Chỉ thị 05/2007/CT-UBND

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao quản lý lĩnh vực tôn giáo Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao quản lý lĩnh vực tôn giáo Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 24 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh ta đã đi vào nền nếp; góp phần quan trọng trong việc giải quyết đúng chính sách, pháp luật, các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; củng cố niềm tin của đồng bào tôn giáo vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hoá xã hội trên địa bàn .

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo còn bộc lộ những bất cập, hạn chế, như: Bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo của các cấp trên địa bàn chưa được kiện toàn, củng cố; đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở còn mỏng, ít kinh nghiệm; chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo cấp xã, phường, thị trấn nơi có đông đồng bào theo tôn giáo. Sự phối kết hợp về công tác tôn giáo của các cấp chưa đồng bộ. Gần đây một số linh mục đã hoạt động mục vụ tại các nơi chưa có tổ chức tôn giáo và cơ sở thờ tự, đặc biệt là ở thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh; việc cơi nới lấn chiếm đất đai mở rộng khuôn viên, tự ý cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo còn diễn ra tại một số cơ sở thờ tự tôn giáo; nhiều tổ chức tôn giáo cơ sở đã tổ chức các cuộc lễ ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự không đúng với quy định pháp luật và tính tôn nghiêm của tôn giáo.

Để khắc phục tình trạng trên và tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 1/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó chú trọng là chức sắc và tín đồ tôn giáo.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn đi vào nề nếp, tuân thủ đúng pháp luật; động viên mọi chức sắc, tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo". Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù dịch lợi dụng tôn giáo, tạo cớ để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

3. Ban Tôn giáo tỉnh chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố để hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo cơ sở hoạt động theo đúng hiến chương, điều lệ của giáo hội và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thực hiện nhu cầu các sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những vấn đề về tôn giáo đúng luật định.

4. Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND các huyện: Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh hướng dẫn các xứ, họ đạo tại các cơ sở thờ tự thực hiện đúng Luật đất đai, đồng thời, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; kiểm tra và chủ động phối hợp xử lý những cơ sở thờ tự tôn giáo đang có vướng mắc, tranh chấp về đất đai, mở rộng trái phép khuôn viên cơ sở thờ tự tại các xứ, họ đạo trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng đề án, trình UBND tỉnh phương án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc UBND các cấp và Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tôn giáo địa phương.

6. UBND các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch chủ động phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào có tôn giáo có khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là vùng sông nước, cồn bãi và vùng miền núi nhằm giúp cộng đồng bà con tôn giáo ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

7. Đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương cơ sở, đặc biệt UBND các xã, phường, thị trấn có đồng bào theo đạo trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo quan tâm đến đời sống kinh tế, xã hội và tinh thần của bà con giáo dân; thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng cơ sở vật chất và sinh hoạt liên quan đến tôn giáo trên địa bàn theo đúng pháp luật.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tôn giáo tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- BTV Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH và Báo QB;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2007
Ngày hiệu lực03/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao quản lý lĩnh vực tôn giáo Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao quản lý lĩnh vực tôn giáo Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Công Thuật
        Ngày ban hành24/08/2007
        Ngày hiệu lực03/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao quản lý lĩnh vực tôn giáo Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2007/CT-UBND nâng cao quản lý lĩnh vực tôn giáo Quảng Bình