Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành lĩnh vực Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTG NGÀY 02/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2017

Trong những tháng đầu năm 2017, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Mặc dù tình hình có nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Ước sáu tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 7,85% (cùng kỳ năm 2016 tăng 7,74%); lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu tiếp tục chuyển biến tích cực; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài tăng cao, thu ngân sách đạt khá. Tuy nhiên nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2017 còn không ít khó khăn, các ngành, các cấp cần phải tập trung, nỗ lực phấn đấu, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và đồng bộ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đề ra từ đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch năm 2017:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,3%; tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông – lâm nghiệp – thủy sản và thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm nền kinh tế tương ứng đạt 63,4% - 23,7% - 4% - 8,9%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp tăng 4%; giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 9,5%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 18,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7%.

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 46.000 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 15.500 tỷ đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản 100% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%.

2. Duy trì tăng trưởng ngành công nghiệp.Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động; đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp và cụm công nghiệp mới và mở rộng để kêu gọi đầu tư. Chặt chẽ trong công tác thẩm định, chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư theo đúng định hướng của tỉnh. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn, sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, chế biến chế tạo, cung cấp nguyên phụ liệu; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận và mở rộng thị trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 về bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp cuối năm, lễ tết. Đẩy mạnh các hoạt động quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo ổn định thị trường, giá cả. Phát triển thị trường xuất khẩu; tuyên truyền, tạo điều kiện tiêu thụ hàng hóa nội địa.Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Đề án phát triển mạng lưới bán lẻ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2017-2020.

4. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng, an toàn dịch bệnh, hướng tới nền nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường. Quan tâm công tác thông tin thị trường đối với lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là các nông sản chủ lực của tỉnh. Chủ động phương án phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và công tác phòng chống thiên tai. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành sửa đổi, bổ sung các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp; điều chỉnh Quy hoạch Nông, Lâm, Ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung đến năm 2025.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường; giải quyết tốt các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển và chỉnh trang đô thị, Đề án thành phố thông minh Bình Dương. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng để chủ động xử lý. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công.

6. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện chủ đề đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện tốt các nội dung đã cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về cam kết tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ phối hợp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức các chương trình, hội nghị gặp gỡ, đối thoại cùng hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp nghe phản ánh, góp ý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

7. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trong công tác đầu tư công; tập trung xử lý vướng mắc, khó khăn đối với công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và thanh quyết toán; nghiên cứu vận dụng linh hoạt các quy định, trình tự thủ tục; củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ liên quan công tác đầu tư từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn vướng mắc. Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh, sửa đổi các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đầu tư công. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh.

8.Điều hành ngân sách nhà nước tích cực và hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu; chi ngân sách theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường công tác thanh kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; khẩn trương xử lý nợ đọng thuế.Thực hiện kế hoạch, phương án sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình và phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

9.Thực hiện các giải pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát nợ xấu tín dụng trong tỷ lệ quy định; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan tâm ưu tiên vốn cho các dự án hiệu quả thuộc lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách.

10. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị sơ kết đánh giá các Chương trình và Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình: Huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; đổi mới thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2018.

11. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách, chương trình và kế hoạch của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, các sở, ngành và địa phương tổ chức thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, các tầng lớp nhân dân, ủng hộ và tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình, đề án và phong trào do các ngành, các cấp triển khai phát động, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2017.

12. Quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính, pháp chế nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp tục phát triển bền vững.

13. Các ngành, các cấp phải sâu sát tình hình công việc, trên lĩnh vực, phạm vi quản lý, thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác; chủ động phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành lĩnh vực Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành lĩnh vực Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực19/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành lĩnh vực Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành lĩnh vực Bình Dương

         • 19/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực