Quyết định 2571/QĐ-UBND

Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2571/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1493/STP-XDKTVB ngày 26 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 148 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 01/7/2016 (Có Danh mục kèm theo).

Lý do: Hiện không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC

CÁC CHỈ THỊ DO UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 2571 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.

07/CT-UB ngày 17/8/1989

Về việc chấn chỉnh việc khai thác vận chuyển gỗ lâm sản

2.

46/CT-UB ngày 27/11/1990

Về việc tăng cường kiểm soát ngăn chặn kịp thời việc chặt phá rừng, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép

3.

10/CT-UB ngày 20/3/1991

Về việc tăng cường lãnh chỉ đạo phát triển nghề làm vườn ở Quảng Bình

4.

26/CT-UB ngày 29/6/1991

Về việc bảo vệ nguồn nước Bàu Tró

5.

39/CT-UB ngày 31/10/1991

Về việc tăng cường quản lý tiêu thụ sản phẩm cao su

6.

17/CT-UB ngày 20/4/1992

Về việc thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp chế biến gỗ

7.

02/CT-UB ngày 13/01/1993

Về việc tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng, cấm khai thác, buôn bán gỗ trái phép

8.

18/CT- UB ngày 30/4/1993

Về việc tăng cường quản lý, thu mượn chế biến hàng nông, lâm sản xuất khẩu

9.

21/CT-UB ngày 07/5/1993

Về việc bổ sung Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 30/4/1993 của UBND tỉnh Quảng Bình

10.

34/CT-UB ngày 19/7/1993

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để quản lý gỗ quý hiếm

11.

20/CT-UB ngày 24/4/1995

Về việc triển khai thực hiện chương trình 327/TTg

12.

16/CT-UB ngày 25/4/1996

Về việc tăng cường phối hợp kiểm tra việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến đường sắt thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình

13.

41/1998/CT-UB ngày 10/12/1998

Về việc nghiêm cấm chặt phá rừng, đào, bới rễ cây De hương

14.

34/1999/CT-UB ngày 30/7/1999

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình cấp thoát nước sinh hoạt nông thôn

15.

42/1999/CT-UB ngày 30/9/1999

Về việc tăng cường chỉ đạo các đơn vị có dự án khai thác hải sản xa bờ.

16.

13/2000/CT-UB ngày 03/4/2000

Về việc tổ chức triển khai thực hiện kiên cố hóa kênh mương.

17.

26/2000/CT-UB ngày 12/7/2000

Về việc tăng cường thực hiện điều lệ về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

18.

29/2000/CT-UB ngày 28/7/2000

Về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng trên tuyến đường Hồ Chí Minh

19.

34/2000/CT-UB ngày 30/8/2000

Về việc tăng cường quản lý việc chế biến gỗ và lâm sản

20.

35/2001/CT-UB ngày 06/12/2001

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.

21.

12/2003/CT-UB ngày 21/4/2003

Về việc tăng c­ường chỉ đạo nâng cao hiệu quả các dự án thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ

22.

33/2003/CT-UB ngày 14/8/2003

Về việc tăng c­ường quản lý, sử dụng nư­ớc tiết kiệm trong mùa hạn hán

II. LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG

23.

34/CT-UB ngày 11/8/1990

Về việc thi hành hiệp định quy chế biên giới Việt Nam- Lào

24.

13/CT-UB ngày 05/4/1991

Về việc xây dựng làng, xã, phường chiến đấu vững mạnh

25.

49/CT-UB ngày 24/10/1995

Về việc ngăn chặn và xử lý đánh số đề

26.

55/CT-UB ngày 04/12/1995

Về việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

27.

22/CT-UB ngày 10/6/1996

Về việc tăng cường công tác kỷ thuật hình sự

28.

04/CT-UB ngày 08/3/1997

Về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên

29.

16/CT-UB ngày 15/7/1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

30.

20/CT-UB ngày 07/8/1997

Về việc tăng cường kết hợp kinh tế quốc phòng – an ninh trong các hoạt động kinh tế - văn hóa – xã hội và du lịch

31.

21/CT-UB ngày 07/8/1997

Về việc triển khia thi hành Pháp lệnh bộ đội biên phòng

32.

10/1998/CT-UB ngày 07/4/1998

Về việc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, phường xã an toàn.

33.

31/1998/CT-UB ngày 08/9/1998

Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống trộm cắp tài sản XHCN tại các cơ quan, xí nghiệp

34.

33/1998/CT-UB ngày 03/10/1998

Về việc thực hiện Nghị định 71/CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.

35.

37/1998/CT-UB ngày 17/10/1998

Về việc quản lý, xử lý bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh

36.

01/1999/CT-UB ngày 02/01/1999

Về việc vận động toàn dân tham gia quản lý giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư

37.

29/2001/CT-UB ngày 16/8/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/1998/NĐ-CP của Chính phủ

38.

41/2003/CT-UB ngày 14/11/2003

Về việc tăng c­ường phối hợp phát triển KT-VHXH với xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh

39.

10/2006/CT-UBND ngày 29/3/2006

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng.

40.

19/2009/CT-UBND ngày 11/12/2009

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo

41.

04/2012/CT-UBND ngày 03/4/2012

Về việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

42.

30/CT-UB ngày 11/6/1992

Về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính

43.

32/CT-UB ngày 16/7/1996

Về việc bảo vệ môi trường sinh thái Hồ Phú Vinh

44.

13/1999/CT-UB ngày 07/4/1999

Về việc đẩy mạnh chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

45.

32/2002/CT-UB ngày 29/10/2002

Về việc tăng cường quản lý đất đai tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch

46.

26/2004/CT-UB ngày 15/11/2004

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản

47.

16/2006/CT-UBND ngày 04/5/2006

Về việc tăng cường công tác đo đạc, lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

48.

17/2006/CT-UBND ngày 04/5/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước

49.

02/2007/CT-UBND ngày 13/8/2007

Về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài nguyên và môi trường

50.

05/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh

51.

08/2011/CT - UBND ngày 03/6/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

IV. LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

52.

43/CT-UB ngày 25/12/1991

Về việc triển khai chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới

53.

43/CT-UB ngày 05/11/1992

Về việc chỉ đạo thanh toán nợ giai đoạn hai kết hợp giải quyết tồn đọng qua thực hiện Quyết định 315, 330/HĐBT và Nghị định 388/HĐBT

54.

47/CT-UB ngày 05/12/1992

Về tăng cường quản lý thu chi tiền mặt

55.

05/CT-UB ngày 07/02/1993

Về việc quản lý thu nộp các loại phí và lệ phí

56.

22/CT-UB ngày 10/5/1993

Về việc xử lý tình huống khó khăn của các hợp tác xã tín dụng

57.

39/CT-UB ngày 06/10/1993

Về việc lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền

58.

44/CT-UB ngày 09/12/1993

Về việc chấn chỉnh công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ

59.

46/CT-UB ngày 20/12/1993

Về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý kinh doanh vàng

60.

15/CT-UB ngày 29/7/1994

Về việc chấn chỉnh đội ngũ cán bộ để đẩy mạnh công tác thanh toán và xử lý nợ giai đoạn 2

61.

12/CT-UB ngày 03/4/1995

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán, xử lý nợ giai đoạn II

62.

46/CT-UB ngày 14/10/1995

Về việc thực hiện các quy định về chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

63.

47/CT-UB ngày 14/10/1995

Về việc xây dựng các quỹ tín dụng nhân dân

64.

09/CT-UB ngày 25/3/1996

Về việc mở rộng dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong khu vực dân cư

65.

02/1998/CT-UB ngày 12/01/1998

Về việc thực hiện Nghị định 28/CP của Chính phủ về đối mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

66.

23/2000/CT-UB ngày 22/6/2000

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2000/QĐ-TTg ngày 05/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về "Xử lý thanh toán nợ giai đoạn II".

67.

39/2000/CT-UB ngày 25/10/2000

Về việc tăng cường công tác hoạt động kinh doanh xe máy

68.

40/2000/CT-UB ngày 01/11/2000

Về việc triển khai Đề án cũng cố, chấn chỉnh hoạt động 8 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở yếu kém, quỹ tín dụng khu vực.

69.

30/2001/CT-UB ngày 01/10/2001

Về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

70.

12/2002/CT-UB ngày 15/4/2002

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 149/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn động của các Ngân hàng thương mại

71.

21/2002/CT-UB ngày 09/5/2002

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.

72.

15/2004/CT-UB ngày 11/5/2004

Về việc nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội

73.

33/2005/CT-UBND ngày 15/11/2005

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã và Doanh nghịêp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay.

74.

26/2012/CT-UBND ngày 02/11/2012

Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG – GIAO THÔNG

75.

20/CT-UB ngày 04/6/1991

Về việc tổ chức lại lực lượng vận tải ngoài quốc doanh

76.

27/CT-UB ngày 19/7/1991

Về việc đảm bảo an toàn trong công tác xây dựng cơ bản

77.

32/CT-UB ngày 09/9/1991

Về việc đình chỉ việc bán đá khối nguyên liệu ốp lát

78.

11/CT-UB ngày 04/4/1992

Về việc cấm khai thác đất bên đường quốc lộ 1A đoạn qua đèo Lý Hoà

79.

41/CT-UB ngày 09/11/1993

Về việc tăng cường quản lý kinh doanh xi măng và chống thất thu thuế ở lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng

80.

31/1999/CT-UB ngày 03/7/1999

Về việc tăng cường quản lý cát xây dựng, cát san lấp, sét, gạch ngói, đá, sạn, sỏi, đất biên hòa trên địa bàn tỉnh

81.

09/2001/CT-UB ngày 06/3/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang bảo vệ an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

82.

31/2001/CT-UB ngày 05/10/2001

Về việc quản lý hoạt động đới với các loại xe tự lắp ráp (xe công nông) trên địa bàn tỉnh

83.

31/2002/CT-UB ngày 21/10/2002

Về việc bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh

84.

29/2003/CT-UB ngày 06/8/2003

Về việc tăng c­ường bảo vệ hành lang ATGT đ­ường bộ trên địa bàn Tỉnh

85.

36/2003/CT-UB ngày 12/9/2003

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

86.

40/2003/CT-UB ngày 28/10/2003

Về việc tăng cư­ờng chỉ đạo thực hiện an toàn giao thông đường thuỷ trên địa bàn

87.

05/2005/CT-UBND ngày 18/02/2005

Về việc Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng.

88.

21/2006/CT-UBND ngày 03/7/2006

Về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng

89.

02/2010/CT-UBND ngày 05/02/2010

Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

90.

31/CT-UB ngày 14/8/1991

Về việc đưa luật lệ giao thông vào chương trình giảng dạy trong các trường phổ thông

91.

21/2000/CT-UB ngày 24/5/2000

Về việc chấn chỉnh công tác phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ trường học trong tỉnh

92.

16/2002/CT-UB ngày 23/4/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

93.

33/2002/CT-UB ngày 09/11/2002

Về việc đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục THCS

94.

14/2003/CT-UB ngày 06/5/2003

Về việc triển khai thành lập trung tâm học tập cộng đồng phường, xã

95.

32/2006/CT-UBND ngày 23/11/2006

Về việc thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

VII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

96.

19/CT-UB ngày 22/5/1991

Về việc tiếp tục giải quyết tồn đọng về chính sách sau chiến tranh

97.

21/CT-UB ngày 06/5/1992

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

98.

31/CT-UB ngày 12/7/1996

Về việc chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ cho người cao tuổi

99.

41/CT-UB ngày 04/9/1996

Về công tác mộ Liệt sỹ, Nghĩa trang Liệt sỹ

100.

13/1998/CT-UB ngày 23/4/1998

Về việc triển khai Chương trình Xóa đói giảm nghèo

101.

43/1998/CT-UB ngày 12/12/1998

Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo nghề và dịch vụ việc làm

102.

29/2002/CT-UB ngày 16/9/2002

Về việc thực hiện chế độ với quân nhân, công nhân viên Quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 trở về trước.

103.

07/2006/CT-UBND ngày 13/3/2006

Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước

104.

22/2006/CT-UBND ngày 05/7/2006

Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

105.

04/2008/CT-UBND ngày 13/10/2008

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

VIII. LĨNH VỰC NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP

106.

38/CT-UB ngày 10/9/1990

Về việc tăng cường tổ chức thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra

107.

07/CT-UB ngày 27/02/1993

Về việc kiện toàn bộ máy quản lý các dự án kinh tế mới

108.

01/CT-UB ngày 09/01/1995

Về việc thống kê, bảo quản, thu thập hồ sơ tài liệu vào kho lưu trữ

109.

38/CT-UB ngày 26/8/1996

Về việc thi tuyển vào các ngạch công chức, viên chức

110.

30/CT-UB ngày 29/10/1997

Về phát huy dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thu, quản lý và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp của công dân

111.

34/CT-UB ngày 01/12/1997

Về việc thực hiện Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân

112.

28/1998/CT-UB ngày 03/8/1998

Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

113.

17/2000/CT-UB ngày 22/5/2000

Về việc tổ chức thi hành Bộ luật Hình sự

114.

03/2002/CT-UB ngày 15/01/2002

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

115.

07/2003/CT-UB ngày 01/4/2003

Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

116.

37/2003/CT-UB ngày 20/10/2003

Về việc tiếp tục xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn .

117.

08/2004/CT-UB ngày 10/3/2004

Về việc tăng cư­ờng và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án Dân sự

118.

28/2004/CT-UB ngày 16/12/2004

Về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

119.

08/2005/CT-UBND ngày 22/3/2005

Về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

120.

31/2005/CT-UBND ngày 09/11/2005

Về tăng cường công tác dân vận.

121.

05/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007

Về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

122.

01/2008/CT-UBND ngày 17/3/2008

Về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả, thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

123.

16/2009/CT-UBND ngày 01/9/2009

Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

IX. LĨNH VỰC VĂN HÓA, CÔNG THƯƠNG, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG; Y TẾ

124.

13/CT-UB ngày 07/4/1992

Về việc bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước công nhận

125.

41/CT-UB ngày 12/10/1992

Về việc chống lấy cắp điện

126.

48/CT-UB ngày 05/12/1992

Về triển khai thực hiện Chỉ thị 01/TTg ngày 06/10/1992 và Chỉ thị 13/TTg ngày 19/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

127.

49/CT-UB ngày 15/12/1992

Về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình VIDEO trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

128.

04/CT-UB ngày 02/02/1993

Về việc Triển khai thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

129.

14/CT-UB ngày 02/4/1993

Về việc tăng cường quản lý thị trường mặt hàng kinh doanh có điều kiện

130.

04/CT-UB ngày 12/4/1994

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 317/TTg ngày 29/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch

131.

43/CT-UB ngày 27/9/1995

Về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh

132.

01/CT-UB ngày 04/01/1996

Về việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp tại công sở của tỉnh Quảng Bình

133.

13/CT-UB ngày 10/4/1996

Về việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS

134.

56/CT-UB ngày 17/12/1996

Về việc triển khai tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh

135.

06/CT-UB ngày 14/4/1997

Về việc tiếp tục tổ chức vận động toàn dân ăn muối i ốt

136.

17/CT-UB ngày 21/7/1997

Về việc thực hiện Nghị định 63/CP của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

137.

18/1998/CT-UB ngày 11/5/1998

Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.

138.

09/1999/CT-UB ngày 10/3/1999

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý khu vực bãi đổ xe thuộc khu vực đón khách Phong Nha.

139.

32/2000/CT-UB ngày 30/8/2000

Về việc tăng cường thực hiện chế độ báo cáo thống kê

140.

11/2001/CT-UB ngày 28/3/2001

Về việc nâng cao chất lượng công tác điện nông thôn

141.

19/2002/CT-UB ngày 03/5/2002

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di khảo cổ học.

142.

39/2002/CT-UB ngày 20/12/2002

Về việc tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

143.

08/2003/CT-UB ngày 10/4/2003

Về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hằng năm

144.

19/2003/CT-UB ngày 17/5/2003

Về việc tăng c­ường công tác quản lý điện nông thôn

145.

39/2003/CT-UB ngày 23/10/2003

Về việc tăng c­ường công tác chống dịch

146.

13/2004/CT-UB ngày 08/4/2004

Về việc tăng cư­ờng công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

147.

30/2005/CT-UBND ngày 02/11/2005

Về việc Tăng cường công tác phát triển tài sản, trí tuệ của doanh nghiệp

148.

03/2007/CT-UBND ngày 16/8/2007

Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(Danh mục này gồm có 148 Chỉ thị)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2571/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2571/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2018
Ngày hiệu lực06/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2571/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2571/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Tiến Hoàng
       Ngày ban hành06/08/2018
       Ngày hiệu lực06/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình

           • 06/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực