 2013 mức thu nộp quản lý phân chia phí sử dụng bến bãi cửa khẩu Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2359/QĐ-UBND 2013 mức thu nộp quản lý phân chia phí sử dụng bến bãi cửa khẩu Quảng Bình