Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; đã yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc những giải pháp ngay từ đầu năm.

Tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2017 dự báo có sự chuyển biến tích cực, nhưng cũng tim n nhiu khó khăn, thách thức. Nhằm đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu chi và khả năng cân đối ngân sách 2017 theo dự toán đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện) theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - NSNN sau đây:

1. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung và phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 đã được HĐND tỉnh quyết định, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được giao trên địa bàn tăng tối thiểu 14 - 16% so với số thực hiện thu năm 2016, cụ thể tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

a) Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh tăng cường quản lý thu, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyển giá và trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 giảm xung dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2017; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế; quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức khoán; mở rộng cơ sở kê khai thuế (kể cả đối tượng và căn cứ tính thuế); kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao như ô tô, hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất,...

Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, tăng cường công tác phối hợp để quản lý tốt, bảo đảm hoàn thuế đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của nhà nước.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường, các Ban quản lý dán, UBND các huyện tập trung đôn đốc việc đầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch đu giá đất đtăng thu cấp quyền sử dụng đất.

c) Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ tình hình thu NSNN nhm xây dựng phương án đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước năm 2017.

d) UBND các huyện: Phân tích tình trạng thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn nhằm quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2017 đã được giao. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan thực hiện quản lý thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu theo đúng chế độ quy định.

2. Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Sở Tài chính, các ban, ngành, UBND các huyện trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn NSNN; các nội dung hết nhiệm vụ chi, UBND các huyện phải chủ động nộp trả ngân sách theo quy định, đồng thời báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán NSNN năm sau.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Điều hành chi trong phạm vi dtoán được giao. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi; kiên quyết từ chối không thanh toán, thu hi để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các cơ quan và địa phương nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân b, hoặc đã phân bnhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở dự toán NSNN năm 2017 được giao, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, sắp xếp, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, khuyến khích các đơn vị phấn đu tăng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để chủ động cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh lương cơ s, ngân sách không bổ sung thêm kinh phí.

- Các huyện tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương trong năm 2017 theo chế độ, đng thời thực hiện điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình, khuyến khích các địa phương tăng nguồn thu để tạo nguồn cải cách tiền lương. Đối với các huyện, sau khi thực hiện cơ chế tạo nguồn tin lương theo quy định mà vẫn thiếu nguồn, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện tin lương tăng thêm năm 2017. Ngân sách tỉnh không hỗ trợ kinh phí thực hiện cải cách tin lương cho các địa phương có dư nguồn cải cách tin lương hoặc đxuất UBND tỉnh chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho nhiệm vụ khác trong giai đoạn 2017-2020.

- Các địa phương chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng thu ngân sách; điều hành chi trong phạm vi dự toán chi được giao và tiến độ một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển; phn đấu tăng thu vượt dự toán được cp có thẩm quyền quyết định và chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách nhà nước đã ban hành, giảm nguồn ngân sách tỉnh phải hỗ trợ. Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để chi phòng chng, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh... và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương (không k thu tin sử dụng đất) giảm so với dự toán, các địa phương trước mắt tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng ngân sách đchủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn.

Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải chđộng giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết trong dự toán được giao (như mua sm tài sản có giá trị lớn chưa thực sự cn thiết,…); đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, đặc biệt là chế độ, chính sách cho con người; trường hợp khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp trên đxem xét xử lý.

Ngân sách tỉnh chxem xét hỗ trợ hoặc tạm ứng kinh phí cho địa phương trong trường hợp thực sự cấp bách, vượt quá khả năng đáp ứng của địa phương và địa phương đã sử dụng hết 50% dự phòng ngân sách của mình cho bù giảm thu.

- Việc sử dụng nguồn 50% dự phòng ngân sách các huyện tạm giữ lại (nếu có): Đến hết quý III năm 2017, trên cơ sở diễn biến tình hình kinh tế - xã hội - ngân sách nhà nước và dự báo ngân sách huyện cả năm, UBND các huyện quyết định việc sử dụng nguồn 50% dự phòng ngân sách huyện tạm giữ lại, đảm bảo cân đối ngân sách huyện.

- Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương cũng bị giảm thu tổng thể thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

- Các Sở, ban, ngành chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ đột xuất trong năm. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi phát sinh mới và chỉ xem xét bổ sung chi thường xuyên cho các đơn vị có nhu cầu chi thật cấp thiết nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được tỉnh giao.

- Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tình giá dịch vụ sự nghiệp công đã được đề ra.

Các Sở, ban, ngành tập trung hoàn thành việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng ngành, lĩnh vực làm căn cứ để UBND tỉnh giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kho bạc nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm soát chi, từ chối thanh toán các khoản chi ngân sách không đủ điều kiện chi, sử dụng sai quy định.

Căn cứ Chỉ thnày, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục H
ải quan tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị, tp Huế;
- VP: CVP, c
ác PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2017
Ngày hiệu lực26/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành26/05/2017
        Ngày hiệu lực26/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế

           • 26/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực