Chỉ thị 13/2008/CT-UBND

Chỉ thị 13/2008/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 13/2008/CT-UBND đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 24/03/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2008/CT-UBND đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/CT-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 9 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng: năm 2007 công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu trên giao: tỷ suất sinh 10,60‰ giảm 0,20‰ vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 0,15‰, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 4,49‰, giảm 0,35‰, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 0,15‰, tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại trong kế hoạch hóa gia đình đạt 78,17%; khắc phục được sự tăng nhanh dân số; chất lượng dân số từng bước được nâng cao.

Tuy đạt được những kết quả nêu trên nhưng công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình còn nhiều bất cập, có nguy cơ tăng nhanh dân số, cơ cấu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại chưa mang tính bền vững, một bộ phận hiểu chưa đúng nội dung của Pháp lệnh Dân số. Nguyên nhân chủ yếu do chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, tính chất khó khăn, phức tạp lâu dài của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình dẫn đến một số địa phương, ban ngành có tính chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được và buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình vào Sở Y tế còn chậm làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động của công tác dân số. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 23/2008/ CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Tập trung mọi nổ lực để thực hiện các mục tiêu sau:

- Đạt chỉ tiêu hàng năm về mức sinh do Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thực hiện mục tiêu giảm sinh một cách vững chắc đến năm 2010, giữ vững tỷ suất sinh ở mức ≤ 11‰, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt mức 80%. Giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, năm 2010 tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở mức dưới 4%. Kiên trì thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con để có điều kiện nuôi dạy con tốt, chú trọng vận động những cặp vợ chồng có 2 con trở lên; nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên để tiến tới ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần đảm bảo cơ cấu dân số, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tiến trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

b) Để đạt mục tiêu trên, các ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về dân số và kế hoạch hóa gia đình theo Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và Chương trình Mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới, Chỉ thị số 19/2004/CT-UB ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; thực hiện Chiến lược dân số Bến Tre 2007 - 2010, tầm nhìn 2020.

Cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các cấp từ tỉnh đến cơ sở nhằm làm cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, khẳng định và quán triệt quan điểm “công tác dân số là một bộ phận trong chiến lược phát triển của đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của nước ta và là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người, của từng gia đình và toàn xã hội”. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về sự giảm sút, yếu kém của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời gian qua, khắc phục tư tưởng chủ quan, buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục trong toàn xã hội dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú, đặc biệt quan tâm đến những xã đông dân, xã có mức sinh cao, xã có tỷ lệ sinh con thứ ba cao nhằm làm chuyển đổi nhận thức và hành vi sinh sản trong nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về dân số - sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

- Tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đưa công tác này thành nội dung quan trọng trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cơ quan, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và mỗi đơn vị.

- Thực hiện tốt việc khen thưởng những gia đình có nhiều thế hệ chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Tỉnh uỷ về việc Thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới, Chỉ thị số 19/2004/CT-UB ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 114/ 2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em. Rà soát, bổ sung vào quy ước của địa phương về nội dung thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Tăng cường đầu tư cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Hàng năm, từng cấp chính quyền cân đối ngân sách bổ sung vào nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược dân số tỉnh nhà.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của Chiến lược dân số giai đoạn 2007 - 2010 và tầm nhìn 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010.

- Chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tham mưu, kiện toàn bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến tận cơ sở.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, bổ sung nội dung thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vào quy ước ở địa phương; chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Cục Thống kê, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ... xây dựng các đề án, chương trình thực hiện Chiến lược dân số Bến Tre giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn 2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về dân số của các tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách dân số theo Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra theo dõi thực hiện Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Tỉnh uỷ.

3. Sở Thông tin Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng các cấp, phối hợp với cơ quan làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã) tổ chức truyền thông sâu, rộng về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục thường xuyên, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì tham mưu thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì phối hợp Sở Y tế triển khai có hiệu quả hoạt động giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, giới và giới tính, phòng chống bạo lực gia đình trong nhà trường.

6. Sở Tài chính:

Thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế bố trí kinh phí bổ sung vào Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Chiến lược dân số Bến Tre.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh:

Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời triển khai tham gia giám sát việc thực hiện chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:

Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Phối hợp Sở Y tế sớm ổn định, kiện toàn bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện, xã, phường, thị trấn.

Giao cho Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này và hàng năm báo cáo kết quả với Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2008
Ngày hiệu lực02/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2008/CT-UBND đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2008/CT-UBND đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Quốc Bảo
        Ngày ban hành22/09/2008
        Ngày hiệu lực02/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 13/2008/CT-UBND đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2008/CT-UBND đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Bến Tre