Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đã được thay thế bởi Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2012/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 1994;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động năm 2007;

Qua xem xét Tờ trình số 745/TTr-UBND ngày 02/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua quy định chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học; sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong và ngoài nước. Thời gian thực hiện chính sách này là 3 năm (từ năm 2012 đến năm 2015).

Điều 2. Chỉ tiêu phân bổ sử dụng năm 2012 là 300 (ba trăm) chỉ tiêu.

Kinh phí thực hiện chính sách này được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng chỉ tiêu phân bổ cụ thể cho các năm tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Quảng Bình;
- Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu46/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýLương Ngọc Bính
       Ngày ban hành12/07/2012
       Ngày hiệu lực22/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp