Quyết định 28/2012/QĐ-UBND

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích, toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định 32/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh ban hành Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2012/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH, TOẠ ĐỘ MỎ SÉT GẠCH NGÓI CỒN CÙNG, XÃ KIM THUỶ, HUYỆN LỆ THUỶ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2011 CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 113/TTHĐND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh diện tích, toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 366/TNMT ngày 13 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh diện tích, toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ tại Phụ lục số 4 kèm theo Quyêt định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 như sau:

Theo QĐ số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Kết quả điều chỉnh

Loại khoáng sản

Diện tích (ha)

Toạ độ

Loại khoáng sản

Diện tích

(ha)

Toạ độ

Sét gạch ngói Cồn Cùng, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

20

X(m)

Y(m)

Sét gạch ngói Cồn Cùng, xã KimThuỷ, huyện Lệ Thuỷ

6,5

X(m)

Y(m)

1893.428

1893.949

1893.752

1893.121

583.218

583.552

583.717

583.417

1893.541

1893.639

1893.660

1893.271

1893.750

1893.659

1893.514

1893.752

1893.527

1893.794

1893.961

1893.883

1893.916

583.587

583.614

583.721

583.728

583.881

583.792

583.746

583.702

583.648

583.555

583.564

583.885

583.882

Các nội dung còn lại tại phụ lục số 4 kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 vẫn còn nguyên hiệu lực.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2012
Ngày hiệu lực01/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2012/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Xuân Quang
       Ngày ban hành21/09/2012
       Ngày hiệu lực01/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2012/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2012/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng