Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND điều chỉnh phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND điều chỉnh phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND mức thu phí lệ phí học phí tỷ lệ phần trăm trích lại đơn vị thu Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND điều chỉnh phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2012/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BÃI BỎ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Qua xem xét Tờ trình số 679/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quy định điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

I. Điều chỉnh các loại phí

1. Phí đấu giá và phí tham gia đấu giá;

2. Phí chợ, phí thuê địa điểm kinh doanh, phí thu gom rác thải và phí trông giữ xe ô tô tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;

3. Phí tham quan các tuyến du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng;

(chi tiết có Phụ lục số I kèm theo)

4. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới theo quy định tại Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

(chi tiết có Phụ lục số II kèm theo)

II. Quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí:

1. Phí sử dụng bến bãi, mặt nước, phí chợ, phí thuê địa điểm kinh doanh, phí thu gom rác thải và phí thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo: 100%;

2. Phí trông giữ xe ô tô tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo: 80%;

3. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực: 40%.

4. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới được chuyển 100% về Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình để đảm bảo chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

III. Bãi bỏ các loại phí, lệ phí:

Bãi bỏ một số loại phí, lệ phí được quy định tại Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm:

a) Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi được quy định tại Khoản 11 Phụ lục số 11.

b) Phí thuê thuyền tham quan động Phong Nha, động Tiên Sơn quy định tại Khoản 2 Mục I Phụ lục số 6.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ ĐIỀU CHỈNH
(kèm theo Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

Tỷ lệ để lại đơn vi thu

(%)

1

Phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản

100

1.1

Phí đấu giá (thu phí đối với người có tài sản bán đấu giá trong trường hợp đấu giá thành; trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, đấu giá tài sản Nhà nước khác và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện)

 

 

Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

 

 

 

a

Dưới 50 triệu đồng

 

5% giá trị tài sản bán được

 

b

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

 

2,5 triệu +1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu

 

c

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

 

16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ

 

 

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

 

34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ

 

d

Từ trên 20 tỷ đồng

 

49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

 

1.2

Phí tham gia đấu giá

 

 

 

 

Giá khởi điểm của tài sản

 

 

 

a

Từ 20 triệu đồng trở xuống

Đồng/Hô sơ

50.000

 

b

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

Đồng/Hô sơ

100.000

 

c

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

Đồng/Hô sơ

150.000

 

d

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

Đồng/Hô sơ

200.000

 

e

Trên 500 triệu đồng

Đồng/Hô sơ

500.000

 

2

Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

 

 

100

2.1

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đê đâu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

 

 

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

 

 

 

a

Từ 200 triệu đồng trở xuống

Đồng/Hồ sơ

100.000

 

b

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

Đồng/Hô sơ

200.000

 

c

Từ trên 500 triệu đồng

Đồng/Hô sơ

500.000

 

2.2

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi Điểm 2.1 Khoản này

 

 

Diện tích đất

 

 

 

a

Từ 0,5 ha trở xuống

Đồng/Hô sơ

1.000.000

 

b

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

Đồng/Hô sơ

3.000.000

 

c

Từ trên 2 ha đến 5 ha

Đồng/Hô sơ

4.000.000

 

d

Từ trên 5 ha

Đồng/Hô sơ

5.000.000

 

3

Phí chợ

 

 

100

3.1

Các chợ ở thành phô Đồng Hới

 

 

 

a

Gạo, nông sản:

 

 

 

 

- Có gánh

đ/lượt

2.000

 

 

- Không có gánh

đ/lượt

1.000

 

b

Rau củ:

 

 

 

 

- Có gánh

đ/lượt

2.000

 

 

- Không có gánh

đ/lượt

1.000

 

3.2

Các chợ ở các huyện

 

 

 

a

Thóc gạo, nông sản

 

 

 

 

- Có gánh

đ/gánh

2.000

 

 

- Không có gánh

đ/lượt

1.000

 

b

Rau, củ, quả:

 

 

 

 

- Có gánh

đ/gánh

2.000

 

 

- Không có gánh

đ/lượt

1.000

 

c

Thịt lợn

đ/con

5.000

 

d

Thịt bò

đ/con

10.000

 

e

Gà, vịt, ngan, ngỗng

đ/con

1.000

 

f

Gà, vịt, ngan, ngỗng (giống)

đ/10 con

1.000

 

g

Tôm, cá các loại

 

 

 

 

- Có gánh

đ/gánh

5.000

 

h

Trâu, bò

đ/con

15.000

 

i

Bún, bánh, giò chả

đ/lượt

3.000

 

k

Nón lá, vòng kiềng

đ/lượt

2.000

 

1

Đồ rèn, cuốc xẻng

đ/lượt

3.000

 

m

Các mặt hàng khác

đ/lượt

1.000

 

4

Phí thuê địa điểm kinh doanh

 

 

100

4.1

Tại các chợ của thành phô Đồng Hới

 

 

 

a

Tại chợ Đồng Hới và chợ Nam Lý

 

 

 

 

Vị trí 1

đ/m2/tháng

45.000

 

 

Vị trí 2

đ/m2/tháng

30.000

 

 

Vị trí 3

đ/m2/tháng

20.000

 

b

Chợ Cộn, chợ Bắc Lý, chợ Công Đoàn, chợ Đồng Mỹ, chợ Đồng Phú

 

 

 

 

Vị trí 1

đ/m2/tháng

25.000

 

 

Vị trí 2

đ/m2/tháng

15.000

 

 

Vị trí 3

đ/m2/tháng

10.000

 

c

Chợ khác

 

 

 

 

Vị trí 1

đ/m2/tháng

10.000

 

 

Vị trí 2

đ/m2/tháng

5.000

 

4.2

Tại các chợ ở các huyện

 

 

 

 

Khu vực thị xã, thị trấn

đ/m2/tháng

15.000

 

 

Khu vực nông thôn

đ/m2/tháng

8.000

 

4.3

Tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

 

 

 

a

Thuê kiôt tại Chợ Cửa khẩu Cha Lo

đ/m2/tháng

15.000

 

b

Thuê cửa hàng miễn thuế tại Cửa khẩu Cha Lo

đ/m2/tháng

15.000

 

5

Phí thu gom rác thải

 

 

100

5.1

Tại các huyện

 

 

 

a

Các đơn vị sản xuất

đ/m3

150.000

 

b

Trường học, trung tâm văn hóa, các cơ quan HCSN, lực lượng vũ trang, trụ sở các DN

đ/tháng

90.000

 

c

Trường mầm non, trường mẫu giáo tại xã

đ/tháng

90.000

 

d

Trường mầm non, trường mẫu giáo tại thị trấn

đ/tháng

100.000

 

e

Bến xe

đ/m3

150.000

 

f

Các chợ, nhà hàng, cơ sở dịch vụ tại các xã

đ/m3

120.000

 

g

Các chợ, nhà hàng, cơ sở dịch vụ tại thị trấn, thị tứ

đ/m3

150.000

 

h

Bệnh viện, trạm xá, trung tâm y tế dự phòng

đ/m3

150.000

 

i

Hộ gia đình tại nông thôn

đ/tháng/hộ

10.000

 

k

Hộ gia đình tại thị trấn, thị tứ

đ/tháng/hộ

15.000

 

l

Phí thu gom rác thải tại các xã Thanh Trạch, Hải Trạch, Đức Trạch, Trung tâm Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch

đ/tháng/hộ

19.000

 

5.2

Tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

 

 

 

a

Các chợ, nhà hàng, cơ sở dịch vụ

đ/m3

120.000

 

b

Hộ gia đình

đ/tháng/hộ

10.000

 

c

Các cơ quan, đơn vị

đ/tháng/đv

90.000

 

6

Phí trông giữ xe ô tô tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

 

 

80

a

Phương tiện có trọng tải dưới 1 tân

đ/lượt

10.000

 

b

Phương tiện có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn

đ/lượt

15.000

 

c

Phương tiện có trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn

đ/lượt

25.000

 

d

Phương tiện có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn

đ/lượt

30.000

 

e

Phương tiện có trọng tải trên 10 tân

đ/lượt

35.000

 

7

Phí tham quan các tuyến du lịch tại Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng

 

 

53

7.1

Động Phong Nha - Đệ nhất kỳ quan (02 điểm tham quan du lịch)

 

 

 

a

Đối với người lớn

đ/người/lượt

80.000

 

b

Đối với trẻ em (riêng trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí)

đ/người/lượt

40.000

 

7.2

Khám phá chiều sâu bí ẩn (05 điểm tham quan du lịch)

 

 

Đối với người lớn

đ/người/lượt

200.000

 

7.3

Sông Chày - Hang Tối (02 điểm tham quan du lịch)

 

 

 

a

Đối với người lớn

đ/người/lượt

80.000

 

b

Đối với trẻ em (riêng trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí)

đ/người/lượt

40.000

 

 

PHỤ LỤC II

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI THEO LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
(kèm theo Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Khoản mục

Đơn vị tính

Mức thu

Năm 2012

Năm 2013

1

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới

 

 

 

a

Nước máy phục vụ sinh hoạt

Đồng/m3

520

830

b

Nước máy phục vụ sinh hoạt cho các trường học, trạm y tế, bệnh viện và tưới cây công cộng

Đồng/m3

1.600

2.500

c

Nước máy phục vụ các cơ quan HCSN, lực lượng vũ trang

Đồng/m3

2.200

3.500

d

Nước máy phục vụ các đối tượng sản xuất vật chất

Đồng/m3

2.400

3.800

e

Nước máy phục vụ các đối tượng kinh doanh dịch vụ (bao gồm tập thể và cá nhân có kinh doanh)

Đồng/m3

3.000

4.800

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND điều chỉnh phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND điều chỉnh phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu43/2012/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
     Người kýLương Ngọc Bính
     Ngày ban hành12/07/2012
     Ngày hiệu lực22/07/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND điều chỉnh phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND điều chỉnh phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình