Quyết định 25/2012/QĐ-UBND

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi mức chi và kinh phí đảm bảo đã được thay thế bởi Quyết định 30/2015/QĐ-UBND chi rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hoà giải Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi mức chi và kinh phí đảm bảo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày 25 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư Liên tịch số 122/2011/TTLT-BTP-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2010 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính tại Tờ trình số 1873/TTr-STC ngày 28 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội dung chi, mức chi và kinh phí đảm bảo quy định tại Quyết định này phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình của các tổ chức, cá nhân:

1. Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

3. Các cơ quan, tổ chức khác được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, kế hoạch;

4. Hòa giải viên và các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động theo quy định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

II. NỘI DUNG CHI, MỨC CHI

1. Nội dung chi

- Đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư Liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Thông tư Liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP).

- Đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở: Chi thù lao cho các tổ hòa giải khi thực hiện hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư được quy định tại Điều 4 Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở và quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Mức chi

- Đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư Liên tịch số 122/2011/TTLT-BTP-BTC.

- Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

- Mức chi đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở của cơ quan, tổ chức thuộc cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm (ngoài kinh phí tự chủ) của cơ quan, đơn vị. Kinh phí phục vụ hoạt động tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

2. Việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư Liên tịch số 122/2011/TTLT-BTP-BTC Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc lập và quyết toán kinh phí kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

PHỤ LỤC I

MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ BẢO ĐẢM CHO CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(ban hành kèm theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa (1.000 đồng)

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; họp xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo yêu cầu, kế hoạch (bao gồm cả xử lý văn bản tại cơ quan được kiểm tra); họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan kiểm tra

 

 

 

 

 

a

Chủ trì cuộc họp

Người/buổi

110

80

60

Cấp xã: Áp dụng đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

b

Các thành viên tham dự

Người/buổi

70

50

40

2

Chi lấy ý kiến chuyên gia đối với văn bản thuộc chuyên phức tạpngành, lĩnh vực chuyên môn

01 báo cáo/01 văn bản

420

300

210

3

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra văn bản

01 văn bản

70

50

40

 

4

Chi thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản

 

 

 

 

 

a

Mức chi chung

01 văn bản

100

70

 

 

b

Đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp

01 văn bản

210

150

 

 

5

Chi soạn thảo, viết báo cáo

 

 

 

 

 

a

Báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp luật

01 báo cáo

140

100

70

 

b

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo chuyên đề, địa bàn, theo ngành, lĩnh vực (bao gồm cả báo cáo liên ngành và báo cáo của địa phương)

01 báo cáo

700

500

350

Cấp xã: Áp dụng đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Trường hợp phải thuê các chuyên gia bên ngoài cơ quan

01 báo cáo

1.100

800

600

6

Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn bản để lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác kiểm tra văn bản

01 văn bản

70

50

 

 

7

Chi công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng

 

 

 

 

Mức chi được thực hiện theo chứng từ chi hợp pháp

8

Chi thu thập, phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, dữ liệu, văn bản, trang bị sách, báo, tạp chí… phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

 

 

 

 

 

- Đối với việc thu thập những thông tin, tư liệu, tài liệu, dữ liệu, sách báo, tạp chí

 

 

 

 

Được thực hiện theo chứng từ chi hợp pháp

 

- Đối với việc phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, văn bản mà không có mức giá xác định sẵn

01 tài liệu (01 văn bản)

50

40

30

Khoản chi này không áp dụng đối với việc thu thập các văn bản đã được cập nhật trong các hệ cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc đăng trên Công báo

9

Chi cho các hoạt động in ấn, chuẩn bị tài liệu, thu thập các văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản

 

 

 

 

Được thực hiện theo chứng từ chi hợp pháp

10

Đối với các khoản chi khác: Làm đêm, làm thêm giờ, chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu và văn phòng phẩm

 

 

 

 

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện

 

PHỤ LỤC II

VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(ban hành kèm theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa
(1.000 đồng)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Chi thù lao cho hòa giải viên của các tổ hòa giải khi thực hiện hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

 

 

 

 

 

- Mức chi:

Vụ việc/tổ

120/việc/tổ

2

Chi hỗ trợ cho hòa giải viên dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tập huấn kiến thức pháp luật và hội nghị tổng kết công tác hòa giải

 

 

 

 

a

Hỗ trợ tiền ăn

Người/ngày

70

50

40

b

Chi nước uống

Người/ngày

30

20

20

c

Chi hỗ trợ tiền nghỉ: (chỉ áp dụng cho đại biểu không cư trú tại địa bàn tổ chức hội nghị và phải đảm bảo điều kiện là khoảng cách từ trụ sở công tác đến nơi tổ chức hội nghị từ 30 km trở lên)

 

 

 

 

 

- Đối với hội nghị tổ chức tại địa bàn thành phố Đồng Hới

Người/ngày

180

 

- Đối với hội nghị tổ chức tại địa bàn huyện trong tỉnh

Người/ngày

140

d

Chi hỗ trợ tiền tàu, xe: Chỉ áp dụng với những hòa giải viên đi dự hội nghị tập huấn cách 15 km trở lên

 

Mức chi theo giá vé phương tiện công cộng (không áp dụng đối với vé taxi)

e

Chi in ấn photocopy tài liệu tập huấn

 

Theo chi phí thực tế của hội nghị. Đơn vị tổ chức lập dự trù theo nhu cầu và quyết toán theo hóa đơn chứng từ

g

Chi khen thưởng

 

Thực hiện theo quy định hiện hành về chi công tác thi đua, khen thưởng

3

Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm: Hằng năm các tổ hòa giải được cấp giấy, bút, sổ sách biểu mẫu để phục vụ cho việc ghi chép vụ việc, báo cáo, thống kê về công tác hòa giải

Tổ/tháng

100/tổ/tháng

4

Chi cho Hội thi hòa giải viên

 

 

 

 

a

Chi xây dựng tài liệu phục vụ Hội thi, bao gồm:

01 câu hỏi

30

20

20

 

- Xây dựng câu hỏi, hướng dẫn trả lời

30

20

10

 

 

- Chi thẩm định, biên tập câu hỏi:

30

20

10

 

b

Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban Giám khảo), xét, công bố kết quả (tối đa không quá 7 người và tối đa không quá 5 ngày)

Người/ngày

100

70

50

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ chức cuộc thi (Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Thư ký, thành viên)

Người/ngày

100

70

50

d

Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham gia Hội thi

Thực hiện theo mức chi tại Khoản 2 Phụ lục này nhưng tối đa không quá 10 ngày

e

Chi giải thưởng

Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính

5

Các nội dung chi khác nhằm đảm bảo cho hoạt động hòa giải ở cơ sở

Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2012
Ngày hiệu lực16/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi mức chi và kinh phí đảm bảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi mức chi và kinh phí đảm bảo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành06/09/2012
        Ngày hiệu lực16/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi mức chi và kinh phí đảm bảo