Quyết định 11/2013/QĐ-UBND

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình đã được thay thế bởi Quyết định 36/2016/QĐ-UBND phân công phân cấp lập thẩm định quản lý quy hoạch xây dựng Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 12/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 09 tháng5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO; CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 298/TTr - SNV ngày 13/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (bao gồm: xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp) công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình:

a. Công trình tôn giáo;

b. Công trình tín ngưỡng và các công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo nằm tại các trục đường phố chính thành phố Đồng Hới và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ; công trình tín ngưỡng thuộc các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng và các công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình được quy định tại Khoản 1 điều này.

3. Điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng các công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo và các công trình tương tự khác không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng, nhưng trước khi tiến hành người đại diện cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại, trong đó nêu rõ lý do, thời gian, các hạng mục công trình, phạm vi và mức độ sửa chữa. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo là di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá, pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Đài Phát thanh và Truyền hình QB;
- Báo Quảng Bình;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 


Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2013
Ngày hiệu lực19/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình