Chỉ thị 13/2015/CT-UBND

Chỉ thị 13/2015/CT-UBND về điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2015 do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chỉ thị 13/2015/CT-UBND điều hành ngân sách do dự kiến giảm thu ngân sách Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 572/QĐ-UBND danh mục văn bản hội đồng ủy ban hết hiệu lực 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2015/CT-UBND điều hành ngân sách do dự kiến giảm thu ngân sách Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/CT-UBND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 8 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2015 DO DỰ KIẾN GIẢM THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh có những yếu tố tích cực như: Thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, dư nợ tín dụng tăng, xuất khẩu hàng hóa tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt thấp, dự báo cả năm 2015 thu NSNN giảm sâu(NSNN phần thu nội địa giảm khoảng 12.846 tỷ đồng; NSĐP giảm khoảng 835 tỷ đồng) nguyên nhân cơ bản do giá dầu giảm và do triển khai thực hiện một số văn bản mới quy định của Trung ương không thu thuế GTGT đối với một số mặt hàng, như: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng, thức ăn cho vật nuôi. Ngày 16/7/2015 HĐND Tỉnh đã có Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND Tỉnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN và NSĐP đáp ứng nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2015.

UBND Tỉnh yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách: Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải Quan; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức thực hiện triệt để, có hiệu quả Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND ngày 29/01/2015 của UBND Tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kế hoạch Số 48/KH-UBND ngày 29/6/2015 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Thủ trưởng các đơn vị dự toán; UBND các huyện, thành phố thực hiện:

- Rà soát, tăng cường đôn đốc quản lý các nguồn thu của đơn vị, xác định số kinh phí để lại, số kinh phí còn phải nộp ngân sách, thực hiện nộp ngay vào ngân sách Nhà nước.

- Rà soát lại nhà, đất công; trụ sở cơ quan không còn sử dụng, xây dựng phương án bán đấu giá; rà soát các dự án cho thuê đất, các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, tập trung đôn đốc nộp ngân sách.

- Chủ động sắp xếp điều hành chi trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung ngân sách phát sinh ngoài dự toán, ngân sách tỉnh chỉ giải quyết bổ sung kinh phí cho một số nhiệm vụ cấp bách chưa được bố trí trong dự toán như:. Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các khoản chi đột xuất không thể trì hoãn khác do cấp thẩm quyền quyết định.

Thực hành triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài từ NSNN.

3. Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh tập trung rà soát, bao quát hết các nguồn thu, các khoản nợ đọng đến hạn có khả năng thu, thực hiện quyết liệt các giải pháp hành thu theo quy định nhằm phấn đấu thu NSNN(phần thu nội địa) vượt tối thiểu 14% so với dự toán ngân sách năm 2015 (đã loại trừ các yếu tố tăng giảm do nguyên nhân khách quan) để bù đắp các khoản giảm thu.

- Đối với các khoản thu giảm do thực hiện các chính sách thuế mới: Thực hiện rà soát, có báo cáo thuyết minh chi tiết gửi UBND Tỉnh, Bộ Tài chính.

- Cục Thuế tiếp tục theo dõi kiến nghị Tổng cục thuế, Bộ Tài chính hỗ trợ thu khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Lô 06.1 vào ngân sách Nhà nước năm 2015.

- Hàng tháng rà soát lại việc hạch toán, kế toán các khoản thu có phát sinh lớn, các khoản thu có liên quan đến dầu khí xác định đúng nội dung kinh tế, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để hạch toán đảm bảo theo đúng các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.

- Cục Hải Quan tỉnh tăng cường công tác xác định giá tính thuế, phân loại hàng hóa nhằm hạn chế việc gian lận thương mại qua mã hàng và qua giá. Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ đọng của ngành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thu hồi nợ đọng. Chủ động làm việc với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính để báo cáo tình hình thu ngân sách và được xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu thu NSNN năm 2015 theo đề nghị của UBND Tỉnh tại Công văn số 3274/UBND-VP Ngày 14/5/2015.

- Định kỳ hàng tháng, căn cứ số thu được lũy kế đến tháng báo cáo, tình hình nguồn thu thực tế; ước lại số thu NSNN cả năm 2015 gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh tại các cuộc họp thường kỳ.

4. Giám đốc Sở Tài chính:

- Theo dõi sát diễn biến tình hình thu do giá dầu giảm và do thực hiện một số chính sách thuế mới của Trung ương, trường hợp cần thiết tham mưu kịp thời cho UBND Tỉnh trình Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, cho phép giảm chi tương ứng.

- Phối hợp với cơ quan thuế tham mưu UBND Tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để được xem xét điều tiết khoản thu thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của lô 06.1 và cấp bù phần giảm thu do thực hiện các chính sách thuế mới.

- Khẩn trương thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định của Pháp luật, để thực hiện tổ chức bán thanh lý các loại tang vật, hiện vật còn tạm giữ, nộp ngân sách Nhà nước.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đôn đốc các khoản phải nộp ngân sách, đối với các khoản thu đã được cơ quan Thanh tra, Kiểm toán kết luận.

5. Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh:

Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính trong việc hạch toán, xác định điều tiết ngân sách các cấp, các khoản thu từ thuế có phát sinh lớn, các khoản thu có liên quan đến dầu, khí đảm bảo điều tiết chính xác cho NSĐP.

6. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ động phối hợp với cơ quan thuế, cung cấp các hợp đồng thuê đất đến hạn; bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư ngay khi đã bồi thường xong: Tập trung giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư còn khiếu nại đến thời điểm xác định giá đất làm cơ sở để xét giá đất cho nhà đầu tư. Kịp thời cung cấp thông tin về địa chính để xác định số thu các khoản thuế liên quan đến đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

7. UBND các huyện, thành phố:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Chỉ thị này tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, căn cứ khả năng đánh giá nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình để chủ động chỉ đạo điều hành cân đối ngân sách năm 2015 theo dự toán được giao.

8. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải Quan, Kho Bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo UBND Tỉnh tại cuộc họp thường kỳ về kinh tế - xã hội và tại cuộc họp giao ban ngành tài chính tỉnh.

- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảm bảo công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2015 đạt kết quả. Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý có trách nhiệm báo cáo kết quả về UBND Tỉnh đồng gửi sở Tài chính để tổng hợp báo cáo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chỉnh phủ;
- Website Chỉnh phủ;
- Bộ Tài Chính (Vụ pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục K.tra văn bản QPPL);
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND Tỉnh;
- Đ/c CT, PCT UBND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Các Ban của Tỉnh ủy và HĐND Tỉnh;
- Sở Tư pháp, Đài PTTH Tỉnh, Báo BRVT;
- Các Sở, Ban, Ngành, TT Công báo-tin học tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- UBMTTQ Tỉnh và các Đoàn thể;
- Lưu VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2015/CT-UBND điều hành ngân sách do dự kiến giảm thu ngân sách Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2015/CT-UBND điều hành ngân sách do dự kiến giảm thu ngân sách Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thành Long
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực28/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 13/2015/CT-UBND điều hành ngân sách do dự kiến giảm thu ngân sách Bà Rịa Vũng Tàu

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2015/CT-UBND điều hành ngân sách do dự kiến giảm thu ngân sách Bà Rịa Vũng Tàu