Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM 3 MỤC II QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 thỏng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng dựng thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 thỏng 4 năm 2011 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2011 về việc Điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 22;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Mục II, Phụ lục số I ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước như sau:

Đơn vị tính: %

Số TT

Các khoản thu

Tổng số

Quỹ PT đất

Chia ra

NS tỉnh

Các huyện

Thành phố

NS huyện

NS T.trấn/xã

NS T.Phố

NS phường/xã

 

II. Nguồn thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh, ngân sách huyện (T.phố), ngân sách xã , phường, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

3

Thu tiền cấp quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên địa bàn xã thuộc huyện

100

30

 

 

70

 

 

 

- Trên địa bàn thị trấn thuộc huyện

100

30

10

40

20

 

 

 

- Trên địa bàn xã thuộc thành phố

100

30

 

 

 

 

70

 

- Trên địa bàn phường thuộc thành phố

100

30

30

 

 

35

5

Nguồn thu để lại cho ngân sách cấp xã nêu trên không vượt quá tổng mức vốn đầu tư theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp nếu vượt quá thì điều tiết cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định tại Điểm 3, mục II của Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện theo đúng qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Văn phòng Đ ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Quảng Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 20/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Quảng Bình
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu20/2011/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
     Người kýNguyễn Hữu Hoài
     Ngày ban hành14/12/2011
     Ngày hiệu lực01/01/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 20/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Quảng Bình