Quyết định 05/2015/QĐ-UBND

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 13/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND sửa đổi 13/2014/QĐ-UBND điểm truy nhập Internet điện tử Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quản lý đại lý internet điểm truy nhập internet công cộng Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2015/QĐ-UBND sửa đổi 13/2014/QĐ-UBND điểm truy nhập Internet điện tử Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2014/QĐ-UBND NGÀY 24/7/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 60/TTr-STTTT ngày 26 tháng 01năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh, như sau.

1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 4 thành: Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh, trật tự.

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 7 thành: Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh, trật tự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2015
Ngày hiệu lực13/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2015/QĐ-UBND sửa đổi 13/2014/QĐ-UBND điểm truy nhập Internet điện tử Quảng Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2015/QĐ-UBND sửa đổi 13/2014/QĐ-UBND điểm truy nhập Internet điện tử Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Tiến Hoàng
       Ngày ban hành03/02/2015
       Ngày hiệu lực13/02/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2015/QĐ-UBND sửa đổi 13/2014/QĐ-UBND điểm truy nhập Internet điện tử Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2015/QĐ-UBND sửa đổi 13/2014/QĐ-UBND điểm truy nhập Internet điện tử Quảng Bình