Quyết định 16/2005/QĐ-UB

Quyết định 16/2005/QĐ-UB về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 16/2005/QĐ-UB kế hoạch tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2005/QĐ-UB kế hoạch tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2005/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 23 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2005/CT-BTP ngày 19/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2005;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình tại Công văn số 332/TP ngày 18/3/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2: Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Trưởng Ban Tôn giáo có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT các, P. CT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Hội đồng PHCT PBGDPL tỉnh, các huyện, thành phố;
- Lưu VT-NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-UB ngày 23/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 18/6/2004 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2004, đây là cơ sở pháp lý quan trọng hướng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động một cách ổn định, nền nếp, theo quy định của pháp luật.

Để các quy định của Pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực, sâu rộng đến mọi người dân, đặc biệt là các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ và công dân theo tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của mọi công dân; nêu cao quyền bình đẳng trước pháp luật của các tôn giáo, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ; cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang, các đối tượng có liên quan và cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về những tư tưởng, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, về những nội dung của Pháp lệnh; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền tự do bình đẳng, tăng cường pháp chế XHCN, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi công dân.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân theo pháp luật của mọi công dân nói chung và các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ nói riêng; nhằm khơi dậy, phát huy lòng yêu nước nồng nàn, giữ gìn truyền thống đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” góp phần tích cực trong việc ổn định chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân công trách nhiệm, phát huy vai trò của cơ quan chuyên trách và đề cao tính tích cực chủ động của các cấp, các ngành, các tổ chức trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Yêu cầu:

- Việc tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo phải được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương với hình thức phù hợp, thiết thực. Kết hợp với việc thường xuyên tuyên truyền phổ biến với việc đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện các quy định của Pháp lệnh trong trực tế.

- Trong quá trình thực hiện cần xác định nội dung, công việc cần thiết, cấp bách trước mắt và những công việc có tính chất lâu dài. Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong những thời gian tiếp.

- Gắn việc tuyên truyền, phổ biến nội dung với việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nói chung. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Pháp lệnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nôi dung cần tuyên truyền, phổ biến:

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo là pháp lệnh có giá trị pháp lý cao điều chỉnh các vấn đề trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; với các quy định rõ ràng và cụ thể trong tất cả các lĩnh vực của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Vì vậy, trong quá trình thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cần chú trọng các nội dung sau:

- Sự cần thiết phải ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo được thể hiện trong Pháp lệnh;

- Bố cục của pháp lệnh;

- Nội dung cơ bản của Pháp lệnh;

- Việc triển khai thi hành Pháp lệnh.

2. Hình thức và thời gian thực hiện Kế hoạch:

2.1. Tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh:

a) Thành phần mời:

- Đại diện Ban Thường vụ tỉnh ủy; Đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy;

- Đại diện Thường trực HĐND, đại diện các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và phóng viên Báo Quảng bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình;

- Đại diện Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Đại diện Thường trực HĐND;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Công an, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban Tôn Giáo và các chuyên viên nghiệp vụ có liên quan của Sở Tư pháp và Ban Tôn giáo tỉnh.

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày 25 - 29/3/2005.

2.2. Hội nghị ở cấp huyện:

a) Thành phần mời:

- Đại diện các Ban của Huyện ủy, Thành ủy;

- Đại diện các Ban của HĐND;

- Đại diện các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp huyện;

- Chủ tịch, (Phó Chủ tịch) UBND các xã, phường, thị trấn;

- Đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Cán bộ Hộ tịch - Tư pháp của các xã, phường, thị trấn;

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

b) Thời gian thực hiện: Sau khi tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh, chậm nhất là vào ngày 31/3/2005.

2.3. Hội nghị cho các chức sắc Công giáo:

a) Thành phần mời:

Linh mục, Trưởng, Phó Dòng tu, Nhà tu hành và các tín đồ khác.

b) Thời gian thực hiện: Bắt đầu vào Quý II/2005.

2.4. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác:

Tùy theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị, địa bàn và tùy theo nhóm đối tượng để có sự lựa chọn, áp dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp như:

- Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt;

- Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu;

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, nói chuyện về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Cung cấp thông tin, tài liệu, tờ gấp (nếu có);

- Tuyên truyền trên Báo, Đài Phát thanh- Truyền hình, trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh và các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ lãnh đạo, cốt cán của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện theo điểm 2.1, 2.2 mục 2 phần II của Kế hoạch này.

2. Ban Tôn giáo tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng có liên quan;

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc tập hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không có tín ngưỡng, tôn giáo để xây dựng khối đại đoàn kết; để tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, người có tín ngưỡng, các tổ chức tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.

- Phối hợp với các cơ quan Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho các chức sắc tôn giáo theo điểm 2.3 mục 2 phần II của Kế hoạch này.

- Lập dự toán kinh phí phục vụ việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trình Sở Tài chính và UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; Đài, Trạm truyền thanh các huyện, thành phố có kế hoạch tăng thêm thời lượng và số lượng tin, bài có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng.

4. Ban Tôn giáo, Sở Văn hóa - Thông tin, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan tổ chức có liên quan tùy theo điều kiện để chủ động tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu chuyên sâu các nội dung của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

5. UBND các xã, phường, thị trấn: tùy theo điều kiện cụ thể để tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn được nêu tại điểm 2.4 mục 2 phần II của Kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đạt được và phản ánh những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2005
Ngày hiệu lực23/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 16/2005/QĐ-UB kế hoạch tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2005/QĐ-UB kế hoạch tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Công Thuật
        Ngày ban hành23/03/2005
        Ngày hiệu lực23/03/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2005/QĐ-UB kế hoạch tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2005/QĐ-UB kế hoạch tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Quảng Bình