Chỉ thị 01/2008/CT-UBND

Chỉ thị 01/2008/CT-UBND về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chỉ thị 01/2008/CT-UBND sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2008/CT-UBND sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2008/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 17 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU HIỆU QUẢ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhìn chung các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp đã tổ chức tốt việc sử dụng lao động, phát huy năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, qua phản ánh của các tổ chức, công dân, các doanh nghiệp và thực tế kiểm tra cho thấy còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp có biểu hiện chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động; chưa thực sự tận tâm trong việc thi hành công vụ nên hiệu quả giải quyết công việc còn thấp; không ít cơ quan, đơn vị quản lý lao động yếu kém, lãng phí thời gian. Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả công việc của hệ thống bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần thái độ hết lòng phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, ý thức tổ chức kỷ luật cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Đối với Thủ trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp nhà nước

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Phân công lao động hợp lý, tổ chức tốt quá trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động. Xây dựng tiêu chuẩn, định mức công việc và thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; sau khi được phê duyệt thì áp dụng cơ chế khoán công việc cụ thể hoặc theo thời gian thực hiện công việc; đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời gian lao động; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không xem xét khen thưởng đối với các trường hợp có vi phạm thời gian lao động.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo trang thiết bị văn phòng và các điều kiện phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng, triển khai có hiệu quả chương trình hiện đại hóa văn phòng, áp dụng hệ thống quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO - 9001:2000 theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

c) Tuyệt đối không được sử dụng bia, rượu để tiếp khách trong giờ làm việc, kể cả trong bữa ăn trưa giữa hai buổi làm việc, trong các ngày làm việc.

d) Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ; tiến hành rà soát các quy định về thủ tục hiện hành nhằm thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định thực hiện làm việc theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" phải bố trí cán bộ đủ năng lực, nhiệt tình, tận tâm với công việc; phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết và có hình thức xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà và các hành vi vi phạm khác; bảo đảm chế độ phụ cấp cho lực lượng làm việc tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" theo quy định của nhà nước. Những cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định làm việc ngày thứ bảy phải thực hiện nghiêm túc về bố trí cán bộ, thời gian làm việc, văn phòng làm việc theo đúng quy định của Chính phủ và thực hiện việc trả lương làm việc ngoài giờ cho cán bộ, công chức, viên chức theo chế độ.

đ) Thủ trưởng các cơ quan hành chính, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp của nhà nước phải nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu, tiên phong và phải chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên về việc chấp hành kỷ luật lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện nghiêm túc chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh

a) Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ luật Lao động, Pháp lệnh cán bộ, công chức, Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ và các văn bản liên quan khác, cũng như các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu công dân, tổ chức và các doanh nghiệp khi đến giao dịch giải quyết công việc; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công việc được giao.

c) Tuyệt đối không sử dụng thời gian lao động vào việc riêng; không được đi muộn, về sớm, phải có mặt đúng giờ tại công sở theo đúng quy định; không chơi games trong giờ làm việc; dành thời gian cho công việc được giao và tự học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm công tác.

Không được uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn trưa trong các ngày làm việc, ngày trực; những trường hợp có nhiệm vụ trực vào buổi tối thì không được uống rượu, bia vào bữa ăn trước giờ trực.

3. Phân công trách nhiệm

a) Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể về các lĩnh vực thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm việc ngày thứ bảy theo đúng quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh và tham mưu văn bản báo cáo Chính phủ định kỳ 06 tháng và hàng năm.

b) Sở Tư pháp tiến hành rà soát các văn bản pháp quy trên tất cả các lĩnh vực của các cấp, các ngành liên quan trong công tác cải cách hành chính để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định của Chính phủ.

c) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chính sách, chế độ nhà nước ban hành để tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành các thủ tục ban hành quy định cụ thể về chế độ phụ cấp cho các đối tượng làm việc tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông".

Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- VP TU, VP HĐND tỉnh, VP Đoàn ĐBQH;
- Các cơ quan TW trên địa bàn;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Thành ủy, Huyện ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NCVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2008/CT-UBND sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2008/CT-UBND sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành17/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2008/CT-UBND sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2008/CT-UBND sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ Quảng Bình