Chỉ thị 13/2013/CT-UBND

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 71/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đấu giá tài sản do Ủy ban tỉnh ban hành An Giang và được áp dụng kể từ ngày 06/11/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/CT-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Sau ba năm triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu về bán đấu giá tài sản, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, tổ chức chưa quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, chưa tuân thủ trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định, việc tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ Nhà nước chưa bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản; các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê theo đúng quy định; một số tổ chức bán đấu giá tài sản có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong việc tìm nguồn tài sản bán đấu giá, thậm chí thông đồng dìm giá tài sản nhằm trục lợi, gây thiệt hại cho chủ tài sản, tạo hoài nghi cho người tham gia đấu giá, gây ra khiếu kiện; nhiều doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa đảm bảo cơ sở vật chất trong hoạt động bán đấu giá. Công tác thanh, kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản còn hạn chế, chưa đồng bộ.

Để chấn chỉnh hoạt động bán đấu giá tài sản, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong việc bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản nhất là tài sản công, tài sản là quyền sử dụng đất, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá tài sản, quá trình tổ chức thực hiện bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoạt động bán đấu giá tài sản thực hiện đúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Phối hợp với Sở Tài chính ban hành Quy chế về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang;

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đấu giá viên, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đấu giá viên nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của đấu giá viên trong hoạt động bán đấu giá;

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc thành lập các Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện; doanh nghiệp, chi nhánh; văn phòng đại diện của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật;

đ) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ của Sở Tư pháp có đủ năng lực tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản tại địa phương. Quan tâm củng cố, kiện toàn Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản gắn với lộ trình chuyển đổi Trung tâm này sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phát huy cơ chế tự chủ về tài chính; phát triển các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản ở địa phương trước những yêu cầu mới về tăng cường hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản, bảo đảm các tổ chức này đủ năng lực để thực hiện tốt việc bán đấu giá tài sản, nhất là tài sản thi hành án, tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất;

e) Phối hợp với cơ quan công an và các Sở, Ban, Ngành liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động bán đấu giá tài sản, đặc biệt là trong quá trình bán đấu giá quyền sử dụng đất như thành lập và duy trì hoạt động trái với quy định hiện hành, thông đồng, dìm giá, có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức bán đấu giá tài sản;

g) Tiếp tục triển khai, phổ biến và quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các Trung tâm và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương;

h) Tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm và đột xuất.

2. Sở Tài chính:

a) Đối với việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, tài sản nhà nước không thuộc trường hợp thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, đảm bảo việc bán đấu giá tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định, tránh thất thoát tài sản nhà nước;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp quản lý nhà nước đối với việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, tài sản nhà nước. Nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bán đấu giá loại tài sản này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong việc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp bán đấu giá đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP;

b) Cập nhật, thông báo danh sách và các thay đổi liên quan đến đăng ký hoạt động của các doanh nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản gửi Sở Tư pháp;

c) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Sở Tư pháp quản lý nhà nước đối với việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến pháp luật về bán đấu giá tài sản đến các đơn vị, phòng, ban, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính quản lý nhà nước đối với việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính;

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản do mình thành lập cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tư pháp.

6. Các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp và Hội đồng bán đấu giá tài sản:

a) Nghiêm túc thực hiện đúng Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản;

b) Nghiêm cấm các hành vi sai phạm, tiêu cực và cạnh tranh không lành mạnh như hành vi trích phần trăm cho người có tài sản bán đấu giá; hành vi thông đồng của tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp và Hội đồng bán đấu giá tài sản với người đăng ký mua tài sản bán đấu giá để dìm giá và những sai phạm, tiêu cực khác trong hoạt động bán đấu giá;

c) Các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp và Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tư pháp.

7. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh;
- Website tỉnh An Giang; Đài PTTH An Giang;
- Báo An Giang;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng: KT, NC, TH, XDCB, VHXH;
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2013/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/11/2013
Ngày hiệu lực 01/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/11/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản An Giang
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Huỳnh Thế Năng
Ngày ban hành 21/11/2013
Ngày hiệu lực 01/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/11/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản An Giang

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản An Giang