Chỉ thị 07/2006/CT-UBND

Chỉ thị 07/2006/CT-UBND thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 07/2006/CT-UBND chính sách đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2006/CT-UBND chính sách đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 13 tháng 3 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC.

Thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 193/2005/CT-BQP ngày 8/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và các Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là một chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác chính sách đối với người có công hoạt động kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với những người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quá trình tổ chức thực hiện sẽ có nhiều khó khăn phức tạp trong việc xác định đối tượng, xác lập hồ sơ và xét duyệt. Số lượng đối tượng được hưởng chế độ chính sách trên địa bàn của tỉnh có khả năng lớn, đã về địa phương lâu, cư trú phân tán, nhiều đối tượng đã từ trần, hồ sơ liên quan bị thất lạc, mất mát. Để thực hiện tốt chủ trương này Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các việc sau:

1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tinh thần Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan cho các đối tượng trên địa bàn nhằm giúp cho mọi đối tượng hiểu được bản chất, ý nghĩa chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác này.

Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn cũng như sự tham gia của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, để đảm bảo chính xác, công bằng, không để sai sót, làm tốt công tác tư tưởng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

2. Giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động TB&XH chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ đối với các đối tượng ở địa bàn, tuyên truyền hướng dẫn làm cho nhân dân và các đối tượng hiểu đúng, nắm chắc ý nghĩa, nội dung chính sách, hồ sơ ở từng cấp bảo đảm cho việc thực hiện chính sách kịp thời, chặt chẽ, chính xác. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách, chuyên viên các phòng ban liên quan nắm vững quan điểm, đối tượng, cách tính hưởng chế độ, hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện; với trách nhiệm cao và thái độ tận tình, chu đáo; Việc tập huấn nghiệp vụ phải được tổ chức xong trong quý I năm 2006. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt (lưu giữ 01 bộ hồ sơ của đối tượng), tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng và ngân sách chi trả báo cáo các cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định tại Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Thủ tục xác nhận, xét duyệt hồ sơ các đối tượng được hưởng chế độ phải đảm bảo công khai, chặt chẽ đúng đối tượng.

4. Sở Tài chính:

Căn cứ vào kết quả xét duyệt hưởng chế độ đối với các đối tượng của tỉnh có trách nhiệm tổng hợp danh sách, lập dự toán ngân sách đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí để chi trả cho đối tượng được hưởng chế độ một lần, bảo hiểm y tế, mai táng phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

5. UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thành lập Ban chỉ đạo hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã thành lập hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến quán triệt Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC và các văn bản có liên quan.

6. UBND tỉnh chọn huyện Quảng Trạch làm đơn vị điểm từ đó rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng ra toàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố nên chọn từ 1 đến 2 xã, phường, thị trấn tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để kịp thời xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội đồng nghĩa vụ QS tỉnh và các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Lưu VT, NC-VX-KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Bích Lựa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2006
Ngày hiệu lực23/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2006/CT-UBND chính sách đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2006/CT-UBND chính sách đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhạm Thị Bích Lựa
        Ngày ban hành13/03/2006
        Ngày hiệu lực23/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/2006/CT-UBND chính sách đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2006/CT-UBND chính sách đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Quảng Bình