Chỉ thị 04/2012/CT-UBND

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND về tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND tái hòa nhập người chấp hành xong án tù Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2012/CT-UBND tái hòa nhập người chấp hành xong án tù Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Ngày 16/9/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi tắt là Nghị định 80/2011/NĐ-CP) Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

2. Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng kế hoạch, triển khai tập huấn, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố và Công an xã về công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức kiểm tra đánh giá, báo cáo kết quả việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng về số người không về nơi cư trú, số người tái phạm tội và vi phạm pháp luật, các mô hình tiên tiến, gương điển hình trong công tác hòa nhập cộng đồng.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 80/2011/NĐ-CP và Chỉ thị này; giới thiệu mô hình, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tuyên truyền trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các đối tượng chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập, hướng dẫn thực hiện các loại quỹ hòa nhập cộng đồng theo quy định để hỗ trợ giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tìm kiếm việc làm, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

3. Sở Tư pháp chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai hướng dẫn việc trợ giúp, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù. Lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để phổ biến Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đề xuất chính sách về dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.

5. Sở Tài chính bố trí ngân sách hàng năm để đảm bảo thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng.

6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù thuộc các Trại giam của Bộ Quốc phòng quản lý về địa phương hoà nhập cộng đồng.

7. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 80/2011/NĐ-CP cho cán bộ, đảng viên của UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, UBND cấp xã và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc địa bàn quản lý quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, xoá án tích đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có điều kiện theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định của pháp luật.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt các quy định của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm hoà nhập cộng đồng, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các cơ
quan TW đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, website Quảng Bình ;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2012
Ngày hiệu lực13/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2012/CT-UBND tái hòa nhập người chấp hành xong án tù Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2012/CT-UBND tái hòa nhập người chấp hành xong án tù Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành03/04/2012
        Ngày hiệu lực13/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 04/2012/CT-UBND tái hòa nhập người chấp hành xong án tù Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2012/CT-UBND tái hòa nhập người chấp hành xong án tù Quảng Bình