Chỉ thị 14/CT-TTg

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2016 về triển khai thi hành Luật phí và lệ phí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-TTg triển khai thi hành Luật phí lệ phí 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Luật phí và lệ phí đã được Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, có phạm vi điu chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghnghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân.

Để khẩn trương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, thiết lập khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ về quản lý phí, lệ phí và tổ chức triển khai thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 hiệu quả, đảm bảo thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện ngay việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí đang còn hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực mà Bộ, ngành mình đang thu, quản lý và sử dụng, đối chiếu với Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí và các quy định khác của Luật này để thực hiện phân loại làm cơ sở đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí, bảo đảm thực hiện đúng Luật phí và lệ phí; gửi kết quả rà soát về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 5 năm 2016.

Trên cơ sở kết quả rà soát và trao đổi, thống nhất với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động chỉ đạo xây dựng Đề án thu phí, lệ phí và đề xuất các nội dung quy định về phí, lệ phí đối với lĩnh vực Bộ, ngành mình phụ trách gửi Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo các Sở, ban, ngành trực thuộc rà soát hệ thống văn bản quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành đang còn hiệu lực thi hành, đối chiếu với Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí và các quy định khác của Luật này để thực hiện phân loại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hoàn thành rà soát trước ngày 31 tháng 5 năm 2016.

Trên cơ sở kết quả rà soát, căn cứ Luật phí, lệ phí và các văn bản quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thực hiện Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí mới để thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

3. Việc rà soát các khoản phí và lệ phí theo quy định hiện hành để phân loại xử lý, làm cơ sở đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật mới về phí, lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, bảo đảm các nguyên tc sau:

a) Các khoản phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí, nay không có tên trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Luật phí và lệ phí và luật chuyên ngành thì không được phép thu.

b) Các khoản phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí, nay thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

c) Các khoản phí, lệ phí dừng thu phải thực hiện kê khai quyết toán số tiền phí, lệ phí đã thu, đã sử dụng theo quy định hiện hành.

d) Nghiên cứu kỹ thực tế để ban hành văn bản thu phí, lệ phí cho phù hợp. Không ban hành văn bản đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục phí và lệ phí nhưng chưa thấy cần thiết và chưa đủ điều kiện thu. Chưa thu loại phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:

a) Hướng dẫn rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí;

b) Trong tháng 7 năm 2016, trình Chính phủ dự thảo Pháp lệnh về án phí và lệ phí tòa án để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

c) Trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật theo đúng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

d) Rà soát để ban hành mới các văn bản quy phạm pháp về luật phí, lệ phí, bảo đảm phù hợp với Luật phí và lệ phí và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật phí và lệ phí.

5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí:

a) Bộ Tài chính chủ trì, phi hợp với các Bộ ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của Luật phí và lệ phí đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.

b) Bộ trưng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyn, ph biến pháp luật về phí và lệ phí trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình.

c) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các đài phát thanh và truyn hình ở địa phương dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí. Các báo của cơ quan bảo vệ pháp luật Trung ương và địa phương dành chuyên mục để phổ biến, đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phí và lệ phí.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phí, lệ phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật phí và lệ phí, các văn bản hướng dẫn và nhiệm vụ được giao tại Chthị này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để xử lý và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
N
guyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2016
Ngày hiệu lực10/05/2016
Ngày công báo17/05/2016
Số công báoTừ số 337 đến số 338
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-TTg triển khai thi hành Luật phí lệ phí 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-TTg triển khai thi hành Luật phí lệ phí 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/05/2016
        Ngày hiệu lực10/05/2016
        Ngày công báo17/05/2016
        Số công báoTừ số 337 đến số 338
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-TTg triển khai thi hành Luật phí lệ phí 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-TTg triển khai thi hành Luật phí lệ phí 2016

           • 10/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực