Nghị quyết 64/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 64/2006/NQ-HĐND phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Quyết định 64/2006/NQ-HĐND phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải đã được thay thế bởi Quyết định 249/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2006/NQ-HĐND phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2006/NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TĂNG PHÍ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI RẮN ĐỐI VỚI DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 2425/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình từ năm 2007 - 2013 (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hồi đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hôi, Vp Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện TP;
- Đài PT TH, Báo QB, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu, VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TĂNG PHÍ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI RẮN ĐỐI VỚI DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

 Thời gian

 Đối tượng

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

Năm

2011

Năm

2012

Năm

2013

1. Phí nước thải (đ/m3 nước sạch)

 

 

 

 

 

 

 

Phí nước thải trung bình (đ/m3)

365

627

1.032

1.507

2.067

2.597

3.111

Tỷ lệ thu hồi chi phí (%)

33%

44%

56%

66%

75%

88%

100%

2. Phí chất thải rắn (đ/ tháng)

 

 

 

 

 

 

 

Phí dịch vụ trung bình (đ/tháng)

7.780

8.818

10.114

14.004

16.857

18.932

21.007

Tỷ lệ thu hồi chi phí (%)

56%

60%

71%

77%

83%

94%

100%

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu64/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2006
Ngày hiệu lực18/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Quyết định 64/2006/NQ-HĐND phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2006/NQ-HĐND phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu64/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLương Ngọc Bính
        Ngày ban hành08/12/2006
        Ngày hiệu lực18/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 64/2006/NQ-HĐND phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2006/NQ-HĐND phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải