Chỉ thị 10/2006/CT-UBND

Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 38/2005/NĐ-CP quy định biện pháp đảm bảo trật tự công cộng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện 38/2005/NĐ-CP biện pháp đảm bảo trật tự công cộng Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện 38/2005/NĐ-CP biện pháp đảm bảo trật tự công cộng Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 29 tháng 03 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 38/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng (TTATXH, TTCC) đã được thiết lập, củng cố và đi vào hoạt động có nề nếp góp phần ổn định, phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đạt được kết quả trên là nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các ngành chức năng, cùng với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo TTCC.

Tuy vậy, tình hình TTCC thời gian qua trên địa bàn toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Tình trạng tập trung đông người nơi công cộng, trước trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà ở của các đồng chí lãnh đạo các cấp để kiến nghị, đề xuất, khiếu nại về giải quyết những vấn đề có liên quan đến kinh tế - xã hội có chiều hướng gia tăng. Nhiều trường hợp khiếu kiện tập thể, vượt cấp kéo dài, một số phần tử lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các quyền tự do dân chủ khác của công dân để lôi kéo, kích động, mua chuộc, các phần tử cơ hội, bất mãn trong nước dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc một số quần chúng nhẹ dạ, cả tin tập trung đông người trái phép, gây rối TTCC, chống người thi hành công vụ làm ảnh hưởng đến ANTT.

Ở tỉnh ta, việc tập trung đông người để khiếu kiện trước trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp về các vấn đề tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án, các chế độ chính sách về kinh tế, xã hội đã xảy ra.

Trước tình hình trên, ngày 18/3/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp đảm bảo TTCC và ngày 5/9/2005 Bộ Công an có Thông tư số 38/2005/NĐ-CP">09/2005/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Để thiết lập trật tự kỷ cương, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1- Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và các văn bản pháp luật có liên quan để cán bộ, nhân dân biết thực hiện.

2- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc khi xảy ra tập trung đông người trái phép trên địa bàn mình quản lý.

- Chỉ đạo Văn phòng UBND các huyện, thành phố hướng dẫn thủ tục, tổ chức tiếp nhận hồ sơ xin phép hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định cho phép hoặc không cho phép đối với các trường hợp tổ chức tập trung đông người trong phạm vi địa phương mình quản lý.

- Chủ động nắm tình hình, có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lợi dụng khiếu nại, tố cáo, quyền tự do của công dân để tập trung đông người trái phép ngay tại cơ sở.

3- Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo TTCC. Giải tán việc tập trung đông người trái phép, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Thẩm tra các điều kiện của cá nhân, tổ chức xin phép hoạt động tập trung đông người nơi công cộng theo quy định.

- Phối hợp cùng với các ngành trong khối nội chính tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTCC theo quy định của pháp luật.

- Giám đốc Công an tỉnh tổ chức khảo sát và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định các khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông trên một số tuyến đường, khu vực quan trọng.

4- Chánh Thanh tra tỉnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với Công an tỉnh bảo đảm TTCC ở nơi xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người.

5- Đề nghị UBMT Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể quần chúng tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo TTCC. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tập trung đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng.

6- Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự công cộng; về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong khiếu nại, tố cáo; về tự do tín ngưỡng tôn giáo và các quyền tự do dân chủ khác của công dân.

Nhận được Chỉ thị này Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VPTU, các Ban đảng của Tỉnh uỷ;
- VP HĐND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT - NC.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2006/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/03/2006
Ngày hiệu lực 08/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/08/2018
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện 38/2005/NĐ-CP biện pháp đảm bảo trật tự công cộng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện 38/2005/NĐ-CP biện pháp đảm bảo trật tự công cộng Quảng Bình
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Phan Lâm Phương
Ngày ban hành 29/03/2006
Ngày hiệu lực 08/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/08/2018
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện 38/2005/NĐ-CP biện pháp đảm bảo trật tự công cộng Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện 38/2005/NĐ-CP biện pháp đảm bảo trật tự công cộng Quảng Bình