Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2017/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 526/TTr-SYT ngày 06 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do bãi bỏ

01

Chỉ thị

20/CT-UB 05/10/1996

Về việc thanh tra, kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân

Các căn cứ trong Chỉ thị là thực hiện theo Nghị định 46/1996/NĐ-CP ngày 06/08/1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế đã hết hiệu lực. Hiện nay, thực hiện theo Luật khám chữa bệnh 23/11/2009 và Luật dược năm 2016..Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

02

Chỉ thị

02/CT-UB 13/02/1999

Về việc triển khai thực hiện Điều lệ bảo hiểm y tế mới được ban hành kèm theo Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998

Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 được căn cứ trong chỉ thị đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, thực hiện Luật bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 13/06/2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

03

Chỉ thị

19/2004/CT-UB 16/12/2004

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác Dân số trong tình hình mới.

Trong Chỉ thị nội dung quy định về kéo dài thời hạn nâng lương của cán bộ, công chức không phù hợp theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

04

Chỉ thị

28/2005/CT-UB 29/11/2005

Về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm A H5N1 trên người.

Chỉ thị này thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người. Chỉ thị này không còn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

05

Chỉ thị

13/2008/CT-UB 22/9/2008

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Chỉ thị số 13 không còn phù hợp với nhiệm vụ của ngành, tình hình quản lý của địa phương và văn bản hướng dẫn của Trung ương. Nghị định 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em, tuy nhiên Nghị định này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2017
Ngày hiệu lực24/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành14/03/2017
       Ngày hiệu lực24/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Bến Tre

           • 14/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực