Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phối hợp quản lý, cấy giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 phối hợp quản lý sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ, CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN CHO TÀU CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ và ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa đăng ký giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định, việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cấp phép tần số vô tuyến điện để liên lạc trên biển còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền chưa đạt được hiệu quả cao, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị và các địa phương còn thiếu đồng bộ; một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá không chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, gây can nhiễu nhau, giảm chất lượng thông tin, ảnh hưởng đến việc thu thập thông tin tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải khi có tình huống khẩn cấp xảy ra trên biển và ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh, quốc phòng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện, đăng ký sử dụng tần số của thiết bị vô tuyến điện cho tàu cá trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh; UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND các huyện ven biển; Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực III và các đơn vị liên quan:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; trang bị thiết bị vô tuyến điện và sử dụng đúng mục đích, đúng các tần số đã quy hoạch cho các mục đích thông tin liên lạc tàu cá, an toàn, cứu nạn, cứu hộ, dự báo thời tiết, nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả, đồng bộ, không gây nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.

b) Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho tàu, thuyền hoạt động trên biển theo quy định.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi, vi phạm quy định của pháp luật trong việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá.

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Yêu cầu các tàu thuyền đánh bắt cá phải trang bị thiết bị thông tin liên lạc theo quy định tại Khoản 2, Điều 50, Luật Thủy sản ngày 21/11/2017 và Thông tư 15/2011/TT-BNNPTNN ngày 29/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển.

b) Lồng ghép nội dung hướng dẫn, tuyên truyền việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong các chương trình khuyến ngư, các hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của Nhà nước về hoạt động khai thác thủy sản; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục cấp phép (hoặc gia hạn) việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT  ngày  23/03/2015  của  Bộ  trưởng  Bộ  Thông  tin  và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

c) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thông qua công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, hướng dẫn và yêu cầu chủ phương tiện phải thực hiện quy định về đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Sở phối hợp với Đồn Biên phòng (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, đảm bảo trước khi ra khơi phải có đủ trang thiết bị thông tin liên lạc và có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật. Thưc hiện đúng quy định tại Khoản 5, Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Phối hợp với các sở, ngành chức năng và chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn chủ tàu cá thủ tục đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện sử dụng trên tàu cá theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá, ngư dân ra vào hoạt động trên các cửa sông cửa lạch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép. Quá trình kiểm tra, kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kiên quyết không cho các tàu xuất bến khi chưa trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc, chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho thiết bị thông tin bắt buộc phải có giấy phép sử dụng tần số đặt trên tàu cá theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi và các huyện ven biển

a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân trên địa bàn quản lý thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có tàu thuyền hoạt động trên biển không chấp hành các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá thực hiện các thủ tục đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện sử dụng trên các phương tiện nghề cá theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.

5. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố ven biển, các đơn vị liên quan thông qua phương tiện thông tin đại chúng phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có phương tiện tàu cá, ngư dân về lợi ích tầm quan trọng của việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong thông tin liên lạc nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản của ngư dân, tránh sử dụng tần số không đúng quy định gây can nhiễu cho các mạng vô tuyến điện khác, góp phần vào sự phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

6. Các tổ chức, cá nhân có tàu cá hoạt động trên biển

a) Trang bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc và các thiết bị an toàn khác theo quy định tại Khoản 2, Điều 50, Luật Thủy sản ngày 21/11/2017, Điều 4 Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNN.

b) Đăng ký cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên tàu cá theo quy định của pháp luật, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Giấy phép sử dụng tần số, tránh gây nhiễu có hại.

c) Tạo điều kiện để các thuyền viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, sử dụng các trang thiết bị thông tin liên lạc lắp đặt trên tàu cá.

7. Đề nghị Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực III

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trang thiết bị thông tin liên lạc lắp đặt trên tàu cá thực hiện các thủ tục đăng ký để được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, đồng thời khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện ở Việt Nam và chưa thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật khi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện ven biển, thành phố Quảng Ngãi; các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị thông báo kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Trung tân TSVTĐ Khu vực III;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các Sở: Sở Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX
320.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 phối hợp quản lý sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 phối hợp quản lý sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 phối hợp quản lý sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 phối hợp quản lý sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Quảng Ngãi

           • 15/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực