Quyết định 23/2012/QĐ-UBND

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND về Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 249/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 816/SNV-CCVC ngày 03 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định này quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong và ngoài nước, tốt nghiệp sau đại học để bố trí làm việc bằng hình thức hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, các xã, phường, thị trấn và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm chủ sở hữu.

Điều 2. Ngành nghề, đối tượng tuyển chọn

1. Các ngành và lĩnh vực mà tỉnh cần sử dụng;

2. Tùy theo tình hình cụ thể của từng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cụ thể lĩnh vực, ngành nghề cần tuyển chọn cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

3. Đối tượng thuộc Quy định này không tính trong biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và biên chế để thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ do cơ quan có thẩm quyền giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.

Điều 3. Chỉ tiêu và nguồn kinh phí thực hiện

1. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng chỉ tiêu phân bổ cụ thể cho các năm tiếp theo (riêng năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua 300 chỉ tiêu);

2. Kinh phí thực hiện quy định này do ngân sách tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

Chương II

CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG

Điều 4. Căn cứ tuyển chọn lao động

1. Việc tuyển chọn lao động phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của cơ quan sử dụng lao động được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu được phân bổ để xác định vị trí việc làm, đăng ký điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, gửi Sở Nội vụ để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt và thông báo trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của tỉnh để công khai tuyển chọn lao động.

Điều 5. Điều kiện đăng ký tuyển chọn

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký tuyển chọn

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có sức khỏe; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền;

b) Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong và ngoài nước, tốt nghiệp sau đại học thuộc các ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu sử dụng;

c) Dưới 35 tuổi;

d) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình từ 5 năm trở lên, tính từ thời điểm tuyển chọn;

đ) Có đầy đủ hồ sơ đăng ký tuyển chọn theo quy định này, bao gồm:

- Đơn xin làm việc;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);

- Bản sao (có chứng thực) các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng; nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp (có thời hạn không quá một năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) hộ khẩu thường trú.

2. Những người sau đây không được đăng ký tuyển chọn

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Điều 6. Thẩm quyền và thủ tục tuyển chọn lao động

1. Giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chỉ tiêu được phân bổ và các quy định tại văn bản này để tổ chức tuyển chọn người lao động; đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu do Sở Nội vụ tuyển chọn;

2. Việc tuyển chọn lao động phải được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của tỉnh trước ngày Hội đồng tổ chức tuyển chọn ít nhất là 20 ngày;

3. Khi tuyển chọn lao động, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thành lập Hội đồng tuyển chọn; Hội đồng tuyển chọn có 05 hoặc 07 thành viên:

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn lao động được quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương;

c) Các ủy viên khác là đại diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan, trong đó có một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

4. Hội đồng tuyển chọn làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn người lao động theo quy định này; chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn phải báo cáo kết quả tuyển chọn đối với thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn lao động được quy định tại Khoản 1 Điều này, để xem xét, quyết định công nhận kết quả tuyển chọn;

5. Căn cứ quyết định công nhận kết quả tuyển chọn, cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn lao động thực hiện ký kết (hoặc ủy quyền) hợp đồng lao động đối với người được tuyển chọn.

Chương III

HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN CHỌN THỜI GIAN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 7. Hình thức tuyển chọn lao động

Việc tuyển chọn người lao động theo Quy định này thông qua xét tuyển và được thực hiện theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn.

Điều 8. Nội dung tuyển chọn lao động

Xét kết quả học tập và quá trình công tác của người có đơn xin làm việc.

Điều 9. Cách tính điểm

Áp dụng tương tự cách tính điểm trong xét tuyển viên chức được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 12, Mục 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Điều 10. Nguyên tắc, ưu tiên và cách xác định người đạt kết quả trong tuyển chọn

1. Tuyển chọn những người đúng đối tượng, điều kiện, yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm theo thứ tự: Từ người có bằng tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ đến đại học và từ người có số điểm xét tuyển cao nhất đến hết chỉ tiêu cần tuyển;

2. Người trúng tuyển trong xét tuyển hợp đồng lao động là người có kết quả điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp theo nguyên tắc được quy định tại Khoản 1 Điều này trong phạm vi chỉ tiêu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương;

3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở cùng một vị trí thì người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì ưu tiên xét những người là thương binh, những người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang; con anh hùng lao động, lao động nữ; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét hợp đồng quyết định người trúng tuyển;

4. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển chọn hợp đồng lao động không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển chọn lần sau.

Điều 11. Thời gian hợp đồng lao động

1. Thời gian hợp đồng lao động cho mỗi đối tượng là hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm;

2. Hàng năm, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động phải tiến hành ký kết lại hợp đồng lao động trên cơ sở chất lượng, hiệu quả công việc của người lao động.

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng lao động

1. Cơ quan, đơn vị sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trong các trường hợp sau:

a) Người lao động có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc;

c) Người lao động vi phạm kỷ luật lao động đến mức buộc thôi việc;

d) Hết thời hạn hợp đồng lao động;

e) Các trường hợp khác theo quy định hiện hành.

2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện theo các quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương IV

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 13. Thử việc

1. Người được hợp đồng lao động phải thực hiện chế độ thử việc trong thời gian 12 tháng; trong thời gian thử việc được hưởng mức tiền lương bằng 85% lương bậc 1 của ngạch chuyên viên; trường hợp người thử việc có trình độ thạc sỹ thì được hưởng mức tiền lương bằng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên; trường hợp người thử việc có trình độ tiến sỹ thì được hưởng mức tiền lương bằng 85% lương bậc 3 của ngạch chuyên viên;

2. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 14. Tiền lương, chế độ bảo hiểm và một số nội dung có liên quan

1. Sau thời gian thử việc, nếu đạt kết quả và được tiếp tục ký kết hợp đồng lao động thì được hưởng 100% mức tiền lương bậc 1 của ngạch chuyên viên; người có trình độ thạc sỹ thì được hưởng mức tiền lương bằng 100% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên; người có trình độ tiến sỹ thì được hưởng mức tiền lương bằng 100% lương bậc 3 của ngạch chuyên viên;

2. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành thì được xem xét để tuyển dụng vào công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về công chức và viên chức.

Điều 15. Trách nhiệm của người lao động

1. Người lao động có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các nội dung đã ký kết trong hợp đồng lao động;

2. Trong thời gian hợp đồng lao động người lao động có quyền tham gia đăng ký dự tuyển vào công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Sở Nội vụ

a) Hàng năm, thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, số lượng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để làm căn cứ tuyển chọn lao động;

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về đối tượng hưởng chính sách này để có đánh giá hiệu quả của chính sách, làm cơ sở cho việc tuyển chọn các năm tiếp theo.

2. Sở Tài chính

Hàng năm, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí để thực hiện chính sách theo Quy định này.

3. Các cơ quan, đơn vị sử dụng người lao động

a) Hàng năm, căn cứ số lượng chỉ tiêu được giao để đăng ký điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; tổ chức tuyển chọn, hợp đồng lao động đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật;

b) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; quản lý, đánh giá người lao động, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo định kỳ hàng năm;

c) Xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng vào công chức, viên chức đối với những đối tượng thuộc chính sách này khi đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về công chức và pháp luật về viên chức./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2012
Ngày hiệu lực02/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành23/08/2012
        Ngày hiệu lực02/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2012/QĐ-UBND Quy định Chính sách sử dụng con em Quảng Bình