Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 11/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2008/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 21 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 01 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004 ;
Căn cứ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 748/TGCP-PCTT ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc góp ý Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý Nhà nước về xây dựng trong tôn giáo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 813/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (bao gồm sửa chữa cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới) công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả các công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (loại trừ các công trình phụ trợ quy định tại khoản 2 Điều này).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng các công trình phụ trợ trong khuôn viên cơ sở tôn giáo gồm: Nhà phòng, nhà ở của chức sắc, nhà ăn, nhà dạy giáo lý, tường rào, móng, kè bảo vệ khuôn viên cơ sở tôn giáo.

3. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng các công trình tôn giáo theo phân cấp nói trên thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng cho cơ sở tôn giáo.

4. Việc sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình, không làm ảnh hưởng xấu đến các công trình lân cận thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng, nhưng trước khi sửa chữa, cải tạo người phụ trách cơ sở tôn giáo phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình cần cải tạo, sửa chữa biết.

Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phải có ý kiến trả lời bằng văn bản cho người phụ trách cơ sở tôn giáo biết.

5. Việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng các công trình kiến trúc tôn giáo (kể cả các công trình phụ trợ trong khuôn viên công trình kiến trúc tôn giáo) là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành có liên quan hướng dẫn cho các địa phương, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thực hiện đúng những nội dung quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Xây dựng, Thủ tưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các linh mục trên địa bàn tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2008
Ngày hiệu lực31/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành21/08/2008
        Ngày hiệu lực31/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình